Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 με ημερήσια διάταξη την παρακάτω:

Θέμα 1ο: Έγκριση της Α΄ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και δημοσιοποίηση για διαβούλευση. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 2ο: Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Βασκίνας στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού για την οργάνωση και λειτουργία Βοτανικού Σταθμού στο Λεωνίδιο. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 3ο: Υποβολή πρότασης σε σχετική Πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΜΟΔ Α.Ε. στο Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ». (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 4ο: Περί της υποβολής πρότασης σε σχετική Ανοιχτή Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου και έγκριση υπογραφής της απαιτούμενης Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 5ο: Περί της δωρεά μελετών έργων οδοποιίας από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με σκοπό την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 6ο: Περί ορισμό κοινωνικού λειτουργού ως μέλος της επιτροπής του άρθρου 53 του Ν4021/2011 για το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 7ο: Περί αποδοχής και κατανομής του ποσού των 92.599,00 € από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 8ο:Περί χορηγήσεως άδειας εκμετάλλευσης νέου περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων του Δήμου μας. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 9ο: Περί της αποδοχής της παραχωρούμενης - μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ.Πηγαδίου) και σε κοινή χρήση, τριών (03) οικοπεδικών λωρίδων /(Τ.Κ. Πηγαδίου), επιφάνειας (16,51) τ.μ, από τον κ. Κατωπόδης Διονύσιο. (Εισηγητής: Δολιανίτης Εμμανουήλ / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 10ο: Περί της άμεσης στελέχωσης Κτηνιατρικού Γραφείου Άστρους. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 11ο: Περί των ειδικών συνεργατών Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 12ο: Περί της ενημέρωσης σχετικά με το τέλος ύδρευσης για περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το νερό ύδρευσης σε υδροπονικές καλλιέργειες. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 13ο: Περί της ανάκλησης απόφασης Διοικητή ΙΚΑ Υ20/138/21/12/2011 Αναστολή λειτουργίας παραρτήματος ΙΚΑ ΕΤΕΜ Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 14ο: Περί της αμοιβής δικηγόρων σχετικά με την υπόθεση άσκησης αιτήσεων ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας της αποφάσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 15ο: Περί εγκρίσεως κατ΄ το άρθρο 281 παρ 3 Ν3463/06 του πίνακα εντολών για χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και οι αντίστοιχες προτάσεις αμοιβής στον ορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο κ. Μάλλιο. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 16ο: Περί της επιβολής του τέλους 0,5%, επί των ακαθαρίστων εσόδων, και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων & επιχειρήσεων:

Τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης, ενθυμίων και δώρων, ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων και ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους, ειδών ¨σπορ¨, ¨σκι¨, και ¨ορειβασίας¨, σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 17ο: Περί της κατάρτισης προγράμματος τουριστικής προβολής της περιοχής για το έτος 2012.(Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 18ο: Περί της εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Τ.Δ. Πηγαδίου Δήμου Λεωνιδίου». (Εισηγητής: Δολιανίτης Εμμανουήλ / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 19ο: Επί αιτήσεως Αλιευτικών Συλλόγων Λεωνιδίου –Τυρού. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 20ο: Περί ψηφίσματος γονέων μαθητών Νότιας Κυνουρίας (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως HappyAnt.tv σχετικά με την οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 € +ΦΠΑ για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικά με τη τσακώνικη διάλεκτο. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 22ο: Επί αιτήσεως Μάνου Ηλία του Ευαγγέλου σχετικά με τη διαμονή του στο Δημοτικό Σχολείο Βασκίνας (Εισηγητής: Ξερακίας Χρήστος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως Παναγιώτη Χιώτη σχετικά με την μετατόπιση αγροτικού δρόμου στη περιοχή Χαλάσματα του ΤΔ Πουλίθρων. (Εισηγητής: Ξερακίας Χρήστος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 24ο: Επί εγγράφων Πολιτιστικού Σωματείου Γιώργος Σαραντάρης. .(Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος)

Θέμα 25ο: Επί αποφάσεως Τοπικού Συμβουλίου Τυρού σχετικά με την ονομασία δημοτικής οδού στη Κάτω Γειτονιά. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 26ο: Περί της εξετάσεως, αιτήσεων για τη διαγραφή τελών. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 27ο: Επί αιτήσεως εβδομαδιαίας εφημερίδας Πρωινός Μοριάς για ετήσια συνδρομή του Δήμου μας . (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / Δήμαρχος).

Θέμα 28ο: Επί αιτήσεων με την αγορά οικογενειακών τάφων (5 μονοί, 2 διπλοί) στο κοιμητήριο Η Αγία Αναστασία της Τοπικής Κοινότητας Τυρού. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως Τσολομίτη Κων/νου σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης για δημοτικό δρόμο. (Εισηγητής: Δολιανίτης Εμμανουήλ / Αντιδήμαρχος).
leonidion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου