Τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής κατά το έτος 2011

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής κατά το έτος 2011 (Συνεδρίαση Δ.Σ 25/19-10-2012). Π ρ ο ς Το Δημοτικό Συμβούλιο, τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει, συνέταξα την έκθεση αυτή, η οποία αφορά τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, κατά το έτος (2011), σχετικά με την οικονομική διαχείριση & κατάσταση του Δήμου Νότιας Κυνουρίας - τη διοίκησή του και το πρόγραμμα δημοτικής δράσης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Καταρτίστηκε έγκαιρα, επιτυχές όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης των κληροδοτηθέντων οικονομικών υποχρεώσεων στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Η διαχείριση του δημοτικού χρήματος, φρονούμε ότι υπήρξε συνετή και επιμελής, αφού, καθ’ όλη τη διάρκεια του οικον. έτους (2011) και για κάθε ενέργεια, λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία. Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ. 1. Τα έσοδα που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά το οικον. έτος (2011), όπως προκύπτουν από τον σχετικό απολογιστικό πίνακα του ελεγκτηρίου εσόδων - εξόδων και του ταμείου του Δήμου, από τους οικείους τριμηνιαίους λογαριασμούς καθώς και από τα εισπρακτέα υπόλοιπα και τις πιστώσεις του σχετικού προϋπολογισμού. 2. Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες επιβλήθηκαν οι φόροι - οι εισφορές - τα τέλη και τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος. 3. Το χρηματικό υπόλοιπο του οικον. έτους (2010) όπως διαμορφώθηκε στη διάρκεια του οικον. έτους 2011, συνολικού ύψους 1.478.831,62 € / [173.432,09 Δήμος Λεωνιδίου (έπρεπε, με βάση τις απογραφείσες δεσμεύσεις του, να είναι τουλάχιστον 2.415.770,09 €) + 519.978,13 € Δήμος Τυρού (ισόποσο των απογραφεισών δεσμεύσεών του) + 785.421,40 € Κοινότητα Κοσμά)] το οποίο μεταφέρθηκε στη χρήση (2011). 4. Τα εισπρακτέα υπόλοιπα των περασμένων οικονομικών ετών. 5. Τις επιχορηγήσεις που αποδόθηκαν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, όπως αυτές προβλέπονται από σχετικές διατάξεις Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων καθώς και τις κάθε είδους χρηματοδοτήσεις. Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ. 1. Τα γενικά έξοδα που προϋπολογίσθηκαν – εγκρίθηκαν – εντάλθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι την (31η) Δεκεμβρίου (2011). 2. Τον πίνακα υποχρεωτικών εισφορών για το οικον. έτος (2011). 3. Τις μελέτες, τα έργα, τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους (2011), σύμφωνα με τα προγράμματα που καταρτίστηκαν με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των Συμβουλίων και των Εκπροσώπων της Δημοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Κοσμά - Τυρού - Σαπουνακαίικων - Πέρα Μελάνων - Πραγματευτή - Παλαιοχωρίου - Αγίου Βασιλείου - Πλατανακίου - Πουλίθρων - Πηγαδίου - Πελετών - Κουνουπιάς - Μαρίου - Βλησιδιάς - Τσιταλίων. 4. Τον πίνακα των υποχρεώσεων του Δήμου για τα παρελθόντα οικονομικά έτη. 5. Τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου, κατά το οικον. έτος (2011). 6. Τις τροποποιήσεις των γενικών προγραμμάτων μελετών, έργων, προμηθειών, εργασιών και μεταφορών. Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι: α. Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη κάλυψαν τα αντίστοιχα έξοδα. β. Πληρώθηκαν όλα τα έξοδα που προϋπολογίστηκαν, εγκρίθηκαν και εντάλθηκαν μέχρι την (31η) Δεκεμβρίου (2011). γ. Τηρήθηκε ο πίνακας υποχρεωτικών εισφορών. δ. Καταβλήθηκαν οι δαπάνες για τα έργα, τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, σύμφωνα με τα οικεία προγράμματα, που καταρτίστηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. ε. Καταβλήθηκαν υποχρεώσεις του Δήμου, για τα παρελθόντα οικονομικά έτη, μεταξύ των οποίων και απογραφείσες βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις από ειλημμένες δεσμεύσεις συνολικού ύψους 1.806.037,72 € [1.234.236,19 € Δήμος Λεωνιδίου + 519.978,13 € Δήμος Τυρού + 57.635,32 € Κοινότητα Κοσμά]. στ. Οι τροποποιήσεις του οικείου προϋπολογισμού, κινήθηκαν στα όρια των αναμορφώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν σημειώθηκαν υπερβάσεις στις σχετικές πληρωμές. ζ. Οι προαιρετικές δαπάνες κινήθηκαν στα όρια των αποφάσεων σύστασης των δημοτικών νομικών προσώπων και της ισχύουσας νομοθεσίας για την επιχορήγηση των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. η. Το αναγραφέν, στον προϋπολογισμό της χρήσης αυτής, αποθεματικό κεφάλαιο, δεν ήταν μεγαλύτερο του ποσοστού (5%) των προβλεφθέντων τακτικών εσόδων. θ. Το ποσό της συσταθείσας πάγιας προκαταβολής, επιστράφηκε κανονικά από τον διαχειριστή του. ι. Δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - εισπρακτέα υπόλοιπα και έξοδα εμφανίζονται αναλυτικά κατά Κ.Α.Ε, στο σχετικό ταμιακό απολογιστικό πίνακα, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως κάτωθι: Α΄. Ε Σ Ο Δ Α (ανακεφαλαιωτικά). Β ε β α ι ω θ έ ν τ α-Ε ι σ π ρ α χ θ έ ν τ α-Εισπρ. Υπόλοιπα € € € - Τακτικά 4.161.073,05 3.908.746,76 252.326,29 - ΄Έκτακτα 2.056.433,47 2.041.964,55 14.468,92 - Χ.Υ (2010) 1.478.831,62 1.478.831,62 - Σ ύ ν ο λ ο 7.696.338,14 7.429.542,93 266.795,21 Β΄. Ε Ξ Ο Δ Α (ανακεφαλαιωτικά). Ε ν τ α λ θ έ ν τ α - Π λ η ρ ω θ έ ν τ α € € - ΄Έξοδα 5.582.774,67 5.582.774,67 - Χ.Υ (για χρήση 2012) 1.846.768,26 1.846.768,26 Σ ύ ν ο λ ο 7.429.542,93 7.429.542,93 Γ΄. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ - Τακτικά 563.165,47 € - ΄Έκτακτα Γενικά 1.139.868,61 € - ΄Έκτακτα Ειδικευμένα 143.734,18 € Σ ύ ν ο λ ο 1.846.768,26 €. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με βάση τα παραπάνω - την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που εξελίσσεται - τη «μνημονιακή λαίλαπα» και τους σχετικούς δείκτες η οικονομική κατάσταση του Δήμου Νότιας κατά το έτος (2011) χαρακτηρίζεται καλή. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΡΑΣΗ (ενδεικτική αναφορά) 1. Πραγματοποιήθηκαν (31) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και λήφθηκαν (471) αποφάσεις για θέματα αρμοδιότητάς του, οι οποίες αντιμετώπισαν όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που τέθηκαν υπ’ όψη του συγκεκριμένου οργάνου. 2. Πραγματοποιήθηκαν (24) συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και λήφθηκαν (285) αποφάσεις για θέματα αρμοδιότητάς της, οι οποίες αντιμετώπισαν όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που τέθηκαν υπ’ όψη του συγκεκριμένου οργάνου. 3. Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής για την προώθηση του δημοτικού έργου. 4. Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου και των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις για θέματα αρμοδιότητάς τους, οι οποίες αντιμετώπισαν όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που τέθηκαν υπ’ όψη τους. 5. Οργανώθηκαν - στελεχώθηκαν έγκαιρα και λειτούργησαν καλά οι παρακάτω δημοτικές υπηρεσίες:  Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.  Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας.  Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.  Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας - Γραφείο Δόμησης (υποστηριζόμενο διοικητικά και πολεοδομικά από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τρίπολης).  Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.  Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ.  Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (υποστηριζόμενο διοικητικά και τεχνικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης).  Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δ.Ε Τυρού. 6. Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν αξιόπιστα τα διοικητικά συμβούλια και οι υπηρεσίες των Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νότιας Κυνουρίας» και «Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας». 7. Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και οι Σχολικές Επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες αντιμετώπισαν άμεσα τις ανάγκες των Σχολείων. Οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε την μεταφορά των μαθητών. Αποτύχαμε παρά τις προσπάθειές μας να κρατήσουμε ανοιχτά τα Δημοτικά Σχολεία Πουλίθρων και Πηγαδίου και το Νηπιαγωγείο Πουλίθρων. 8. Αποτύχαμε, παρά τις προσπάθειές μας, να μειωθούν οι τιμές εκκίνησης των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στην περιοχή του Δήμου μας. Καταθέσαμε υπόμνημα κατά της αύξησης του εμβαδού των δομήσιμων ακινήτων περιοχών NATURA στα 10 στρέμματα. 9. Επιτύχαμε την προσωρινή παραμονή της Δ.Ο.Υ Λεωνιδίου - του Παραρτήματος Ι.Κ.Α / Ε.Τ.Α.Μ - των Γενικών Αρχείων του Κράτους - του Ειρηνοδικείου Πρασιών. 10. Καταγράφηκε η ακίνητη περιουσία του Δήμου και των κληροδοτημάτων του. Σχεδιάστηκε και προγραμματίστηκε η αξιοποίησή της. Δεν πραγματοποιήθηκε η εκμίσθωση του «Μώττειου» για τη στέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά εξαιτίας της έλλειψης πίστωσης για την επισκευή του [έχουν δεσμευθεί από τη δημοτική αρχή Λεωνιδίου μέχρι το 2017 (400.000 €) σε αμοιβαία «ΔΗΛΟΣ»]. Αποκτήθηκε το Οικόπεδο «Πολύτιμου» στο κέντρο του Λεωνιδίου. 11. Σχεδιάστηκε και οργανώθηκε η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και θεμάτων πολιτικής προστασίας. 12. Δεν προχώρησε ο χωροταξικός σχεδιασμός της περιοχής εξαιτίας έλλειψης πιστώσεων. Οι σχετικές ενέργειες και διαδικασίες θα κινηθούν το 2013. Κινήθηκαν όμως οι διαδικασίες καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή του Λεωνιδίου. 13. Προχώρησαν (επικαιροποιήθηκαν κυρίως) μελέτες ένταξης έργων - δράσεων - πράξεων - ενεργειών - προτάσεων και κατατέθηκαν άρτιοι φάκελοι στα τρέχοντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, για (π.χ): Α. Συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε όλη την περιοχή του Δήμου. Β. Αποχέτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» (εντάχθηκε ΕΠΠΕΡΑΑ / 10.858.000 €). Γ. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Τυρού με φυσική διεργασία (εντάχθηκε Ε.Π Πελοποννήσου / 720.000 €). Δ. Προστασία παραλιακής ζώνης Δήμου Νότιας Κυνουρίας από τη διάβρωση, αποκατάστασή της και ορθολογική (αειφόρος) διαχείρισή της (προωθείται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου). Ε. Βοτανικό Σταθμό Λεωνιδίου (Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα - υγροβιότοπου Μουστού). ΣΤ. Πρόγραμμα αρχαιολογικής έρευνας στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και ανάδειξης αρχαιοτήτων (εγκρίθηκε από Υπ. Πολιτισμού). Ζ. Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Παλαιοχωρίου (εντάχθηκε, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης / 1.000.000 €). Η. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου (εντάσσεται, ΕΠΕΡΑΑ / 350.000 €). Ενεργειακή αναβάθμιση Κτιρίου Νηπιαγωγείου Τυρού (υπό εξέταση, ΕΠΠΕΡΑΑ / 150.000 €). Επισκευές – συντηρήσεις κτιρίων Β΄μιας Εκπαίδευσης Λεωνιδίου (εγκρίθηκε από Π.Σ / 40.000 €). Θ. Υποστήριξη Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ (εντάχθηκε, ΜΟΔ Α.Ε / 40.000 €). Ι. Ανάδειξη κτιρίου Φάμπρικας Λεωνιδίου ως κέντρο της ιστορίας των δρόμων της θάλασσας και της αγροτικής κληρονομιάς της Πελοποννήσου (εντάχθηκε, Υπ. Πολιτισμού και Υπ. Ανταγωνιστικότητας / 3.053.000 €). Κ. Αναπαλαίωση κτιρίου παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου για επανάχρησή του ως κέντρο εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Υπ. Ανταγωνιστικότητας / 2.511.000 €). Λ. Ασφαλτόστρωση 1ου τμήματος δρόμου Πελετά - Κρεμαστή (Π.Ε.Π Πελοποννήσου / 400.000 € / εγκρίθηκε από Π.Σ). Μ. Ασφαλτόστρωση δρόμου Χούνη - Βλησιδιά (Π.Ε.Π Πελοποννήσου / 900.000 € / εγκρίθηκε από Π.Σ). Ν. Ασφαλτόστρωση τελευταίου τμήματος δρόμου Πηγάδι - Φωκιανός (εκτελείται). Ξ. Κατασκευή τμήματος Φωκιανός - Κυπαρίσσι της Ανατολικής Οδού Πελοποννήσου (Μύλοι ΄Αργους - ΄Αστρος - Τυρός - Λεωνίδιο - Φωκιανός - Κυπαρίσσι) / (χρηματοδότηση 18.113.000 €, Υπ. Ανάπτυξης). Ο. Ασφαλτόστρωση τελευταίου τμήματος δρόμου ΄Αγιος Βασίλειος - Πλατανάκι (Π.Δ.Ε Περιφέρειας / 400.000 €, εκτελέστηκε). Π. Ασφαλτόστρωση δρόμου Λεωνίδιο - Πλάκα - Πούληθρα (Π.Δ.Ε Περιφέρειας, εκτελείται). Ρ. Διαχείριση απορριμμάτων περιοχής Δήμου με εγκατάσταση κομποστοποιητή (ΕΠΠΕΡΑΑ). Σ. Δημιουργία αναρριχητικού πάρκου στο Λεωνίδιο. Τ. Επισκευές και Εξοπλισμό Κ.Υ Λεωνιδίου (Π.Ε.Π Πελοποννήσου, 300.000 €). Υ. Στέγη ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ και Κινητή Ιατρική Μονάδα. Φ. Αναπαλαίωση κτιρίου Τσούχλου και μετατροπή του σε Μουσείο υπό την εποπτεία του Υπ. Πολιτισμού (Σύλλογος Λεωνίδιο, χρηματοδότηση μελέτης / 30.000 €). Χ. Ανακατασκευή κτιρίου παλιού δημοτικού σχολείου Τυρού και μετατροπή του σε λαογραφικό μουσείο Τσακωνιάς. Ψ. ΄Ενταξη αγροτικών προϊόντων περιοχής στο «καλάθι αγροτικών προϊόντων» Περιφέρειας Πελοποννήσου και ανάδειξη τσακώνικης διατροφής. Ω. Εξάλειψη φαινομένου πενίας αλιευμάτων. κ.λ.π. 14. Αναλάβαμε την Προεδρεία της «Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε», την οποία οργανώσαμε καλύτερα από ποτέ και την καταστήσαμε χρησιμότερη από ποτέ στους ο.τ.α - μετόχους της, συμμετέχοντας γόνιμα στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος Leader (4η προγραμματική περίοδος). Συμμετέχουμε δια του Δημάρχου στην Επιτροπή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού της ΚΕΔΕ. 15. Οργανώσαμε Αναπτυξιακό Συνέδριο για τον Δήμο μας, δράσεις και προγράμματα όπως π.χ «Νέα Γενιά σε Δράση - Βιοποικιλότητα - Πολιτιστική Πολυμορφία». Υποστηρίξαμε τον ιστιοπλοϊκό αγώνα με σκάφη καταμαράν στην περιοχή μας καθώς και το πανελλήνιο πρωτάθλημα υποβρυχίου ψαρέματος. Υποστηρίξαμε την διοργάνωση του πανελληνίου πρωταθλήματος taekwdo στο Λεωνίδιο. 16. Καταρτίσαμε την 1η φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας, το οποίο αποτελεί άξονα των δράσεών μας μέχρι το 2014. 17. Διοργανώσαμε με επιτυχία και οικονομία όλες τις προγραμματισθείσες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 18. Προσλήφθηκε το απαραίτητο, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, προσωπικό ι.δ.ο.χ για την περίοδο αυτή. 19. Βελτιώθηκε το σύστημα μηχανοργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών. 20. Λειτούργησε ικανοποιητικά ο κανονισμός καθαριότητας. Επιδοκιμάστηκε από όλους η προσπάθεια καθαριότητας των κοινόχρηστων γενικά χώρων και το αποτέλεσμά της. Σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην βελτίωση του συστήματος ανακύκλωσης. 21. Λειτούργησε ικανοποιητικά ο κανονισμός ύδρευσης. Βελτιώθηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην ύδρευση και στην άρδευση. 22. ΄Εγιναν δωρεάν κτήμα μας γνώσεις και εξειδικευμένες απόψεις υδρογεωλογικής αναγνώρισης στην περιοχή του Δήμου, με σκοπό των εντοπισμό νέων υδροφόρων θέσεων. 23. Καθαρίστηκαν οι υδατοσυλλεκτήρες και τα φρέατα απορροής των όμβριων και συντηρήθηκε το οικείο σύστημα. 24. Βελτιώθηκε ο δημοτικός φωτισμός και επεκτάθηκε μερικώς το δίκτυό του. 25. Συντηρήθηκαν τα αλσύλλια και οι χώροι αναψυχής και φυτεύτηκαν δενδρύλλια σε επιλεγμένα και προστατευόμενα σημεία της περιοχής. 26. Εκτελέστηκαν μικρές επεμβάσεις διαμορφώσεων - αναπλάσεων κοινόχρηστων γενικά χώρων. 27. Βελτιώθηκε η όψη των ακτών. 28. Διοργανώθηκαν με επιτυχία, ενημερωτικές ημερίδες για τις παραγωγικές τάξεις και σεμινάρια τουριστικής κατάρτισης. 29. Χρηματοδοτήθηκε και προωθήθηκε η προβολή του τουριστικού προϊόντος, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της σχετικής υποδομής της περιοχής. 30. Εκτελέστηκε το γενικό πρόγραμμα των έργων - των προμηθειών - των εργασιών και των μεταφορών, με χρηματοδοτήσεις εκ των ιδίων δημοτικών πόρων του Δήμου. 31. Συνεχίστηκαν οι εργασίες συντήρησης και μικροεπισκευών στα σχολικά κτίρια και στις παιδικές χαρές. 32. Στηρίχθηκε, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας και με το Παναρκαδικό Νοσοκομείο «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», η λειτουργία των Δημοτικών Τραπεζών Αίματος. 33. Οι αθλητικοί χώροι και οι αίθουσες γυμναστικής κατέστησαν προσιτές σε όλους. 34. Λειτούργησε ο κανονισμός χρήσης των κοινόχρηστων γενικά χώρων. 35. Επιχορηγήθηκαν, κατά τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι Αθλητικοί και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της περιοχής. 36. Συμμετείχαμε στην καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή, προωθήσαμε τα σχετικά προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ και εκπονήσαμε επιχειρησιακό σχέδιο για την κοινωφελή εργασία. 37. Αναλάβαμε τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών για τις κάθε είδους επιδοτήσεις και αποζημιώσεις του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και προωθήσαμε έγκαιρα τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες. 38. Εξυπηρετήσαμε αξιόπιστα τους αλλοδαπούς της περιοχής. 39. Επιμεληθήκαμε της διατύπωσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Επιτροπής, των Δ.Σ των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου και αναλάβαμε την εκτέλεσή τους. 40. Ενεργήσαμε τη σχετική αλληλογραφία και παρακολουθήσαμε την πορεία των υποθέσεων του Δήμου. 41. Παρακολουθήσαμε την λειτουργία των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, κυρίως σε ότι αφορά την δραστηριοποίησή τους για την εξυπηρέτηση του κοινού και την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχουν συσταθεί. 42. Επιμεληθήκαμε της οργάνωσης των εορτών, των τελετών, των εκθέσεων και των λοιπών εκδηλώσεων στην περιοχή. 43. Οργανώσαμε την υποδοχή των επισήμων και των φυσικών προσώπων που καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην κοινωνική - την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου. 44. Καλλιεργήσαμε πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ πολιτών και Δήμου. Πρωταρχικό μέλημά μας η άμεση εξυπηρέτησή τους και η παροχή προς αυτούς κάθε είδους πληροφοριών. 45. Αναδημιουργήσαμε τη Φιλαρμονική του Δήμου. κ.λ.π. Κλείνοντας • Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του Δ.Σ και τους Αντιδημάρχους του 2011, από τους οποίους προωθήθηκε ουσιαστικά το δημοτικό έργο και όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους για την ευδόκιμη συνεργασία μας. • Ευχαριστώ θερμότερα τους πολίτες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και όλους ανεξαιρέτως τους συλλογικού φορείς καθώς και τους φίλους της περιοχής για τη στήριξή τους και τη γόνιμη κριτική τους. • Ευχαριστώ θερμότατα τους δημότες της Κοινότητας Κοσμά για το λόγο που όλοι πλέον γνωρίζουμε! (19η) Οκτωβρίου (2012) Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Ιωάννης Η. Μαρνέρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου