Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη:
α. μίας (1) θέσεως ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού,
β. μίας (1) θέσεως ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικού,
γ. μίας (1) θέσεως ΤΕ4 Μηχανολόγου Μηχανικού.
Με μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
 Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ. 1892/90, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικών Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών).
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, Τμήμα Διοικητικού-Γραφείο Προσωπικού, (ταχ. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Λεωνίδιο, Τ.Κ. 22300).
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143 Τεύχος Α' 28-06-2017.) «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Τεύχος Α' 20-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α' 27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής. Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υποδοχής Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης απόφασης (Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Αρκαδίας) και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Τεύχος Α' 22-08-2011).
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ. 5, του άρ. 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α' 27-10-2011) χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητας του. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο.
Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη μετάταξη των υπαλλήλων έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8912 27-06-2012 βεβαίωση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Οι υπηρεσιακές ανάγκες που θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, έχουν ως ακολούθως:
α. μίας (1) θέσεως ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού,
β. μίας (1) θέσεως ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικού,
γ. μίας (1) θέσεως ΤΕ4 Μηχανολόγου Μηχανικού.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α'), το Π.Δ.44/2005 (ΦΕΚ 63 Α') και το ΠΔ 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α').
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στον Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας από 01-05-2013 μέχρι 17-06-2013 (διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, σύμφωνα με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οι.19935/27-7-2007) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση μετάταξης.
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου σπουδών.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη, (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Τεύχος Α').
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ Τεύχος Α') δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 3 και 73,74 του Ν. 3528/07 από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Οργανισμού, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.
Η ανακοίνωση αυτή θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους που εποπτεύουν καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.gspa.gr) και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (www.notiakynouria. go v. gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας
τηλέφωνο επικοινωνίας 2757360210
αρμόδιος κ. Εμμ. Ρεντούλης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου