Ένταξη έργων στο ΧΠ "Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013" - ΑΠ 1

Σε συνέχεια της(/των) προτάσης(/εων) που υποβάλατε στο Πράσινο Ταμείο προς ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013» / ΑΠ1, σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση του της 2/10/2013 ενέκρινε τις προτεινόμενες, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, μελέτες. Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη σχετική απόφαση υπ’αριθμ. 55.10/2013/02.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ946Ψ844-Υ0Δ)

Η ανωτέρω απόφαση επέχει θέση «ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος αποστείλει ταχυδρομικά υπογεγραμμένο στο Πράσινο Ταμείο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) που σας αποστέλλεται συνημμένο.

Μετά την αποστολή στο Πράσινο Ταμείο, του υπογεγραμμένου ΣΑΠΟ δεν θα λάβετε κάποια άλλη ειδοποίηση από το Πράσινο Ταμείο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των μελετών θα πρέπει να προσκομιστούν στο Πράσινο Ταμείο έως 15/11/2013 σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο:

1.       Τιμολόγιο Επιδότησης  (ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ……..») για όλο το ποσό της εκάστοτε πληρωμής προς το Πράσινο Ταμείο στα στοιχεία:
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΠΔΔ
ΑΦΜ: 099338405
ΔΟΥ: Α Αθηνών
Δ/νση: Λυκούργου 17 ΤΚ 10552 Αθήνα
2.   Ασφαλιστική Ενημερότητα του Δήμου από  ΙΚΑ (σε κάθε πληρωμή)
3.   Επικυρωμένο από το Δήμο Αντίγραφο τιμολογίου του μελετητή
4.   Δικαιολογητικά Επιλογής/Διαγωνισμού για Ανάδειξη Μελετητή (Απόφαση Έγκρισης και Περίληψη Διακήρυξης, Δημοσιευμένη Διακήρυξη στον Τύπο, Απόφαση Ορισμού & Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης, Πρακτικό Έγκρισης της Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, Απόφαση Ανάθεσης) (στην 1η πληρωμή)
5.    Σύμβαση (στην 1η πληρωμή)
6.   Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας (στην 1η πληρωμή)
7.   Ορισμός Επιβλεπόντων (στην 1η πληρωμή)
8.   Λογαριασμός (πιστοποίηση) προς πληρωμή
9.   Ο τελευταίος πριν από αυτόν λογαριασμός (σε κάθε πληρωμή)
10.   Βεβαίωση Εμπρόθεσμης περαίωσης εργασιών (σε κάθε πληρωμή)
11.   Επιμέτρηση (σε κάθε πληρωμή)
12.   Πινάκιο Αμοιβής (σε κάθε πληρωμή)
13.   Δήλωση Κατανομής (σε κάθε πληρωμή)
14.   Τελική επιμέτρηση των εργασιών της μελέτης (για τελικό λογαριασμό)
15.   Απόφαση Παραλαβής της μελέτης (για τελικό λογαριασμό)

Σε περίπτωση πληρωμής του μελετητή απ’ ευθείας, θα πρέπει να προσκομιστούν στο Πράσινο Ταμείο έως 15/11/2013 (σε κάθε πληρωμή):
1. Τιμολόγιο του μελετητή
2. Κρατήσεις:
•         3%   ΜΤΠΥ
•         2%   ΤΣΜΕΔΕ
•         1%   ΕΜΠ
•         2%  Χαρτόσημο Μελέτης
•         4%  ΦΟΡΟΣ
3.  Φορολογική Ενημερότητα
4.  Ασφαλιστική Ενημερότητα (ΙΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ)
πλέον των 4-15 της πιο πάνω λίστας.

Σε κάθε πληρωμή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομίζονται σε δύο (2) αντίγραφα.

Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η τήρηση των όρων δημοσιότητας, όπως αυτοί αναφέρονται στον Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος (πινακάκια σχεδίων των μελετών, ανακοινώσεις, κλπ, όπου θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως η αναφορά χρηματοδότησης,  το λογότυπο και η ονομασία του Πράσινου Ταμείου). Επισυνάπτεται το λογότυπο του Πράσινου Ταμείου.

Από το Πράσινο Ταμείο


                                      ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
                                      Λυκούργου 17, 105 52 Αθήνα
                                      τηλ: 210 5241903, 210 5241919
                                      fax: 210 5241833
                                      e-mail: info@prasinotameio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου