ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΔ Ε Λ Τ Ι Ο   Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ   Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν


   1). Με την 455/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΚΝ-9ΚΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η υποβολή φακέλου και πρότασης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για ένταξη στο Ε.Π Πελοποννήσου και χρηματοδότηση του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Πουλίθρων» - προϋπολογισμού 462.420,00 €.
   2). Με την 508/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΩΚΝ-3ΗΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η υποβολή φακέλου και πρότασης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για ένταξη στο Ε.Π Πελοποννήσου μέσω της ΕΕΤΑΑ Α.Ε και χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού Δ.Ε Τυρού» - προϋπολογισμού 3.375.000,00 €.
   3). Με την 509/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΩΚΝ-Ι4Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η υποβολή φακέλου και πρότασης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για ένταξη Ε.Π «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και χρηματοδότηση της πράξης «Σύστημα συνοικιακής και οικιακής κομποστοποίησης αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας» - προϋπολογισμού 904.220,37 €.

Ιωάννης Η. Μαρνέρης

Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου