ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
έχοντας υπόψη
1. διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
2. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19) «προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Τα άρθρα 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ.
4. ΠΔ 60/2007 «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων-έργων-προμηθειών και υπηρεσιών».
5. Το Ν.3548/07(ΦΕΚ 68Α’/20-3-07)«καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.2690/99 «κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. To N.3310/2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων».
 8. Το άρθρο 286 του Ν.3463/06
9. Το άρθρο 2, παρ. 1. του ΠΔ 237/86
10. Το ΠΔ 113/2010.
11. Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2014 όπου έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις
12. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσίας.
Γνωστοποιεί Την πρόθεση του Δήμου για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ.) με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο, με τη διαδικασία της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που θα γίνει την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Λεωνίδιο Αρκαδίας) στις 10:00 π.μ. με αντικείμενο εργασίας την ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές (αστική ευθύνη) , νομική προστασία, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα και επιπλέον για τα μηχανήματα του Δήμου, αστική ευθύνη κατά τη λειτουργεία του ως εργαλείο.
· Ο χρόνος ασφάλισης των οχημάτων ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.
 · Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παραπάνω υπηρεσία, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από το Δήμαρχο, ύστερα από κατάθεση έγγραφων προσφορών σε κλειστό φάκελο, από τους ενδιαφερόμενους της παραπάνω υπηρεσίας και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής προς το Δήμαρχο.
· Θα γίνονται δεκτοί όσοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες για το σύνολο του στόλου οχημάτων
· Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς
· Η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας Επίσης, υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να προσκομίσουν και επίσημο παραστατικό που να αποδεικνύει την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο της επαγγελματικής τους οργάνωσης και ότι δεν χρωστάνε την εισφορά τους για το τρέχον έτος.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο, Τ.Κ. 22300, τηλ. 2757360221, υπόψη Κριμήτσου Κωνσταντίνου μέχρι και την Δευτέρα 24-02-2014 στις 10:00 π.μ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη : «Προσφορά παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το έτος 2014» Το έντυπο της προσφοράς που θα κατατεθεί θα πρέπει να είναι όπως στο Παράρτημα 1 - Έντυπο προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το έτος 2014. Στην προκειμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980 βάση των άρθρων 158,209 του νέου ΔΚΚ και του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
Για όσα τυχόν δεν έχουν προβλεφθεί στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω ΠΔ και τα νομοθετημένα.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας, 24/02/2014 και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου