ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ - ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ & ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ!   Η γνώση - η εμπειρία και η εξειδίκευση στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομής και ανάπτυξης αλλά και ολοκληρωμένων λύσεων για πράξεις - δράσεις & δομές κοινωνικής συνοχής - προστασίας & αλληλεγγύης και η Αρχιτεκτονική των νέων Ευρωπαϊκών - Εθνικών & Περιφερειακών Προγραμμάτων μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο Πολιτισμός μας μπορεί να αποβεί ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο για την ολοκλήρωση του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ και την προώθηση της Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής μας.
·        Συντρέχει ευκαιρία λήψης χρηματοδoτήσεων για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ μας στα θέματα ανάδειξης του Τοπικού Πολιτισμού, αξιοποίησης των σχετικών πόρων και παρουσίασης μιας δημοτικής προσέγγισης ολοκληρωμένου Πολιτιστικού Χώρου.
·        Το προϊόν αυτών των ενεργειών θα προκύψει από την εκπόνηση μελέτης ανάδειξης συγκεκριμένων δράσεων με σκοπό την Πολιτιστική Ανάπτυξη του Τόπου μας.
·        Αυτές οι ενέργειες αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις των Νέων Ευρωπαϊκών - Εθνικών & Περιφερειακών Προγραμμάτων.
   Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ επομένως δύναται να προτείνει μια συνολική καινοτομική πρόταση έκθεσης - διαχείρισης και ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματός μας, στα Ευρωπαϊκά - Εθνικά & Περιφερειακά Προγράμματα 2014 - 2019, η οποία να:
·       Εξασφαλίζει την πλήρη καταγραφή όλων των διαθέσιμων και αξιοποιήσιμων Πολιτιστικών Πόρων της Περιοχής μας.
·       Συγκεντρώνει και καταγράφει τις σχετικές πληροφορίες κατά τρόπο ώστε να:
α) είναι διαθέσιμες εσαεί,
β) είναι κατηγοριοποιημένες ανάλογα με το είδος του πολιτιστικού πόρου που αφορούν και παράλληλα να είναι εύκολα αναγνώσιμες από τους εγχώριους και αλλοδαπούς δυνητικούς πολίτες - τουρίστες - επισκέπτες κλπ,
γ) προσαρμόζονται και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις πολιτικές του ΔΗΜΟΥ και τις εξελίξεις στους ίδιους τους πολιτιστικούς πόρους και
δ) είναι έτοιμες για την ανάρτησή τους σε έντυπους - ψηφιακούς - διαδικτυακούς τόπους διαχείρισης και ελέγχου από το ΔΗΜΟ και την οικεία πολιτική του.
·       Εμπλέκει φορείς του ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεις σχετικές με τους πολιτιστικούς πόρους που αναδεικνύονται και τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν με πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες εκ μέρους τους υπηρεσίες (ή προϊόντα).
·       Διασφαλίζει την πληρότητα στην παρουσίαση και διαχείριση του διαθέσιμου Πολιτιστικού Αποθέματος που συνδυάζει παραδοσιακά και μοντέρνα αξιοθέατα, διαμονή, γαστρονομία καθώς και παραδοσιακές και σύγχρονες δραστηριότητες.
·       Καινοτομεί με την πρωτοποριακή ολιστική προσέγγιση του Πολιτιστικού Αποθέματος της Περιοχής πρωτοτυπώντας σε σχέση με  το παραδοσιακό μαζικό πολιτιστικό προϊόν και τη συνήθη προώθησή του.
·       Διευκολύνει και υποστηρίζει την Δημοτική Αρχή ν’ ασκήσει το διοικητικό δικαίωμα και την υποχρέωσή της να
1)      ιεραρχήσει τις παρεμβάσεις της στην Αναπτυξιακή Διαδικασία,
2)      αποκτήσει συνολική - δομημένη και κατηγοριοποιημένη εικόνα των διαθέσιμων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων προς αξιοποίηση και
3)      διαμορφώσει και να υλοποιήσει συνολικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για τον Πολιτισμό μας και την μέσα από αυτόν Ολοκλήρωση του ΔΗΜΟΥ μας και την Ανάπτυξη - Προοπτική της Περιοχής μας.

Υπηρετούμε λοιπόν - φροντίζουμε & αναδεικνύουμε τον Πολιτισμό μας,
γιατί και το Πολιτιστικό Απόθεμά μας,
μαζί με την Ιστορία μας - την Παρδοσή μας & τη Τσακώνικη Διάλεκτο,
 είναι Δύναμή μας!

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου