Συνεδριάζει στις 26-02-2014 το Δημοτικό συμβούλιο Νοτιας Κυνουρίας με 37 θέματα!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ
[Άρθρο 67 Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)]

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (2/2014) συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο
(αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (26η) Φεβρουαρίου (2014) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Θέμα 1: Περί της έγκρισης διενέργειας των εκδηλώσεων γιορτής Αποκριών και
Καθαράς Δευτέρας.

Θέμα 2: Περί της παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ύδρευσης Βασκίνας –
Παλιόχωρας».

Θέμα 3: Περί της εκτέλεσης του έργου «Έργα προστασίας λιμένα Πλάκας
Λεωνιδίου βάσει σχετικής μελέτης η οποία ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την
Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Θέμα 4: Περί της χωροθέτησης δεξαμενών υδρεύσεως στη Τοπική Κοινότητα
Πουλίθρων.

Θέμα 5: Περί της κατάρτισης λίστας προτεινόμενων έργων ιεραρχημένα
ανάλογα με την ωριμότητά τους, στα πλαίσια του ειδικού αναπτυξιακού
προγράμματος «Πελοπόννησος 2020».

Θέμα 6: Περί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου
οικισμού Παλαιοχωρίου».

Θέμα 7: Περί της έγκρισης του 1ου
προστατευτικών τοιχίων Λάκκου».

Θέμα 8: Επί εγγράφου αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή προστατευτικών
τοιχίων Λάκκου», που αφορά την άρση επικινδυνότητας και την προστασία τοιχίων στα
πλαίσια του ανωτέρω έργου.

Θέμα 9: Επί της εγκυκλίου 4/2014 του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Πρόγραμμα εθελοντικής
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας (αρ. 30 του Ν. 4223/2013, ΦΕΚ 287 Α).

Θέμα 10: Περί της πρόσκλησης με κωδικό 1.18/16-12-2013, του άξονα
προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές
– Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του
Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Θέμα 11: Επί δωρεάς – χορηγίας κ. Συκιώτη Ευστάθιου του Γεωργίου που αφορά την
τσιμεντόστρωση δρόμου Τυρού – Παλιόχωρα.

Θέμα 12: Περί της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Δήμου μας τα οποία έχουν υγειονομικές – πολεοδομικές παραβάσεις.

Θέμα 13: Περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο «Καφενείο – Μπαρ»
του κ. Κόκκινου Μιχαήλ του Ευαγγέλου στη Τοπική Κοινότητα Τυρού.

Θέμα 14: Περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο «Εστιατόριο» της
κας Καρδαρά Ροδόπης του Ιωάννη στη Τοπική Κοινότητα Τυρού.

Θέμα 15: Περί χορηγήσεως άδειας προέγκρισης, ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση
μαζικής εστίασης παρασκευής κι προσφοράς πλήρους γεύματος» στον κ. Ψαρολόγο
Γεώργιο του Αναστασίου στη Τ.Κ. Τυρού.

Θέμα 16: Περί της ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
(κινητή καντίνα) του κ. Κουρμπέλη Γεωργίου.

Θέμα 17: Επί αιτήσεως Νικολάου Κωνσταντίνου του Ιωάννη μισθωτή του δημοτικού
καφενείου στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

Θέμα 18: Περί εξουσιοδοτήσεως του Ειδικού Ταμεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
κ. Ρεντούλη Εμμανουήλ σχετικά με την ανάληψη ποσού 178.520,49€ (ένα φύλλο
επιταγής) από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο
Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική
Πελοπόννησο».

Θέμα 19: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2013
για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Θέμα 20: Περί του ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην
επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Θέμα 21: Περί της συγκρότησης τριμελών επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών.

Θέμα 22: Επί αιτήσεως Γυμναστικού Συλλόγου Τυρού σχετικά με επιχορήγηση με το
ποσό των 6.960,00 € για κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων.
 ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή

Θέμα 23: Επί αιτήσεως παράτασης χρόνου παράδοσης του έργου φωτισμού στη Δ.Δ.
Πηγαδίου, του αναδόχου κ. Βλάμη Φ. Γεωργίου.

Θέμα 24: Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού.

Θέμα 25: Περί διαγραφής χρεών υδρεύσεως.

Θέμα 26: Επί αιτήσεως Ηλία Ζαρόκωστα του Χαραλάμπους με θέμα «Οικόπεδο
εντός ζώνης παραλίας».

Θέμα 27: Επί αιτήσεως Παναγιώτη Γολεγού του Ιωάννη για την επανεξέταση της
491/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά χαρακτηρισμό δρόμου ως Δημοτικού.

Θέμα 28: Επί αιτήσεως κας Κυριακής Ρεντούλη συζ. Σπύρου Χείλαρη.

Θέμα 29: Επί αιτήσεως κας Δουβαρά Αλεξάνδρας για παροχή ύδρευσης ακινήτου
στη θέση Παλαιορουπάκι του Δ.Δ. Πουλίθρων.

Θέμα 30: Επί αιτήσεων για τεχνικά έργα σε δρόμους: α) του κ. Κάρσον για
επιδιόρθωση δρόμου θέση Πλάτανος Πουλίθρων, β) δημοτών για την αποκατάσταση
δρόμου στη θέση «Άνω και κάτω Πετσίνα», γ) κατοίκων περιοχής «Αγκρέση», Αγ.
Γεώργιος Πουλίθρων για τσιμεντόστρωση δρόμου, δ) του κ. Παπαδόπουλου Θεολόγου για
ασφαλτόστρωση δρόμου.

Θέμα 31: Περί της προμήθειας λογισμικού πακέτου «arcGIS for Desktop».

Θέμα 32: Επί αιτήσεως Δημότη που αφορά επίδομα οικονομικής ενίσχυσης.

Θέμα 33: Περί της αποδοχής της με αρ. πρωτ. Δ10Β 1027032ΕΞ2014/ 1033/11-2-
2014 Κ.Υ.Α. με θέμα «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων
ποταμών, στους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού».

Θέμα 34: Επί εγγράφου Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου.

Θέμα 35: Επί αιτήσεως της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) για οικονομική ενίσχυση εκδηλώσεων.

Θέμα 36: Επί αιτήσεως Γ τάξης ενιαίου Λυκείου Λεωνιδίου.

Θέμα 37: Επί αιτήσεων κ. Ξερακιά Χρ. Θεοδώρου.

 (21η) Φεβρουαρίου (2014)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου