ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Πολίτες της Νότιας Κυνουρίας και κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων Κοσμά, Λεωνιδίου (Λεωνίδιο, Πούληθρα, Πηγάδι, Πελετά, Κουνουπιά, Βλησιδιά, Μαρί, Τσιτάλια, Παλαιοχώρι, ΄Αγιος Βασίλειος, Πλατανάκι, Πραγματευτής), Τυρού (Τυρός, Σαπουνακαίικα, Πέρα Μέλανα)

Σε εφαρμογή της 282/29-08-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιοποιώ Υπεύθυνη Δήλωση - Εξουσιοδότηση κατοίκων Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά των αντικειμενικών αξιών και του αριθμού των ζωνών στην περιοχή [καθορίστηκαν με την 1175023/3752/00ΤΥ/ΠΟΛ 1200 (ΦΕΚ 2038 Β΄/29-12-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών] για ομαδική αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ και κατά του ΄Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε / ΧΑΡΑΤΣΙ) για ατομική προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, όπως συντάχθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Οργανισμού μας (Μιχαήλ Στ. Κουρμπέλης & Ματίνα Μιχ. Κουρμπέλη / Πειραιάς - τηλέφωνο 210 4115479)

και π ρ ο σ κ α λ ώ

εκατό (100) και πλέον κατοίκους του Δήμου (1% τουλάχιστον πληθυσμού απογραφής κάθε Κοινότητας από τις παραπάνω) να προσέλθουν την Κυριακή (16-09-2012, ώρα 10.30΄) στο Δημαρχείο (Λεωνίδιο, αίθουσα Βιβλιοθήκης) – να την υπογράψουν ενώπιον του Δημάρχου και να την παραδώσουν αυτοπροσώπως στους παραπάνω δικηγόρους μαζί με έναν λογαριασμό Δ.Ε.Η έτους 2011 - λογαριασμό Δ.Ε.Η έτους 2012 με το «χαράτσι / 1η δόση» που λήγει τον τρέχοντα Σεπτέμβριο και έχει αυξημένο συντελεστή από 3 σε 4 ή 5 και το αναλογούν χρηματικό ποσό για κάθε ατομική προσφυγή κατά του χαρατσιού, για τα περαιτέρω.

Με τιμή
ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Κατοίκων Δήμου Ν. Κυνουρίας
Οι πιο κάτω υπογράφοντες – Δηλώνουμε υπεύθυνα και Εξουσιοδοτούμε τους Δικηγόρους Πειραιά α/ Μιχαήλ Σταμ. Κουρμπέλη και β/ Ματίνα Μιχ. Κουρμπέλη , οδός Νοταρά αρ. 79-81 , τηλ. 4115479 όπως είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας συντάσσουν , υποβάλλουν , καταθέτουν προσφυγές – Αιτήσεις Ακυρώσεως αρμοδίως και παρίστανται κατά την εκδίκασή των , κατά της υπ’ αρ. 1175023/3752/00ΤΥ/ΠΟΛ : 1200 (ΦΕΚ 2038Β΄/29.12.2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών , της από 27/4/2009 Εισήγησης – γνωμοδότησης της επιτροπής του αρ. 41 του Ν. 1249/1982 Αντικειμενικού προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας και αρ. 53 Ν. 4021/2011 (Έκτακτο Ειδικό τέλος Ηλεκτρ./κων Δομημένων Επιφανειών) , για την ύπαρξη των οποίων και την αύξηση τιμών εκκίνησης των συντελεστών αυξομείωσης του προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων στην περιοχή μας πληροφορηθήκαμε εσχάτως με την παραλαβή των λογαριασμών ΔΕΗ και την πληρωμή της πρώτης (1ης) δόσης Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε 2012 και κατά του επιβληθέντος ΕΕΤΗΔΕ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ενός εκάστου από εμάς , το οποίο κρίνεται υπέρογκο δεδομένης της οικονομικής κρίσης που δοκιμάζει τον τόπο μας , παραδίδοντες άμα τα δύο τελευταία έντυπα λογαριασμών της ΔΕΗ (τελευταίο λογαριασμό 2011 και λογαριασμό 2012) , όπου φαίνεται η αύξηση της τιμής ζώνης στη περιοχή μας και η αύξηση του συντελεστή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε από 3 € σε 5 € ,καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη ή υπουργική απόφαση που δεν ορίζεται ρητά στο παρόν προγενέστερη ή μεταγενέστερη των ανωτέρω πράξεων , αναγνωρίζοντες και εγκρίνοντες τις πράξεις τους ως έγκυρες και ισχυρές και απρόσβλητες , υπογράφοντες κατωτέρω όπου δει και διορίζοντας άμα τους ανωτέρω δικηγόρους ως πληρεξουσίους και αντικλήτους μας

Για ο, τι άλλο είμαστε σε επικοινωνία
Φιλικά
Μιχαήλ Κουρμπέλης
Ματίνα Κουρμπέλη ,
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΤΑΡΑ ΑΡ. 79-81 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
210.4115479
210.4116919 fax

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου