Πόσοι Ψηφίζουν στις Δημοτικές Εκλογές, Πόσους Εκλέγουν.


Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 25 και 30 του Ν. 3852/ 2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α’ 87).
2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση α ́ του Ν. 3870/2010  Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές  (Α’ 138). 3. Το υπ’ αριθ. 105/7-11-2011 Προεδρικό Διάταγμα « Ένταξη των Τοπικών Κοινοτήτων Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων του Δήμου Ιεράπετρας στον όμορο Δήμο Σητείας » (Α ́ 239).
4. Την υπ’ αριθ. 2891/20-3-2013 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής « Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας » (Β ́ 630) .
5. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής  Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β ́/20.03.2013) και θέμα Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας » (Β ́ 699).
6. Το άρθρο 9, παρ. 2 του ν. 4257/ 2014 (Α’ 93) 7. Το Προεδρικό Διάταγμα 86/2012  Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών  (Α ́141).
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα  (Α’ 98).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1 Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010, με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Εγγεγραμμένοι 9.435  Εκλέγονται 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Αναλυτικά 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ  Εγγεγραμμένοι  482 Εκλέγονται 1 Δημοτικός Σύμβουλος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Εγγεγραμμένοι 6.812 Εκλέγονται 15 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ Εγγεγραμμένοι 2.141Εκλέγονται 5 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

1 σχόλιο:

  1. Το αποτέλεσμα είναι δεδομένο, Τα εργα μιλούν, ο Μαρνερης σε 3 χρόνια μεσα στην κρίση έκανε οσα ο Προηγούμενος σε 10.
    Ο Λυσικατος θα εκλεγει σύμβουλος δει τι θα πει δουλεύω για τον τοπο και οχι για το Σαλακο και μετα θα δουμε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή