Τα θέματα του Δημοτικού συμβουλίου στις 07-05-2014

Θέμα 1ο: Περί εξουσιοδοτήσεως του Ειδικού Ταμεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Ρεντούλη Εμμανουήλ σχετικά με την ανάληψη ποσού 10.948,87€ (ένα φύλλο επιταγής) από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.
 Θέμα 2ο: Περί εξουσιοδοτήσεως του Ειδικού Ταμεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Ρεντούλη Εμμανουήλ σχετικά με την ανάληψη ποσού 179.429,50€ (τρία φύλλα επιταγής) από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο.
Θέμα 3ο: Περί της εγκρίσεως της απευθείας ανάθεσης προμηθειών ειδών αρτοπωλείου, οπωροπωλείου και ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικός Σταθμός Λεωνιδίου κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής.
Θέμα 4ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 15.014,60 € για α) τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και β) για την κάλυψη δαπάνης σχολικών Τροχονόμων Α εξαμήνου 2014.
Τα θέματα της πρόσκλησης είναι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 το οποίο αναφέρεται στους περιορισμούς αποφάσεων ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών, καθώς τα θέματα 1 και 2 αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων τα οποία εξαιρούνται των περιορισμών, ενώ τα θέματα 3 και 4 αφορούν σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την λειτουργία του ΝΠΔΔ Παιδικός Σταθμός Λεωνιδίου και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου