ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας
έχοντας υϖόψη:
1. Tις διατάξεις της ϖεριϖτώσεως (κ) της ϖαραγράφου 2 του άρθρου 14, και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όϖως ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-07-2007 Τεύχος Α’) «(Κύρωση του Κώδικα κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υϖαλλήλων».
3. Την 188/2013 αϖόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.
4. Το υϖ’ αριθµό. 33079/3700/05-07-2013 έγγραφο της Αϖοκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοϖοννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, Περιφέρειας Πελοϖοννήσου ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Τµήµα Τοϖικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώϖων Τρίϖολης.
5. Τις διατάξεις του άρθρου Π.∆/τος 23/200 «Περί καθορισµού ϖροϋϖοθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας σχολών Ναυαγοσωστικής κτλ.». Ανακοινώνει Την ϖρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εϖοχικών ή ϖαροδικών αναγκών – εϖάνδρωση των ϖαραλιών µε ναυαγοσώστες για λόγους ϖροστασίας του κοινωνικού συνόλου (λουοµένων) και τουριστικής ϖροβολής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ϖου εδρεύει στο Λεωνίδιο, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υϖηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα αϖαιτούµενα (τυϖικά και τυχόν ϖρόσθετα) ϖροσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης ) Κωδικός θέσης Υϖηρεσία Έδρα υϖηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων 101 ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ (ανατολική ϖαραλία Πλάκας Λεωνιδίου) ΤΥΡΟΣ (Παραλία Τυροσαπουνακέϊκων) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (Π.Ε. εν ελλείψει ∆Ε) ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ∆ΥΟ (2) Με βάση το κριτήριο της εντοϖιότητας οι υϖοψήφιοι κατατάσσονται στους ϖίνακες µε την εξής σειρά: Προηγούνται οι δηµότες του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (Α' βαθµός εντοϖιότητας) Έϖονται οι δηµότες των υϖολοίϖων ∆ήµων ή Κοινοτήτων του Νοµού Αρκαδίας (Β΄ βαθµό εντοϖιότητας)  ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης ) Κωδικός θέσης Υϖηρεσία Έδρα υϖηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων Έϖονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας (Γ΄ βαθµός εντοϖιότητας )
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ σε ϖίνακες µε βάση το βαθµό εντοϖιότητας. Σχετικά βλ. ΚΕΦ. ΙΙΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Παραρτήµατος Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σϖουδών και λοιϖά αϖαιτούµενα (τυϖικά & τυχόν ϖρόσθετα) ϖροσόντα 101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο του Τµήµατος Εϖιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού µε Ειδικότητα Ναυαγοσωστικής ή Κολύµβησης ή ∆ραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου, ή ισότιµος τίτλος αναγνωρισµένης σχολής της αλλοδαϖής και ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του Π.∆/τος 23/2000.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη αϖό Λιµενική Αρχή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
α) Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή ή ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροσόντα της ϖροηγούµενης ϖαραγράφου, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε ϖροσόν διορισµού, το ϖτυχίο αναγνωρισµένης Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκϖαίδευσης του άρθρου 1 του Π.∆/τος 23/2000, ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του ιδίου Π.∆/τος και οϖοιοδήϖοτε ϖτυχίο ΑΕΙ, ή ΤΕΙ, ή αϖολυτήριο τίτλο ∆ευτεροβάθµιας ή Υϖοχρεωτικής Εκϖαίδευσης της αλλοδαϖής, ή ισότιµο τίτλο αναγνωρισµένης σχολικής µονάδας της αλλοδαϖής. (Μεταξύ των υϖοψηφίων της ϖαρ. 2 ϖροηγούνται οι ϖτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ, έϖονται οι ϖτυχιούχοι σχολών ΤΕΙ, ακολουθούν οι υϖοψήφιοι ∆ευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης και στη συνέχεια οι κάτοχοι τίτλων υϖοχρεωτικής Εκϖαίδευσης.)
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη ϖου εκδίδεται αϖό τη Λιµενική αρχή. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι υϖοψήφιοι ϖρέϖει να είναι ηλικίας αϖό 18 έως 65 ετών.
1) Ως βαθµολογούµενη εµϖειρία νοείται η αϖασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή η άσκηση εϖαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή ϖρος το αντικείµενο των ϖρος ϖλήρωση θέσεων. Οι τρόϖοι υϖολογισµού της εµϖειρίας καθώς και τα κατά ϖερίϖτωση αϖαιτούµενα για την αϖόδειξή της δικαιολογητικά ϖεριγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υϖοενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοϖοιητικά αϖόδειξης εµϖειρίας).
 2) Η εµϖειρία λαµβάνεται υϖόψη µετά την αϖόκτηση της άδειας Ναυαγοσώστη. Για την αϖόδειξη της εµϖειρίας βλ. δικαιολογητικά ϖερίϖτωση Α1 ή Ειδικές Περιϖτώσεις αϖόδειξης εµϖειρίας του ανωτέρω Παραρτήµατος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοϖοιητικά αϖόδειξης εµϖειρίας. Κατά τα λοιϖά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος καθώς και στους διαδικτυακούς τόϖους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στον οϖοίο εδρεύει η υϖηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό ϖρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 ϖαρ. 9 του Ν. 2190/1994 όϖως ισχύει).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υϖοβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµϖληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υϖοβάλουν, είτε αυτοϖροσώϖως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο αϖό αυτούς ϖρόσωϖο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υϖογραφή τους θεωρηµένη αϖό δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη εϖιστολή, στα γραφεία της υϖηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας Τ.Κ.22300 Λεωνίδιο Αρκαδίας αϖευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωϖικού υϖόψιν κου Ρεντούλη Εµµανουήλ (τηλ. εϖικοινωνίας: 27573 60210- 60204). Στην ϖερίϖτωση αϖοστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµϖρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία ϖου φέρει ο φάκελος αϖοστολής, ο οϖοίος µετά την αϖοσφράγισή του εϖισυνάϖτεται στην αίτηση των υϖοψηφίων. Η ϖροθεσµία υϖοβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ηµέρες και αρχίζει αϖό την εϖόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης-ανάρτησης της ϖαρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση ϖινάκων και υϖοβολή ενστάσεων Αφού η υϖηρεσία µας εϖεξεργαστεί τις αιτήσεις των υϖοψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόµου (όϖως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε ϖέντε (5) ηµέρες αϖό τη λήξη της ϖροθεσµίας υϖοβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους ϖίνακες κατάταξης των υϖοψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας. Κατά των ϖινάκων αυτών εϖιτρέϖεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αϖοκλειστική ϖροθεσµία δέκα (10) ηµερών η οϖοία αρχίζει αϖό την εϖόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αϖοστέλλεται µε συστηµένη εϖιστολή αϖευθείας στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη Η υϖηρεσία ϖροσλαµβάνει το ϖροσωϖικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των ϖινάκων κατάταξης των υϖοψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των ϖινάκων βάσει αυτεϖάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας ϖου συνεϖάγεται ανακατάταξη των υϖοψηφίων, εκτελείται υϖοχρεωτικά αϖό το φορέα, ενώ αϖολύονται οι υϖοψήφιοι ϖου δεν δικαιούνται ϖρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης.
Οι αϖολυόµενοι λαµβάνουν τις αϖοδοχές ϖου ϖροβλέϖονται για την αϖασχόλησή τους έως την ηµέρα της αϖόλυσης, χωρίς οϖοιαδήϖοτε αϖοζηµίωση αϖό την αιτία αυτή.

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
 ΙΩΆΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου