Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου με 45 θέματα στις 21-10-2013 και ώρα 19.00

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (21/2013) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (21η) Οκτωβρίου (2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με ημερήσια διάταξη την παρακάτω:
Θέμα 1ο: Περί της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ως κυρίου του έργου, για την παράταση κατά 3 μήνες, από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων Λεωνιδίου».
Θέμα 2ο : Περί της υποβολής πρότασης σε σχετική Ανοιχτή Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων», της ανάθεσης στην “Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου και της έγκρισης υπογραφής της απαιτούμενης Προγραμματικής Σύμβασης με την “Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
Θέμα 3ο :Περί της διόρθωσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη άρδευσης Μαρίου», προϋπολογισμού 24.600,00€ κατά τις οδηγίες του Δημάρχου και τις απαιτήσεις των δημοτών και κατοίκων της Τ.Κ. Μαρίου.
Θέμα 4ο :Περί της έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της “Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, για την υλοποίηση της πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τίτλο «Μελέτη “Αρδευτικό Μαρίου”».
Θέμα 5ο : Περί της κατασκευής του έργου «Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου οικισμού Παλαιοχωρίου (πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιοχωρίου)».
Θέμα 6ο : Περί της ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο με τίτλο «Μελέτη δρόμου Κοσμά Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά».
Θέμα 7ο : Περί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε για το έργο «Κατασκευή οστεοφυλακίου Τ.Κ. Κοσμά».
Θέμα 8ο : Περί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών για την επαναλειτουργία της υδρευτικής γεώτρησης Τσέρφου Δ.Ε. Τυρού».
Θέμα 9ο : Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΤΚ Τυρού Δ.Ε. Τυρού».
Θέμα 10ο : Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου».
Θέμα 11ο : Περί της εξόφλησης ποσού 49.682,16€ στα πλαίσια της πράξης «Κέντρο προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο».
Θέμα 12ο : Περί του 3ου λογαριασμού της μελέτης «Αναπαλαίωση κτιρίου παλαιού Γυμνασίου – Αρχιτεκτονική – Στατική – Η/Μ», συνολικής δαπάνης 145.384,38€.
Θέμα 13ο : Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λεωνιδίου» προϋπολογισμού 5.500,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος μελετών και του οικείου προγράμματος υπηρεσιών.
Θέμα 14ο : Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αποτύπωσης χώρου ΕΕΛ Δ.Κ. Κοσμά και διάνοιξης οδού σε δασική έκταση» προϋπολογισμού 1.000,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος μελετών και του οικείου προγράμματος υπηρεσιών.
Θέμα 15ο : Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (για αποζημίωση σχολικών τροχονόμων)» προϋπολογισμού 592,23€.
Θέμα 16ο : Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (για λειτουργικές δαπάνες)» προϋπολογισμού 664,64€.
Θέμα 17ο : Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη ενίσχυση υφιστάμενων πιστώσεων με τίτλο «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 75%» και «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 25%», προϋπολογισμού 23.000,00€ και 7.000,00€, αντίστοιχα.
Θέμα 18ο : Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης με τίτλο «Τακτικές αποδοχές» προϋπολογισμού 3.000,00€.
Θέμα 19ο : Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» προϋπολογισμού 500,00€.
Θέμα 20ο : Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ» προϋπολογισμού 700,00€.
Θέμα 21ο : Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνου στη Τ.Κ. Πηγαδίου» προϋπολογισμού 3.570,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος προμηθειών.
Θέμα 22ο : Περί εξουσιοδοτήσεως του προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Τροχάνη Κωνσταντίνου σχετικά με την ανάληψη ποσού 129.602,50€ (ένα φύλλο επιταγής) από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο».
Θέμα 23ο: Περί του καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου  εμπορίου.
Θέμα 24ο : Περί της εκκίνησης διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου στο Λεωνίδιο για την στέγαση των ΓΑΚ – Τοπικό Αρχείο Λεωνιδίου και του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λεωνιδίου.
Θέμα 25ο : Περί χορηγήσεως άδειας προέγκρισης, ίδρυσης καταστήματος «Μικτό κατάστημα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών κλπ» στον κ. Αλευρά Εμμανουήλ στη Τ.Κ.  Σαπουνακαιίκων.
Θέμα 26ο:  Περί ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για λειτουργία κινητής καντίνας του Γεωργίου Κουρμπέλη του Θεοδώρου στην περιοχή Κρυονέρι.
Θέμα 27ο : Επί αιτήσεως κατοίκων οικισμού Κρυονερίου για την υδροδότηση της περιοχής.
Θέμα 28ο : Επί αιτήσεως Ρέντα Πέτρου για τον καθαρισμό ποταμού στη θέση Κρυονέρι.
Θέμα 29ο : Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού.
Θέμα 30ο : Περί διαγραφής οφειλής δικαιώματος βοσκής.
Θέμα 31ο : Περί διαγραφής τελών ύδρευσης.
Θέμα 32ο : Περί διαγραφής τέλους άρδευσης.
Θέμα 33ο : Επί αιτήσεως κ. Πουτσελά Λάζαρου του Γεωργίου για παροχή ύδρευσης, Δ.Κ. Λεωνιδίου.
Θέμα 34ο : Επί αιτήσεως κ. Κοντολέοντα Παναγιώτη του Ιωάννη για παροχή ύδρευσης, Δ.Κ. Λεωνιδίου, εκτός οικισμού.
Θέμα 35ο : Επί εγγράφου Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας για την οικογένεια του Ηλία Μάνου.
Θέμα 36ο: Επί εγγράφου «Αρχείου Τσακωνιάς», για τη δημιουργία πολιτισμικής στέγης Γιώργου Σαραντάρη.
Θέμα 37ο :Επί γνωμοδότησης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» για το θέμα αποζημίωσης δημότη μας από πτώση ευκαλύπτου.
Θέμα 38ο : Επί εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με θέμα «Στοιχεία και απόψεις επί της από 1.1.2009 αγωγής αποζημίωσης των Δημητρίου -  Κοσμά Κυρίου κλπ.».
Θέμα 39ο : Περί της υποβολής αιτήματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Δ.Ε. Τυρού), για έγκριση διάθεσης, με συμβολική τιμή, ξυλοκατασκευών, από το Κρατικό Ξυλουργικό Εργαστήριο Καλαμπάκας.
Θέμα 40ο : Περί της αντικατάστασης οργάνων και βελτίωσης χώρου αθλοπαιδιάς Τ.Κ. Πέρα Μελάνων.
Θέμα 41ο : Περί της καταγραφής των μετρήσεων υδρεύσεως με ηλεκτρονικό τρόπο.
Θέμα 42ο : Επί αιτήσεως Τζοβάνη Παναγιώτη του Λεωνίδα.
Θέμα 43ο : Περί του χαρακτήρα οδού στη Δ.Κ. Λεωνιδίου.
Θέμα 44ο : Περί της εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το ΥΠΕΚΑ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη χωροθέτηση και τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου