Η Απόφαση Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας για τους αντιδημάρχους!

Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας
Έχοντας υπ’ όψη
1) τις διατάξεις των άρθρων 58 «Αρµοδιότητες δηµάρχου», 59 «Αντιδήµαρχοι», 61
«Υποχρεώσεις δηµάρχου, αντιδηµάρχων και µελών επιτροπών», 92 «Αντιµισθία
αιρετών» του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
όπως ισχύει,
2) τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε [Απόφ. 11247 (ΦΕΚ3465 Β΄/28-12-2012)] για το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας,
σύµφωνα µε την οποία ο µόνιµος πληθυσµός του ανέρχεται στους 8.294
κατοίκους,
3) ότι ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας, έχει, σύµφωνα µε τον «Καλλικράτη», τρεις (03)
∆ηµοτικές Ενότητες,
4) την υπ’ αριθµό 352/2013 (αριθ. πρωτ. 8978/28-06-2013) απόφασή µας,
5) ότι ουδείς από τους παρακάτω Αντιδηµάρχους έχει την ιδιότητα του µέλους του
προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούµε την υπ’ αριθµό 352/2013 (αριθ. πρωτ. 8978/28-06-2013) απόφασή µας
«Ορισµός Αντιδηµάρχων» ως ακολούθως:
#Αντιδήµαρχοι, από 01-01-2014 µέχρι 31-08-2014 είναι οι δηµοτικοί σύµβουλοι της
πλειοψηφίας Ηλίας ∆. Γεωργίτσης - Ιωάννης Μ. ∆ανεσής - Νικόλαος Κ. Βρεττάκης και
Ιωάννης Θ. Τριανταφύλλου, στους οποίους µεταβιβάζονται οι παρακάτω αρµοδιότητες
του ∆ηµάρχου.
1. Ηλίας ∆. Γεωργίτσης (άµισθος αντιδήµαρχος).
Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
α. Καθήκοντα διατάκτη ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του
προϋπολογισµού του ∆ήµου.
β. ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού,
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων,
αποφάσεων, πράξεων.
γ. ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης
(Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισµού). Υπογραφή
σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
δ. ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων,
αποφάσεων, πράξεων.
ε ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γραφείο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Οικονοµικών
Υπηρεσιών), υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων,
βεβαιωτικών καταλόγων.
στ. ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Αυτοτελούς Τµήµατος ΚΕΠ. Υπογραφή
σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
ζ. ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών ∆ηµοτικής
Ενότητας Κοσµά (Γραφείο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Θεµάτων, ∆ηµοτικής
Κατάστασης). Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
Κατά τόπο αρµοδιότητες:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ
 (Τοπική Κοινότητα Κοσµά).

• Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αρµοδιότητες του ∆ήµου.
• Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών
και βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.
• ΄Εχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στην ∆ηµοτική Ενότητα.
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
∆ηµοτική Ενότητα.
• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα.
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην ∆ηµοτική
Ενότητα.
• Συνεργάζεται µε τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας για την επίλυση των
προβληµάτων της ∆ηµοτικής Ενότητας.

2. Ιωάννης Μ. ∆ανεσής (άµισθος αντιδήµαρχος).
Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
α. ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών
(Γραφείο Τεχνικών ΄Εργων, Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών ΄Εργων και Συγκοινωνιών)
κατά το µέρος που αφορά τις ∆ηµοτικές Ενότητες Κοσµά και Λεωνιδίου. Υπογραφή
σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
β. ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Γραφείου ∆όµησης (Πολεοδοµίας). Υπογραφή
σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων, αδειών.
Κατά τόπο αρµοδιότητες:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ.
(∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου, Τοπική Κοινότητα
Παλαιοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου, Τοπική Κοινότητα Πραγµατευτή).
• Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αρµοδιότητες του ∆ήµου.
• Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών
και βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.
• ΄Εχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στην ∆ηµοτική Ενότητα Λεωνιδίου (∆ηµοτική Κοινότητα
Λεωνιδίου, Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου, Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου,
Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου, Τοπική Κοινότητα Πραγµατευτή).
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
∆ηµοτική Ενότητα Λεωνιδίου (∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, Τοπική Κοινότητα
Αγίου Βασιλείου, Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου, Τοπική Κοινότητα
Πλατανακίου, Τοπική Κοινότητα Πραγµατευτή).
• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα Λεωνιδίου (∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου,
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου, Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου, Τοπική
Κοινότητα Πλατανακίου, Τοπική Κοινότητα Πραγµατευτή).
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν ∆ηµοτική Ενότητα
Λεωνιδίου (∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου,
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου, Τοπική
Κοινότητα Πραγµατευτή).
• Συνεργάζεται µε τους προέδρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου και των
Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιοχωρίου, Πραγµατευτή και τους εκπροσώπους των
Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Πλατανακίου για την επίλυση των
προβληµάτων τους.

3. Νικόλαος Κ. Βρεττάκης (έµµισθος αντιδήµαρχος).
Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
α. ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Γραφείου ΄Υδρευσης – ΄Αρδευσης –
Αποχέτευσης κατά το µέρος που αφορά τις ∆ηµοτικές Ενότητες Κοσµά και Λεωνιδίου.
Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
β. ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας κατά το µέρος που αφορά τις ∆ηµοτικές Ενότητες Κοσµά και Λεωνιδίου.
Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
γ. ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου κατά το
µέρος του αφορά τις ∆ηµοτικές Ενότητες Κοσµά και Λεωνιδίου. Υπογραφή σχετικών
διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
Κατά τόπο αρµοδιότητες:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ.
(Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς, Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς, Τοπική Κοινότητα
Μαρίου, Τοπική Κοινότητα Πελετών, Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου, Τοπική Κοινότητα
• Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αρµοδιότητες του ∆ήµου.
• Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών
και βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.
• ΄Εχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στην ∆ηµοτική Ενότητα Λεωνιδίου (Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς,
Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς, Τοπική Κοινότητα Μαρίου, Τοπική Κοινότητα
Πελετών, Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου, Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων, Τοπική
Κοινότητα Τσιταλίων).
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
∆ηµοτική Ενότητα Λεωνιδίου (Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς, Τοπική Κοινότητα
Κουνουπιάς, Τοπική Κοινότητα Μαρίου, Τοπική Κοινότητα Πελετών, Τοπική
Κοινότητα Πηγαδίου, Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων, Τοπική Κοινότητα
Τσιταλίων).
• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα Λεωνιδίου (Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς,
Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς, Τοπική Κοινότητα Μαρίου, Τοπική Κοινότητα
Πουλίθρων, Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων).
Πελετών, Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου, Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων, Τοπική
Κοινότητα Τσιταλίων).
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην ∆ηµοτική
Ενότητα Λεωνιδίου (Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς, Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς,
Τοπική Κοινότητα Μαρίου, Τοπική Κοινότητα Πελετών, Τοπική Κοινότητα
Πηγαδίου, Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων, Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων).
• Συνεργάζεται µε τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Πελετών, Πηγαδίου,
Πουλίθρων, Τσιταλίων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου για την επίλυση των προβληµάτων τους.

4. Ιωάννης Θ. Τριανταφύλλου (έµµισθος αντιδήµαρχος).
Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
α). ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Γραφείου ΄Υδρευσης – ΄Αρδευσης –
Αποχέτευσης κατά το µέρος που αφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα Τυρού. Υπογραφή
σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
β). ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας κατά το µέρος που αφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα Τυρού. Υπογραφή
σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
γ). ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου κατά το
µέρος που αφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα Τυρού. Υπογραφή σχετικών διοικητικών
εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
δ). ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών ∆ηµοτικής
Ενότητας Τυρού (Γραφείο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Θεµάτων, ∆ηµοτικής
Κατάστασης). Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
ε). ∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών
(Γραφείο Τεχνικών ΄Εργων, Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών ΄Εργων και Συγκοινωνιών)
κατά το µέρος που αφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα Τυρού. Υπογραφή σχετικών διοικητικών
εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
Κατά τόπο αρµοδιότητες:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ
Κοινότητα Τυρού).
(Τοπική Κοινότητα Πέρα Μελάνων, Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίικων, Τοπική
• Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αρµοδιότητες του ∆ήµου.
• Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών
και βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.
• ΄Εχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στην ∆ηµοτική Ενότητα.
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
∆ηµοτική Ενότητα.
• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα.
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην ∆ηµοτική
Ενότητα.
• Συνεργάζεται µε τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβληµάτων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η:
Α. Οι παραπάνω Αντιδήµαρχοι οφείλουν:
• Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά
τους µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του δηµοτικού και δηµοσίου συµφέροντος.
• Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συµφέροντα των πολιτών και να µεριµνούν
για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ∆ήµο χωρίς
διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συµφέροντος.
• Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει
σχέση µε θέµατα του ∆ήµου.
• Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε µέτρο που προάγει την διαφάνεια και
την καταπολέµηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους
και της λειτουργίας του ∆ήµου.
Β. Οι ανωτέρω Αντιδήµαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να
εκλεγούν µέλη του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.
∆. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητές του
ασκεί ο ∆ήµαρχος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου ο
Αντιδήµαρχος που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο.
Ε. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Ιωάννης Μ. ∆ανεσής, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο.
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα
του Νοµού Αρκαδίας και ν’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.

Η υπογραφή και η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής (χ.ε.π) σε βάρος των
πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισµό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα
από αναµόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφισθεί) µε αποφάσεις του αρµοδίου οργάνου,
αφού προηγουµένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρµόδια
δηµοτική υπηρεσία, εξακολουθεί ν’ ανήκει στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου#.

Η απόφαση αυτή ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ µε απόδειξη και για πλήρη εφαρµογή, µε ευθύνη του
δηµοτικού υπαλλήλου Εµµανουήλ Ρεντούλη (ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού),
συνοδευόµενη από αντίτυπο του Ο.Ε.Υ στους Αντιδηµάρχους - στους Προϊσταµένους
των Οργανικών Μονάδων - στους Τακτικούς Υπαλλήλους ∆ήµου και στους
Υπαλλήλους Ι.∆.Α.Χ - στην Οικονοµική και στην Ταµιακή Υπηρεσία και
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους - στον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λεωνιδίου - στους. Προέδρους και στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων - στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου και
στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η
Η υπογραφή και η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής (χ.ε.π) σε βάρος των
πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισµό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα
από αναµόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφισθεί) µε αποφάσεις του αρµοδίου οργάνου,
αφού προηγουµένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρµόδια
δηµοτική υπηρεσία, εξακολουθεί ν’ ανήκει στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου#.
Η απόφαση αυτή ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ µε απόδειξη και για πλήρη εφαρµογή, µε ευθύνη του
δηµοτικού υπαλλήλου Εµµανουήλ Ρεντούλη (ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού),
συνοδευόµενη από αντίτυπο του Ο.Ε.Υ στους Αντιδηµάρχους - στους Προϊσταµένους
των Οργανικών Μονάδων - στους Τακτικούς Υπαλλήλους ∆ήµου και στους
Υπαλλήλους Ι.∆.Α.Χ - στην Οικονοµική και στην Ταµιακή Υπηρεσία και
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους - στον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λεωνιδίου - στους. Προέδρους και στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων - στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου και
στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

1 σχόλιο: