«Ενημερωτική επιστολή σχετικά με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την Πράξη “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ” στο Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013»

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,
Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στις 19/04/2013 (αρ. πρωτ. 406) για την Πράξη με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 3.550.000,00€, στην με αρ. πρωτ. 52/19-06-2012 πρόσκληση του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε., στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Περιφέρειας Πελοποννήσου», και ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας Κλίμακας», του Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Φορέα Υλοποίησης την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση του αρ. 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. πρωτ. 406/19-04-2013 αίτηση χρηματοδότησης της παραπάνω Πράξης.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
 Ιωάννης Μαρνέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου