Υπογράφτηκε συμφωνητικό για οδικά έργα στη Νότια Κυνουρία!

«Έπεσαν» οι υπογραφές για το έργο ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης τρων δρόμων που οδηγούν στη Βλησηδιά και στο Πλατανάκι της Νότιας Κυνουρίας.
Με αυτή την εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης ανέθεσε στον ανάδοχο Χουτόπουλο Γεώργιο-Ε.Δ.Ε., την εκτέλεση του έργου αντί του ποσού των διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (263.063.79€).
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε ε ν ε ν ή ν τ α (90) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκανκαι ισχύουν σήμερα καθώς και του Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
Για την καλή εκτέλεση του έργου και πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε τις κάτωθι εγγυήσεις :
1. Την υπ’αρ. 248/701596-8/17-11-2011 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας ποσού 16.254,00 €
2. Την υπ’αρ. 248/701597-6/17-11-2011 Εγγυητική Επιστολή Πρόσθετης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας ποσού 96.649,00 €.
Απο Καλημέρα Αρκαδία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου