Συνεδριαζει το Δημοτικο Συμβουλιο με 73 θεματα στις 11-08-2013Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (16/2013) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (11η) Αυγούστου (2013) - ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, με ημερήσια διάταξη την παρακάτω:


Θέμα 1ο: Περί της έγκρισης πιστώσεων για κτηματογράφηση και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κληροδοτημάτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στον Νομό Αττικής.
Θέμα 2ο: Περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ.) Νότιας Κυνουρίας του Οικονομικού έτους 2013.
Θέμα 3ο: Περί της έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας «Μελέτη Οριοθέτησης Ποταμού Δαφνώνα».
Θέμα 4ο: Περί της έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Τυρού, Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
Θέμα 5ο: Περί της έγκρισης του σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» και της αποδοχής των στόχων και δράσεων που απορρέουν από αυτό και τίθενται για το 2020.
Θέμα 6ο: Περί της παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου».
Θέμα 7ο: Περί της παραλαβής των επικαιροποιημένων τευχών της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης των οικισμών Λεωνιδίου, Πλάκας, Πουλίθρων και Κοσμά».
Θέμα 8ο: Περί της παραλαβής τελικής τεχνικής έκθεσης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση φαινομένων ακτομηχανικής στην παράκτια περιοχή και το εσωτερικό του λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου».
Θέμα 9ο: Περί της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη άρδευσης Μαρίου».

Θέμα 10ο: Περί της έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας «Μελέτη ύδρευσης Αγ. Βασιλείου», προϋπολογισμού 24.600,00 € και της σχετικής τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
Θέμα 11ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας  απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Στατική και Συγκοινωνιακή μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού Δ.Ε. Τυρού» προϋπολογισμού 9.840,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων – μελετών.
Θέμα 12ο: Περί της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Στατική και Συγκοινωνιακή μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού Δ.Ε. Τυρού».
Θέμα 13ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρου στάθμευσης στην ΤΚ Πέρα Μελάνων Δ.Ε Τυρού», προϋπολογισμού 8.423,20€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων – μελετών και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 14ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Αποπεράτωση έργου συντήρησης δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Τυρού ΔΕ Τυρού» προϋπολογισμού 2.078,48€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων.
Θέμα 15ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή WC θεάτρου Δ.Ε. Τυρού» προϋπολογισμού 4.200,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 16ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μνημείου Ναυτικών Δ.Ε. Τυρού» προϋπολογισμού 3.000,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 17ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση κοινόχρηστων δρόμων Δ.Ε. Τυρού» προϋπολογισμού 7.200,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων.
Θέμα 18ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Γιορτή θάλασσας, Ναυτικών και αλιέων Δ.Ε. Τυρού» προϋπολογισμού 5.000,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 19ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση χειμάρρων Δ.Ε. Τυρού» προϋπολογισμού 10.060,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 20ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση παραλιών Δ.Ε. Τυρού» προϋπολογισμού 10.000,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 21ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Σχάρες ομβρίων στον δρόμο του λόφου “Βάλτος” Δ.Ε. Τυρού» προϋπολογισμού 7.200,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων.
Θέμα 22ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας  απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Συγκρότηση τεχνικού φακέλου πλωτής εξέδρας» προϋπολογισμού 615,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 23ο: Περί της έγκρισης μεταφοράς ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς κληροδοτημάτων, στον Δήμο, ποσού 1.740,31€, για την απόδοση του χαρτόσημου μισθώσεων έτους 2012 και της σχετικής τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
Θέμα 24ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «16η γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας Λεωνιδίου» προϋπολογισμού 25.000,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων – μελετών και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 25ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «1η γιορτή Πουλίθρων» προϋπολογισμού 4.500,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων – μελετών και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 26ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου στη θέση Καζάρπες ΤΚ Πουλίθρων» προϋπολογισμού 4.500,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων - μελετών.
Θέμα 27ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Πουλίθρων – Πελετών – Αμυγδαλιάς» προϋπολογισμού 4.000,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος προμηθειών και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 28ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση δρόμων Τσιταλίων» προϋπολογισμού 2.350,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων και του οικείου προγράμματος προμηθειών.
Θέμα 29ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Καθαρισμοί – αποχωματώσεις περιβαλλόντων χώρων δημοτικών ακινήτων Λεωνιδίου» προϋπολογισμού 4.950,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος προμηθειών και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 30ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για την ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης με τίτλο «Φιλοξενίες» προϋπολογισμού 1.500,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος προμηθειών και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 31ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Μικροεπισκευές στο κτίριο του Δημοτικού αρχείου» προϋπολογισμού 700,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 32ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Αποτύπωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λεωνιδίου» προϋπολογισμού 5.550,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 33ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων Τ.Κ. Πουλίθρων» προϋπολογισμού 3.350,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 34ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Αγορά ελαιοδέντρου» προϋπολογισμού 300,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων – μελετών.
Θέμα 35ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Υπηρεσίες δακοκτονίας στα δημοτικά ελαιόδεντρα» προϋπολογισμού 1.500,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 36ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή δημοτικής διαδικτυακής πύλης (Α Φάση)» προϋπολογισμού 8.610,00€ και της ανάλογης τροποποίησης οικείου τεχνικού προγράμματος έργων – μελετών και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 37ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού προβολής Τσακώνικης διαλέκτου, Τσακώνικου χορού, ιστορίας, πολιτιστικής και εορταστικής κληρονομιάς» προϋπολογισμού 4.950,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 38ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Διαμορφώσεις – καθαρισμοί δημοτικών αρχαιολογικών χώρων» προϋπολογισμού 2.950,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 39ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών» προϋπολογισμού 2.000,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος προμηθειών και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 40ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Εργασίες συντήρησης δρόμου προς ξενώνα “ΝΤΟΡΑ”», προϋπολογισμού 1.090,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 41ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λειτουργίας ασύρματου διαδικτύου στην Δ.Ε. Κοσμά», προϋπολογισμού 2.540,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων και του οικείου προγράμματος προμηθειών.
Θέμα 42ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Εορταστική εκδήλωση 15 Αυγούστου Δ.Ε. Κοσμά», προϋπολογισμού 1.500,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 43ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης με τίτλο «Μεταφορές γενικά» προϋπολογισμού 1.500,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων και του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 44ο: Περί της διοργάνωσης της 16ης εορτής Τσακώνικης Μελιτζάνας Λεωνιδίου.
Θέμα 45ο: Περί της διοργάνωσης της γιορτής θάλασσας, Ναυτικών και αλιέων Τυρού.
Θέμα 46ο: Περί της διοργάνωσης της 1ης γιορτής Πουλίθρων.
Θέμα 47ο: Περί της διοργάνωσης της εορταστικής εκδήλωσης 15 Αυγούστου στον  Κοσμά.
Θέμα 48ο : Περί εξουσιοδοτήσεως του προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Τροχάνη Κωνσταντίνου σχετικά με την ανάληψη ποσού 262.561,61€ από την Τράπεζα της Ελλάδος (δύο φύλλα επιταγών 89.175,69€ και 173.385,92€) στα πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο».
Θέμα 49ο : Περί της έγκρισης του αποτελέσματος των  πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας όπου α) εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και προέκυψαν πλειοδότες, β) δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.
Θέμα 50ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου οικονομικού έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 51ο: Περί του ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή προμήθειας ελαστικών για τη συντήρηση και επισκευή δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
Θέμα 52ο: Περί της κατανομής των χώρων πλατείας Παλαιοχωρίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη διενέργεια της πανηγύρεως της 15ης Αυγούστου.
Θέμα 53ο: Επί αιτήσεως Αρχείου Τσακωνιάς σχετικά με επιχορήγηση με το ποσό των 3.060,00 € για κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Θέμα 54ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 10.184,70€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2013.
Θέμα 55ο :  Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού.
Θέμα 56ο: Περί της συγκρότησης τριμελών επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών.
Θέμα 57ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Τυρού Δ.Ε. Τυρού».
Θέμα 58ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου».
Θέμα 59ο: Περί οικίας (ερειπίου) πλησίον κεντρικής πλατείας του Αγίου Βασιλείου Αγνώστου ιδιοκτησίας.
Θέμα 60ο : Επί αποφάσεως Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου που αφορά την οικονομική ενίσχυση για την οργάνωση εορτής στις 22 και 23 Αυγούστου.
Θέμα 61ο: Επί αιτήσεως Ζαχαρία Ζαχαριάδη για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στα Πούλιθρα.
Θέμα 62ο: Επί αιτήσεως εταιρείας «Παναγιώτης Ν. Σούρσος – Αγγελος Ν. Σουρσος & Σια Ο.Ε.» για παροχή ύδρευσης.
Θέμα 63ο: Επί αιτήσεως Νικολαΐδη Βασίλειου για επαναπροσδιορισμό χρέωσης υδροδοτήσεως.
Θέμα 64ο: Περί διαγραφής τελών ύδρευσης.
Θέμα 65ο: Περί τελών καταστήματος της κας Σιόβολου Ευτυχίας στην Κοινότητα Κοσμά.
Θέμα 66ο: Επί αιτήσεως κας Τσάκωνα Γεωργίας του Κωνσταντίνου.
Θέμα 67ο: Επί αιτήσεως Ξερακιά Χρήστου για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημα καφέ – μπαρ που διατηρεί.
Θέμα 68ο: Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Καφενείο – σνακ μπαρ – εστιατόριο» της κας Ζαχαρούλας Κοντορούπη στη Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων.
Θέμα 69ο: Περί εγκρίσεως ενεργειών Δημάρχου για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.
Θέμα 70ο: Επί αιτήσεως Χοντζοπούλου – Λαλά Νίκης σχετικά με τη σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
Θέμα 71ο: Επί αιτήσεως Ρεντούλη Ηλία του Παναγιώτη.
Θέμα 72ο: Επί αποφάσεως ΤΚ Κουνουπίας περί τσιμεντόστρωσης δρόμων και τοποθέτησης προστατευτικών μπαρών.
Θέμα 73ο: Επί αιτήσεως κ. Γολεγού Μιχαήλ του Βασιλείου.


(7η)     Αυγούστου   (2013)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ


Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου