ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ «ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΓΗ»

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή/και περιφερειακής ανάπτυξης.
Για την ευόδωση των  σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, διαμετακομιστικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή/και πολιτιστικού χαρακτήρα.

3. Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) Δημιουργία, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση στοιχείων συλλογικής επωνυμίας (λογότυπο – σήμα - ετικέτα – BRAND NAME) των  γορτυνιακών προϊόντων και υπηρεσιών
β) Ενέργειες και συνέργειες, ελέγχου ποιότητας, πιστοποίησης, συσκευασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, προβολής, προώθησης, διακίνησης, διάθεσης και παραγωγής κάθε είδους γορτυνιακών κλπ προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα από συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και marketing και δημιουργία σχετικών υποδομών με αξιοποίηση της γορτυνιακής γης και χρήση υπηρεσιών και πρώτων υλών της περιοχής
γ) Παροχή υπηρεσιών αγροτικής οικονομίας, πολιτισμού, τουρισμού, περιβάλλοντος, οικολογίας, εκπαίδευσης, κοινής ωφέλειας, αξιοποίησης τοπικών προϊόντων, διατήρησης παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α..

4. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου