Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας με 42 θέματα στις 11-12-2013 και ώρα 18.00


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ
[Άρθρο 67 Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)]

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (27/2013) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (11η) Δεκεμβρίου (2013) - ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με ημερήσια διάταξη την παρακάτω:

Θέμα 1ο: Περί της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης σε σχετική Ανοιχτή Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», ανάθεση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου και έγκριση υπογραφής της απαιτούμενης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και το Περιφερειακό Ταμείο για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
Θέμα 2ο: Περί της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης σε σχετική Ανοιχτή Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΒΑΣΚΙΝΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου και έγκριση υπογραφής της απαιτούμενης Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
Θέμα 3ο: Περί της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης σε σχετική Ανοιχτή Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ», ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου και έγκριση υπογραφής της απαιτούμενης Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
Θέμα 4ο: Περί της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης σε σχετική Ανοιχτή Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λογγάρι – Φωκιανός», ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου και έγκριση υπογραφής της απαιτούμενης Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
Θέμα 5ο: Περί της ανάγκης εξασφάλισης της πίστωσης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ για τα έργα: 1. «Ύδρευση Αγ. Βασιλείου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας», 2. «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού», 3. «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λογγάρι – Φωκιανός Τ.Κ. Πηγαδίου» 4. «Ύδρευση Λεωνιδίου, Βασκίνας, Παλαιόχωρας και Αγ. Ιωάννη, Δήμου Νότιας Κυνουρίας» και 5. «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Θέμα 6ο: Περί της αποδοχής της ένταξης της Πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών δημοτικού κτιρίου Παιδικού Σταθμού Λεωνιδίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι».
Θέμα 7ο: Περί της αποδοχής της ένταξης έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013».
Θέμα 8ο: Περί της παραλαβής του τεύχους προκήρυξης του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου» της πράξης «Ανάπλαση κεντρικής οδού Τυρού».
Θέμα 9ο: Περί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή της απαλλαγής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, μετά τη θεομηνία της 6ης Φεβρουαρίου 2012».
Θέμα 10ο: Περί της εγκρίσεως της 70/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας» που αφορά τον προϋπολογισμό του νομικού αυτού προσώπου για το οικ. έτος 2014.
Θέμα 11ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2014.
Θέμα 12ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 9.650,84€ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων.
Θέμα 13ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» προϋπολογισμού 1.000,00€.
Θέμα 14ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» προϋπολογισμού 500,00€.
Θέμα 15ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας ύδρευσης» προϋπολογισμού 5.000,00€.
Θέμα 16ο: Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.
Θέμα 17ο: Περί της τροποποίησης της 492/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τέλη και δικαιώματα κοιμητηρίων μετά τις 370/2013 και 371/2013 αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα 18ο: Περί της τροποποίησης της 458/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τέλη που αφορά τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων μετά την 55/2013 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα 19ο: Περί της μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών τελών φωτισμού - καθαριότητας, σε οικογένειες που έχουν έστω ένα μέλος με μόνιμη και μη αναστρέψιμη αναπηρία ποσοστού 80% και άνω μετά την 369/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα 20ο: Περί τροποποίησης- συμπλήρωσης  της 67/2011 κανονιστικής απόφασης του ΔΣ «Περί της ψηφίσεως κανονισμού χορήγησης αδειών λειτουργίας μουσικής στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας για το 2011 και εφεξής».
Θέμα 21ο: Περί του ορισμού για το έτος 2013, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του αρ. 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α) «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
Θέμα 22ο: Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση ασφ/σης δρόμου από Δαφνώνα έως Ε.Ο. Λεωνιδίου – Πλάκας».
Θέμα 23ο: Επί αιτήματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λεωνιδίου για μείωση της τιμής ζώνης στα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα.
Θέμα 24ο: Σχετικά με τη χρήση οχήματος τύπου «βαν» της Δ.Ε. Τυρού. (εισηγητής κ. Τριανταφύλλου).
Θέμα 25ο: Περί της επανεξέτασης αιτήματος Ψαρολόγου Ηλία του Ιωάννη για λογαριασμό ύδρευσης. (εισηγητής κ. Τριανταφύλλου).
Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως Δημοτών για μετατόπιση περιπτέρου στη Τ.Κ. Πουλίθρων.
Θέμα 27ο: Περί της διαγραφής τελών ύδρευσης.
Θέμα 28ο: Περί της αντιμετώπισης ζημιών από τη νεροποντή στην αγροτική οδοποιία στα τεχνικά και στα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων.
Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως κ. Μπούτα Γεωργίου για την σύνδεση αγροκτήματός του (θέση Πλατάνες Τ.Κ. Λεωνιδίου, εκτός οικισμού), με το δίκτυο ύδρευσης.
Θέμα 30ο: Επί αιτήσεων πολιτών για παραχώρηση οστεοθυρίδας στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κοσμά
Θέμα 31ο: Επί αιτήσεως κ. Αλεξανδρή Στέλλας για δημιουργία οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Τ.Κ Αγ. Βασιλείου.
Θέμα 32ο: Επί αιτήσεως κ. Κων/νου Νικολάου, εκμισθωτή του κοινοτικού καφενείου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
Θέμα 33ο:  Επί αιτήσεως – προσφοράς  κ. Γεωργίτση Ελένης του Αναστασίου.
Θέμα 34ο: Επί αιτήσεως κ. Εγγλέζου Μεταξίας του Παναγιώτη για αδυναμία καταβολής τελών.
Θέμα 35ο: Επί αιτήσεως Τροχάνη Παναγιώτη του Βασιλείου για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων.
Θέμα 36ο: Επί αιτήσεως Μορφωτικού Συλλόγου Λεωνιδίου για παραχώρηση δημοτικής αίθουσας.
Θέμα 37ο: Επί εγγράφου Ε.Π.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ για άδειες καταλληλότητας γηπέδων.
Θέμα 38ο: Επί εγγράφου Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.
Θέμα 39ο: Επί αιτήσεως Συλλόγου Κτηνοτρόφων «Φλογέρα».
Θέμα 40ο: Επί αιτήσεως κας Αγγελικής Μαυρούλη (Ωδείο Ναυπλίου).
Θέμα 41ο: Επί αιτήσεως της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) για οικονομική ενίσχυση εκδηλώσεων.
Θέμα 42ο: Επί προσφοράς ασφαλιστικής εταιρείας για την κάλυψη των κατοίκων του Δήμου με υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

(6η)  Δεκεμβρίου  (2013)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου