Πρόσκληση για προμήθεια γάλακτος

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούμενους υπαλλήλους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Νότιας Κυνουρίας».

O Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας καλεί όλους ενδιαφερόμενους   να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούμενους υπαλλήλους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Νότιας Κυνουρίας» στο πρωτόκολλο του Δήμου  έως την Τρίτη 11/02/2014 στις 11:00π.μ. είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς.
Δεκτές γίνονται οι προσφορές από φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται καθημερινά (εργάσιμες ημέρες) στην Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου στην Τοπική Κοινότητα Τυρού και στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λεωνιδίου αντίστοιχα. Ο προμηθευτής, για την Δ.Κ. Λεωνιδίου και την Τ.Κ. Τυρού, θα παρέχει το γάλα σε δικό του ψυγείο που θα βρίσκεται σε δικό του χώρο, τον οποίο και θα υποδείξει στην προσφορά του με την προϋπόθεση να είναι εύκολα προσβάσιμος από τους δικαιούμενους υπαλλήλους εντός της περιοχής της παραπάνω Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ενώ όσον αφορά τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λεωνιδίου, θα το παραδίδει στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.
Κριτήριο για την κατακύρωση του αναδόχου προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή ανά Κοινότητα, σημειώνεται ότι η προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούμενους υπαλλήλους του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λεωνιδίου έχει συμπεριληφθεί στην Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου. Ενδιαφερόμενος που έχει τη δυνατότητα να παρέχει το γάλα σε χώρο που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να καταθέσει προσφορά και για τις δύο Κοινότητες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2757360221 κος Κριμήτσος Κωνσταντίνος.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Η. Μαρνέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου