Αποφάσεις για δύο σημαντικά έργα σε Λεωνίδιο και Τυρό

Ομόφωνη απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας και ενέκρινε την ανάθεση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου) του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου) στο προτεινόµενο έργο σχετικά με την κατασκευή μονάδας φυσικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Τυρού.
Επίσης, εγκρίθηκε η συµµετοχή του Δήµου Νότιας Κυνουρίας σε Προγραµµατική Σύµβαση µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φορέας Υλοποίησης), η οποία διαθέτει την απαιτούµενη για το συγκεκριµένο έργο επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α.
Εξουσιοδοτήθηκε ο Δήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Ιωάννης Μαρνέρης για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης.
Επίσης, ορίστηκε εκπρόσωπος ο Δηµοτικός Σύµβουλος Τριανταφύλλου Ιωάννης και αναπληρωτής του ο Δηµοτικός Σύµβουλος Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Τέλος, εγκρίθηκε η ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα του ρόλου του Τεχνικού Συµβούλου
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» προγραµµατίζεται η υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή Μονάδας Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τ.Κ Τυρού Δήµου Νότιας Κυνουρίας», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο».
Το έργο αφορά την κατασκευή φυσικού συστήµατος επεξεργασίας των βοθρολυµάτων της περιοχής Τυρού.
Το φυσικό σύστηµα που θα κατασκευασθεί θα αποτελείται από το τµήµα προεπεξεργασίας, το τµήµα βιολογικής επεξεργασίας και την απολύµανση πριν από την τελική διάθεση.
Το τµήµα προεπεξεργασίας αποτελείται από : Εσχάρωση
Πρωτοβάθµια επεξεργασία σε δεξαµενή τύπου IMHOFF.
Το τµήµα βιολογικής επεξεργασίας αποτελείται από δύο παράλληλες γραµµές κάθε µία των οποίων περιλαµβάνει :
Δεξαµενή απονιτροποίησης και φρεάτιο περιοδικής τροφοδοσίας
Δύο υγροβιότοπους κάθετης ροής περιοδικής τροφοδοσίας (VFW) µε εµβαδόν 600 m2 ο κάθε ένας που αποτελούν την πρώτη βαθµίδα επεξεργασίας
Ένα υγροβιότοπο κάθετης ροής περιοδικής τροφοδοσίας (VFW) µε εµβαδόν 750 m2 που αποτελεί την δεύτερη βαθµίδα επεξεργασίας
Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας νιτροποιηµένων αποβλήτων Η απολύµανση αποτελείται από Δεξαµενή όγκου 11,5 m3 Δοσοµετρική αντλία χλωρίωσης
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας πήρε ομόφωνη απόφαση και παραλαµβάνει καταρχήν το 3ο Στάδιο (οριστική µελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αναπαλαίωση κτιρίου παλαιού Γυµνασίου – Μελέτη αρχιτεκτονικών, στατικών, Η/Μ»), η έγκρισή του οποίου θα πραγματοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και θεώρησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου Τρίπολης.
Ενέκρινε επίσης την υποβολή πρότασης από το Δήµο Νότιας Κυνουρίας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του έργου µε τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» και συνολικό προϋπολογισµό 2.966.783,27 € (συµπ. ΦΠΑ).
Ενώ, ενέκρινε και τη συµµετοχή του Δήµου Νότιας Κυνουρίας σε Προγραµµατική Σύµβαση, µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Λειτουργίας), η οποία διαθέτει την απαιτούµενη για το συγκεκριµένο έργο επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α.
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Δεδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου Έργου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαµβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας Α’, που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, στη σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της.
Με την προγραµµατική σύµβαση, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον Φορέα Υλοποίησης το σύνολο των απαιτούµενων ενεργειών προκειµένου να κατασκευασθεί το Έργο και να παραδοθεί σε κατάσταση πλήρους και αποτελεσµατικής λειτουργίας. Οι ενέργειες αυτές αναλύονται στα ακόλουθα υποέργα :
Υποέργο 1: Αναπαλαίωση κτιρίου παλαιού ₃υµνασίου Λεωνιδίου για επανάχρησή του ως κτιρίου εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Υποέργο 2: Πρόγραµµα υποστήριξης και οργάνωσης της λειτουργίας του Κέντρου
Υποέργο 3: Σχεδιασµός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση οπτικοακουστικών προγραµµάτων
Υποέργο 4: Προµήθεια εξοπλισµού
Υποέργο 5: Ολοκληρωµένο πρόγραµµα προβολής των δραστηριοτήτων του Κέντρου
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.018.747,21€,. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».
kalimera-arkadia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου