Επαναληπτική ∆ιακήρυξη Εκµίσθωσης Κυλικείου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)
 γ) την αριθ. 495/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί της εκµίσθωσης κυλικείου
δ) την 178/2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής, µε την οποία επανακαθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.
ε) την 215/2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής, µε την οποία επανακαθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται για τελευταία φορά, σε πλειοδοτική, φανερή, και προφορική δηµοπρασία, η εκµίσθωση κυλικείου, στο χώρο του κλειστού Γυµναστηρίου Λεωνιδίου, που βρίσκονται στην ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆.270/81, που έχει ορισθεί µε την υπ’ αριθµ. 495/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Άρθρο 2: Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 25/07/2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00µ.µ. (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συµµετοχή στη δηµοπρασία), στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
Άρθρο 3: Χώρος προς εκµίσθωση ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΩΚΝ-3Μ7 Page 2 Ο υπό εκµίσθωση χώρος έχει συνολική έκταση 22,84 τ.µ. αποτελείται από τον κύριο χώρο του κυλικείου εµβαδού 16 τ.µ. και βοηθητικό χώρο (αποθήκη) εµβαδού 6,84 τ.µ., βρίσκεται εντός του Κλειστού Γυµναστηρίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου, και σε θέση που φαίνεται στην επισυναπτόµενη κάτοψη (η οποία κάτοψη αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης).
Άρθρο 4: ∆ιάρκεια Μίσθωσης Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) χρόνια και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, και µέχρι την συµπλήρωση των τριών χρόνων, και µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εφόσον κριθεί αναγκαίο .
Άρθρο 5: Ελάχιστος όριο προσφοράς Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ετησίως πλέον χαρτοσήµου.
Άρθρο 6: Χρήση του µίσθιου Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τον µισθωτή αποκλειστικά και µόνο για χρήση κυλικείου. Η εσωτερική διαρρύθµιση του χώρου θα βαρύνει αποκλειστικά τον µισθωτή, και θα γίνει σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/8577/83 «Περί των όρων ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων». Ο µισθωτής υποχρεούται στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, και να τηρεί όλες τις διατάξεις της νοµοθεσίας σχετικά µε τη λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
 Άρθρο 7: Κατάθεση προσφορών Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για µεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νοµικά πρόσωπα από τον νόµιµο εκπρόσωπο τους και πιο συγκεκριµένα
• Για οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της
• Για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της
 • Για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόµιµο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (πρακτικό ∆.Σ.)
Άρθρο 8: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αστυνοµική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, είτε για εκπρόσωπο νοµικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, που θα πρέπει να είναι σε ισχύ
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα που να είναι σε ισχύ.
4. Φορολογική Ενηµερότητα που να είναι σε ισχύ.
5. Πρόσφατη βεβαίωση έναρξη επιτηδεύµατος από την αρµόδια εφορία.
6. Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και συγκεκριµένα εγγύηση συµµετοχής ποσού 100,00€.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή µε άλλη, ποσού ίσο µε το 10% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος, για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, οι εγγυήσεις συµµετοχής τους θα επιστραφούν άτοκα εντός δεκαήµερου από την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας.
7. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου από το οποίο να προκύπτει επάγγελµα σχετικό µε την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας.
8. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι:
• Προκειµένου περί φυσικών προσώπων να µην έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση
• Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, να µην έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση. 9. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος στη δηµοπρασία ή του νόµιµου εκπροσώπου του ότι : Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ως κυλικείο. ∆εν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ ∆εν έχει επιβληθεί σε βάρος του συµµετέχοντα διοικητική κύρωση για παράβαση σχετική µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Το προσωπικό που θα εργάζεται στο κυλικείο θα διαθέτει βιβλιάρια υγείας θεωρηµένα από τις αρµόδιες αρχές.
Άρθρο 9: Υποβολή ενστάσεων Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σχετικά µε τη διαδικασία και τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, η οποία αποφαίνεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Οι ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες εγγράφως, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού ή εντός 24ώρου από τη λήξη του.
 Άρθρο 10: Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού Μετά το πέρας της δηµοπρασίας, η επιτροπή διαγωνισµού υποβάλλει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν το κρίνει ασύµφορο και να µην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει το διαγωνισµό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Άρθρο 11: Καταβολή µισθώµατος  Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε δύο εξάµηνα ανά έτος. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου. Οι επόµενες θα καταβάλλονται µετά το πέρας του εξαµήνου και η πληρωµή τους θα γίνεται χωρίς όχληση από το ∆ήµο. Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό και στα τρία έτη της σύµβασης.
Άρθρο 12: Υπογραφή σύµβασης Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του ∆ήµου χωρίς ∆ικαστική παρέµβαση.
Άρθρο 13: Επανάληψη της δηµοπρασίας Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονοµική επιτροπή ή το ∆ηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
Άρθρο 14: Γενικές υποχρεώσεις Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος Να κάνει καλή χρήση του µισθίου, και να αντικαθιστά αµέσως τα καταστρεφόµενα εξαρτήµατα (όπως λάµπες, τζάµια, ντουλάπια, πάγκους κ.λ.π) και γενικά ευθύνεται σε αποζηµίωση για φθορές ή βλάβες που θα προξενήσει στο µίσθιο ο ίδιος ή υπάλληλος του ή τρίτος) Με ευθύνη του να τηρούνται οι διατάξεις περί απαγόρευσης του καπνίσµατος εντός του µίσθιου Να διατηρεί µε δική του δαπάνη απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς τους χώρους του κυλικείου Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλούµενων ειδών.
Να τηρεί µε ακρίβεια όλες τις σχετικές µε τη λειτουργία του κυλικείου υγειονοµικές, αγορανοµικές, αστυνοµικές και άλλες διατάξεις όπως οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3377/2005 µε τις οποίες προσδιορίζονται οι ανώτερες τιµές πώλησης των προϊόντων κυλικείου. Για την καταµέτρηση της καταναλωθείσας ποσότητας νερού, και ηλεκτρικού ρεύµατος είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει µε δική του δαπάνη µετρητικές µηχανές.
Ο µισθωτής δεν µπορεί σε καµία περίπτωση και για κανένα λόγο, χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή, να λύσει την παρούσα σύµβαση πριν από τη παρέλευση του συµβατικού χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των µέχρι τη λήξη της µισθώσεως µισθωµάτων που αυτοµάτως γίνονται ληξιπρόθεσµα και απαιτητά. Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα τέλη χαρτοσήµου της σύµβασης, βαρύνει αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης.
Άρθρο 15: Παράδοση Μισθίου Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 16: Υπεκµίσθωση Η υπεκµίσθωση ή η µε οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του µίσθιου από το µισθωτή σε τρίτους απαγορεύεται.
Άρθρο 17: Παράβαση όρων Η παράβαση από το µισθωτή και ενός µόνο όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσης του, κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από το χώρο χωρίς τη δικαστική παρέµβαση.
Άρθρο 18: ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης Η διακήρυξη της δηµοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και του προγράµµατος «∆ι@ύγεια» και θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Νότιας Κυνουρίας, του γραφείου της ∆ηµοτικής Ενότητας Τυρού, και του γραφείου Τοπικής Κοινότητας Κοσµά. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί για µια ηµέρα στην ηµερήσια εφηµερίδα Αρκαδίας «Καθηµερινά Νέα», τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Άρθρο 19: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το ∆ηµαρχείο Νότιας Κυνουρίας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Συγκριµένα από τη Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Οικονοµικής Επιτροπής, ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00
 ∆ιεύθυνση Λεωνίδιο. Τηλέφωνο 2757360203-212 FAX 2757023224.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι την Τετάρτη 24/07/2013, ώρα 10:00 πµ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου