Δύο νέες θέσεις εργασίας στην Κυνουρία!

Ομόφωνη απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών), συνολικού αριθμού δύο (2) προσώπων για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών. Πρόκειται για δύο θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Ναυαγοσώστη.
Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 6.000. ευρώ και θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2011.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρουσάλης Ιωάννης τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ναυαγοσώστες και από αυτούς που διαθέτουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, αποτελεί υποχρέωση τους, και θα πρέπει ο Δήμος να το εξετάσει.
Για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Γιάννης Μαρνέρης τόνισε: «Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 14 του ν.2190/94 περιπτ. κ', όπως προστέθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/99, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών μπορεί να προσληφθεί προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. Επίσης στο άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος. 3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
Ο Δήμος μας έχοντας υπόψη μας την υποχρέωση παροχής ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας ,καλούμαστε να προγραμματίσουμε την πρόσληψη δύο (2) ναυαγοσώστων, για το διάστημα από 1 Ιουλίου 2011 έως 31 Αυγούστου 2011 που αποτελεί και το διάστημα στο οποίο οι παραλίες μας δέχονται το περισσότερο κόσμο.»

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου