Νέο ΕΣΠΑ - ΣΕΣ
   Από τις σχετικές ανακοινώσεις (Πέμπτη 12-12-2013) του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη και του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κ. Χαν, αγαπητοί συμπολίτες, προκύπτουν τα ακόλουθα:

   #Οι προτάσεις της Ελλάδας για το Νέα ΕΣΠΑ - ΣΕΣ βασίστηκαν στην έκθεση του ΚΕΠΕ του ΙΟΒΕ και της McKinsey & Company και στον κοινωνικό διάλογο που αναπτύχθηκε.
   Κάθε διαθέσιμο ευρώ του νέου ΕΣΠΑ θα αξιοποιηθεί σε δράσεις προστιθέμενης αξίας σε κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα, περιορίζοντας τις συνέπειες τη κρίσης και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την απόδοση της δημόσιας διοίκησης, με τη χρηματοδότηση των δράσεων να είναι εμπροσθοβαρής και με έμφαση στην επόμενη τριετία.
   Το νέο ΕΣΠΑ θα δώσει έμφαση σε κλάδους που μπορούν να φέρουν ανάπτυξη, όπως ο τουρισμούς, ο αγροδιατροφικός τομέας και τα logistics. Στοχεύει σε δράσεις με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
   Το 35% των 20,8 δις ευρώ του Νέου ΕΣΠΑ - ΣΕΣ θα διοχετευθεί στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας την επόμενη προγραμματική περίοδο, κάτι που θα επιτρέψει στις Αυτοδιοικήσεις να έχουν δικά τους «αυτοτελή» Επιχειρησιακά Προγράμματα. Σημειώνεται πως σήμερα μόλις το 22% των πόρων του ΕΣΠΑ διοχετεύεται στις Περιφέρειες.
   Σε κάθε Υπουργείο δημιουργείται επιτελική ομάδα για το σχεδιασμό και την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων σε συνεργασία με το φορέα υλοποίησης.
   Σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2007-2013, το νέο πρόγραμμα θα είναι τελικά μειωμένο κατά 7%, αλλά τα κονδύλια για την κοινωνική συνοχή θα είναι αυξημένα, αγγίζοντας τα 2 δισ. ευρώ.
   Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η τελική έγκριση από την ΕΕ αναμένεται στο τέλος Φεβρουαρίου 2014 και στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2014 θα γίνει η έγκριση των προγραμμάτων.
Τέσσερα Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
   Το νέο ΕΣΠΑ θα έχει τέσσερα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα.
   Το πρώτο πρόγραμμα θα απορροφήσει το 25% του προϋπολογισμού του, με στόχο την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα.
   Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου και θα διατεθούν κονδύλια ποσοστού 3%.
   Το τρίτο πρόγραμμα θα απορροφήσει το 24% των κονδυλίων και αφορά στην επιχειρηματικότητα σε σχέση με το περιβάλλον και τις μεταφορές. Θα καλυφθούν οι ανάγκες εξελισσόμενων έργων και νέων είτε για υποδομές είτε για περιβαλλοντικά έργα με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
   Η κατάρτιση και απασχόληση παίρνει το 13% των πόρων, αλλά στον συγκεκριμένο τομέα θα διατεθεί κονδύλι και μέσω των περιφερειών.
   Το 35% που υπολείπεται θα προωθηθεί στις Περιφέρειες, ενώ σημειώνεται σε σχέση με τους στόχους, ότι διπλασιάζονται οι δαπάνες για την καινοτομία και δίνεται βάρος στην εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
   Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι όλες οι μορφές τουρισμού, τα logistics, η περιβαλλοντική βιομηχανία, ο τομέας της υγείας, η παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και οι δημιουργικές βιομηχανίες, η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, το μετρό της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι δράσεις για τη βιοποικιλότητα και τη φύση, τα έργα αεροδρομίων, η διαχείριση αποβλήτων, οι δράσεις για την εκπαίδευση - την κατάρτιση - την απασχόληση.
   Ιδιαίτερα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στόχος είναι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους - γυναίκες - μακροχρόνια άνεργους, η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, το σύστημα εγγυήσεων για τη νεολαία κλπ.
   Σε κάθε Περιφέρεια θα δοθούν χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τα προγράμματα κοινωνικής συνοχής ενώ για συγκεκριμένες Περιφέρειες, λιγότερο αναπτυγμένες, θα υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθησία.
   Για κάποιους κλάδους που δεν αναφέρονται ευκρινώς στις κατηγορίες δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να διατεθούν κονδύλια. Δηλαδή μια εμπορική επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί εάν είναι εξωστρεφής#.

Ιωάννης Η. Μαρνέρης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου