ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.Αγαπητοί Πολίτες της Νότιας Κυνουρίας,
που είστε απόφοιτοι σχολών Α.Ε.Ι / Α.Τ.Ε.Ι / Ι.Ε.Κ
Διοίκησης - Οικονομίας - Κοινωνικής Εργασίας - Πρόνοιας - Συνεταιρισμών κ.λ.π
και κατοικείτε στην περιοχή μας χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα,
σας προσκαλώ με την παρούσα
να ιδρύσετε και να λειτουργήσετε στην περιοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας  (με τη στήριξη του Δήμου Νότιας Κυνουρίας - της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε)
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κ.Σ.Ε)
και αμειβόμενοι μέσα από αυτήν να προσφέρετε στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας που το έχουν ανάγκη, ως ακολούθως:

Με τον Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) θεσπίστηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κ.Σ.Ε) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.
Κοινωνική Οικονομία είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
Ακολουθούν κάποιες βασικές πληροφορίες για τον νέο αυτό τύπο επιχείρησης καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη σύστασή της.
1. Τί είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κ.Σ.Ε);
Η Κ.Σ.Ε είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, που διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κ.Σ.Ε είναι επιχείρηση, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.
2. Πόσες κατηγορίες Κ.Σ.Ε  υπάρχουν;
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν, οι Κ.Σ.Ε διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:
·        Ένταξης: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, εξαρτημένοι, απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες). Σε μια Κ.Σ.Ε Ένταξης το 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
·        Κοινωνικής Φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα και απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑμεΑ και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
·        Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.
3. Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν για να ιδρυθεί μια Κ.Σ.Ε;
·        Για την ίδρυση μιας Κ.Σ.Ε Ένταξης, χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη.
·        Για την ίδρυση Κ.Σ.Ε Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, χρειάζονται τουλάχιστον 5 μέλη.
4. Ποιά είναι τα μέλη της Κ.Σ.Ε;
Τα μέλη της Κ.Σ.Ε μπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην επιχείρηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) που υπάγονται σε αυτούς. Εξαίρεση αποτελεί η Κ.Σ.Ε Ένταξης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.
5. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κ.Σ.Ε;
·        Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες.
·        Όλα τα μέλη της Κ.Σ.Ε έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.
·        Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους / εταίρου σε Κ.Σ.Ε δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
·        Μέλος μίας Κ.Σ.Ε δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κ.Σ.Ε που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό.
·        Τα κέρδη της Κ.Σ.Ε δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή.
Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής:
·        5% για σχηματισμό αποθεματικού.
·        έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας.
·        το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
6. Ποιά είναι η ευθύνη των μελών;
Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κ.Σ.Ε δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.
7. Ποιά είναι τα κίνητρα για την ίδρυση μιας Κ.Σ.Ε;
·        Η Κ.Σ.Ε δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της. Το ποσοστό των κερδών της Κ.Σ.Ε που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κ.Σ.Ε και των εργαζομένων της Κ.Σ.Ε οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
·        Οι εργαζόμενοι στις Κ.Σ.Ε οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κ.Σ.Ε.
·        Οι Κ.Σ.Ε μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
·        Μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.
·        Μπορούν να εντάσσονται στο Ν. 3908/2011 για την «Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».
·        Μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
·        Μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
8. Τί είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;
Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κ.Σ.Ε. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης του Μητρώου, οι εγγραφές των Κ.Σ.Ε γίνονται χειρόγραφα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.
9. Πού απευθύνομαι για τη σύσταση της Κ.Σ.Ε;
Στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / [Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40, Αθήνα (2ος όροφος) Τ.Κ. 101 82, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1516480, 213 1516479, email: kgeormas@ypakp.gr, Ιστοσελίδα: www.ypakp.gr] από όπου θα προμηθευτώ τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρωθούν για την εγγραφή στο Μητρώο.
10. Πότε αποκτά νομική μορφή η Κ.Σ.Ε;
Με την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας η Κ.Σ.Ε αποκτά νομική μορφή και εμπορική ιδιότητα.
11. Τί πρέπει να κάνω πριν πάω στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας;
Να συντάξω το καταστατικό της Κ.Σ.Ε. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης πρότυπου καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται ως παράρτημα στην Υπουργική Απόφαση 2.9621/οικ.4.1200 (ΦΕΚ 1360 Β΄/25-04-2012).
12. Ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για την εγγραφή της Κ.Σ.Ε στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;
Στάδιο 1ο: Υποβολή αιτήματος εγγραφής.
·        Η υποψήφια Κ.Σ.Ε υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας:
·        το καταστατικό της Κ.Σ.Ε υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη
·        αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη
·        υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό μέλος, περί συμμετοχής ή μη σε άλλη Κ.Σ.Ε.
·        (μόνο οι Κ.Σ.Ε Ένταξης) Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον 40%
·        άλλα σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται).
·        Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:
·        εγγραφή της Κ.Σ.Ε στο Μητρώο
·        έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στο Δ.Ο.Υ.
·        σήμανση του καταστατικού και αποστολή του στην Κ.Σ.Ε.
Στάδιο 2ο: Υποβολή πρόσθετων στοιχείων.
·        Η Κ.Σ.Ε υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας:
·        αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται, Α.Φ.Μ και Κ.Α.Δ, το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής)
·        βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
·        πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής.
Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:
·        Έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων.
·        Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου).
13. Πότε ολοκληρώνεται η σύσταση της Κ.Σ.Ε;
Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου στη διαδικασία εγγραφής της Κ.Σ.Ε στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και έκδοση βεβαίωσης Εγγραφής), ολοκληρώνεται η σύσταση της επιχείρησης.
14. Τί συμβαίνει αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή λανθασμένα;
Το Τμήμα Μητρώου ζητά συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει η Κ.Σ.Ε εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
15. Τί θα συμβεί αν δεν συμπληρώσω ή διορθώσω τα στοιχεία που μου ζητά το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας στην προθεσμία που μου έχει θέσει;
Προβλέπεται η απόρριψη του αιτήματος εγγραφής ή, σε μεταγενέστερο στάδιο, ακόμη και η διαγραφή της Κ.Σ.Ε από το Μητρώο.
16. Είναι δεσμευτικές οι προθεσμίες που μου θέτει το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας;
Οι προθεσμίες είναι δεσμευτικές.
Για να ενημερωθείτε πληρέστερα για τις δυνατότητες που παρέχει ο συγκεκριμένος τύπος επιχείρησης καθώς και για τις ιδιαιτερότητές του, σας συστήνουμε να αναζητήσετε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας www.keko.gr, Κοραή 4, 3ος όροφος, Αθήνα 105 64, Τηλ.: 210 5271300, 210 5271309, e-mail:keko@mou.gr.


Με την ευχή

«Καλό δρόμο στους νέους ανθρώπους που θα το αποφασίσουν»

&

με τη διαβεβαίωση

«ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας - της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε είναι έτοιμες να παράσχουν οιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία και γόνιμη στήριξη στο πολύτιμο κοινωνικά αυτό εγχείρημα».


ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
&
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου