Επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος ζητά τη συμμετοχή των πολιτών
Τους πολίτες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας να συμμετάσχουν στον εντοπισμό προβλημάτων τοπικής ανάπτυξης, στην καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών και των προτάσεων αντιμετώπισής τους καλεί με ειδική φόρμουλα που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου www.notiakynoyria.gov.gr η δημοτική αρχή της Νότιας Κυνουρίας στο πλαίσιο της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου για το 2011-2014.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εισαγωγικό σημείωμα η εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη, με τη συνένωση των Δήμων, απαιτεί την εφαρμογή σχεδιασμένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενός τόπου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος Δήμος Νότιας Κυνουρίας, στον οποίον συνενώθηκαν οι Δήμοι Τυρού, Λεωνιδίου και η Κοινότητα Κοσμά, προγραμμάτισε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματός του με όραμα τετραετίας, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις κατευθυντήριες γραμμές του θεσμικού πλαισίου (άρθρα 203-207, Ν.3463/2006, άρθρο 267, Ν. 3852/2010). Στην πρώτη φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, μία πρώτη περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί για την ενημέρωση των συλλογικών φορέων και των δημοτών θα αποτυπωθούν συστηματικά και ολοκληρωμένα για το Δήμο Νότιας Κυνουρίας: η παρούσα επιχειρησιακή κατάσταση η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι οι Αναπτυξιακές προτεραιότητες και η γενική στρατηγική του Δήμου.
notiakynoyria.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου