ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β’

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει ότι για το έτος 2014 θα χορηγήσει άδειες άσκησης
υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’.
Οι άδειες θα χορηγηθούν σε μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ν.Κυνουρίας.
 Οι άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/13-7-1995 τεύχος Α’) και το Π.Δ. 254/2005 (ΦΕΚ
307/16.12.2005 τεύχος Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 Ο αριθμός των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’, που δύνανται να χορηγηθούν
στο Δήμο μας, καθορίστηκαν με την αριθ. 74104/6325/9-12-2013 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και
ανέρχονται σε (4) τέσσερις:

 1. Χορήγηση μίας (1) άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β για πώληση ειδών
μαναβικής στην Τοπική Κοινότητα Τυρού.
 2. Χορήγηση μίας (1) άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β για πώληση ειδών
μαναβικής στην Τοπική Κοινότητα Κοσμά.
 3. Χορήγηση μίας (1) άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β για πώληση ειδών
μαναβικής στην Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων.
 4. Χορήγηση μίας (1) άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β κινητής καντίνας. Τόπος
άσκησης της δραστηριότητας ορίζεται το σύνολο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση μίας από τις παραπάνω άδειες, να υποβάλλουν
την αίτηση τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, στο
Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ν.Κυνουρίας (Δημαρχείο , ισόγειο ), μέχρι και την
Παρασκευή 28-02-2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
(Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2757360219, αρμόδιος υπάλληλος: Ηλίας Πουλέτσος).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση,
σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών -
συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν. 2238/1994).
Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3)
τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών
βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων - Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της
ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')
γ) Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (μέχρι 28 Φεβρουαρίου)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως αυτά
ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05 είναι τα εξής:
Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης (διατίθεται από το Δήμο Ν.Κυνουρίας), στην οποία
δηλώνεται ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε
σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας
δραστηριότητάς του/της.
Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση,
ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του
άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά
γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική
υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην
Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης της χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Για την έκδοση της οριστικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου θα πρέπει όποιος κρίθηκε δικαιούχος να
καταθέσει στο Γραφείο Αδειών του Δήμου Ν.Κυνουρίας, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη
της σχετικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης
έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986
(125 Α),
2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,
3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον
πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του,
και επιδεικνύει:
α)την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του
προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την
άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
β) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών. (παρ.3 άρθρο 1 ΠΔ 254/05,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011
τεύχος Β'
Η έκδοση της σχετικής άδειας από το Γραφείο Αδειών του Δήμου Ν.Κυνουρίας πραγματοποιείται
εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών.
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι διαθέσιμες, ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται στους δικαιούχους, εφόσον πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατ' εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3844/2010 (Α'63).
 Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών, εφαρμόζεται το
άρθρο 13 του ν.3844/2010.
Από τις χορηγούμενες άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των
κατωτέρω κατηγοριών:
α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και τυφλοί,
β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και
γονείς με τρία τέκνα,
γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του
ν.1370/1944 (Α' 82),
δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό
(50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που
προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης,
στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς
παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,
ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα
δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
και άτομα υπό απεξάρτηση.
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία
διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Οι ανωτέρω άδειες ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΩΝ:
Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να
μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου