21η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-Νοε-2015


Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (21/2015) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (30η) Νοεμβρίου (2015) – ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
Θέμα 1ο: Περί της αναπροσαρμογής των τελών υδρεύσεως Δήμου Νότιας Κυνουρίας από 1/1/2016 και εφεξής. (Εισηγητής: Κολινιώτης Δημήτριος)
Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 η οποία αφορά την μεταφορά στο Αποθεματικό ποσού 23.145,16 € από τον ΚΑ: 15-7322.001 με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5*5 Δ.Ε. Κοσμά» και ενίσχυση, μέσω αποθεματικού, του ΚΑ: 00-6712.002 με τίτλο: «Απόδοση σε Παιδικό Σταθμό» κατά το ποσό των 35.000,0€ και της ανάλογης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την:
Α) ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1219.004 με τίτλο «Μισθοδοσία προσωπικού ΟΑΕΔ» με το ποσό των (6.207,63)€, την μεταφορά του ποσού αυτού στο αποθεματικό και μέσω αυτού την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 70-6055.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΟΑΕΔ» με το ποσό των (6.207,63)€.
Β) δημιουργία νέου Κ.Α. Εσόδων 1699.008 με τίτλο «Έσοδα από επιχορήγηση για προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών 20ης Σεπτεμβρίου 2015 » με το ποσό των (3.410,00)€, την μεταφορά του ποσού αυτού στο αποθεματικό και μέσω αυτού την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
α) ΚΑ: 10-6012.006 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» με το ποσό των (1.760,00)€
β) ΚΑ: 20-6012.006 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» με το ποσό των (770,00)€
γ) ΚΑ: 25-6012.006 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» με το ποσό των (220,00)€
δ) ΚΑ: 40-6012.006 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» με το ποσό των (220,00)€
ε) ΚΑ: 70-6012.006 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» με το ποσό των (440,00)€
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 4ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση ή τη δημιουργία των παρακάτω κωδικών:
Α) Ενίσχυση του ΚΑ 70-6262.002 με τίτλο: «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρων και ρεμάτων» με το ποσό των 4.500,00€, μέσω αποθεματικού.
Β) Ενίσχυση του ΚΑ 30-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων» με το ποσό των 5.000,00€, μέσω αποθεματικού.
Γ) Ενίσχυση του ΚΑ 00-6495.008 με τίτλο «Εργασίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με το ποσό των 500,00€, μέσω αποθεματικού.
Δ) Ενίσχυση του ΚΑ 00-6721.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΟΔΣΑ» με το ποσό των 5.500,00€, μέσω αποθεματικού.
Ε) Ενίσχυση του ΚΑ 00-6073 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια» με το ποσό των 600,00€, μέσω αποθεματικού.
ΣΤ) Δημιουργία νέου ΚΑ 30-6662.003 και τίτλο «Υλικά συντήρησης κοινόχρηστων χώρων με το ποσό των 2.000,00€, μέσω αποθεματικού.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 για την ενίσχυση, μέσω αποθεματικού, των παρακάτω κωδικών εξόδων : α) ΚΑ: 00-6734.003 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και σωματεία Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με το ποσό των 24.200,00€, β) ΚΑ: 00-6735.005με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και σωματεία Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με το ποσό των 23.500,00€. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 6ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Λεωνιδίου «Το Λεωνίδιο» σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)
Θέμα 7ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «Ολυμπιακός Λεωνιδίου» σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)
Θέμα 8ο: Επί αιτήσεως Αθλητικής Ενώσεως τέως Δήμου Μαρίου σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)
Θέμα 9ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Παραλίας Τυρού Σαπουνακαιίκων «ο Απόλλων» σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 10ο: Επί αιτήσεως Γυμναστικού Συλλόγου Τυρού σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 11ο: Επί αιτήσεως «Αρχείο της Τσακωνιάς» σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 12ο: Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Τυρού Αρκαδίας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ» σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 13ο: Επί αιτήσεως Συλλόγου των Απανταχού Μελανιωτών «Η Τσακωνιά» σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 14ο: Περί της:
Α) Αποδοχής του συνολικού ποσού των 18.160,00€ που μας αποδόθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τον Κ.Α. 0614 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης»
Β) Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την:
i) Ενίσχυση του ΚΑ Εσόδων 0614 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης», αρχικής πίστωσης 65,500,00€ με το ποσό των (2.183,34€) και μεταφορά του ποσού αυτού στο αποθεματικό,
ii) Ενίσχυση, μέσω αποθεματικού, του ΚΑ Εξόδων 00-6711.001 με τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για λειτουργικές δαπάνες)» αρχικής πίστωσης 65,500,00€ με το ποσό των (2.183,34€)
Γ) Έγκρισης πίστωσης 18.132,76€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.001 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για λειτουργικές δαπάνες)» και πίστωσης 27,24€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.007 «Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες»
Δ) Κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 18.132,76€ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2015.
(Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)
Θέμα 15ο: Περί της έγκρισης δαπάνης και της ψήφισης πίστωσης 3.690,00 € σε βάρος του ΚΑ: 8117.024, για την πληρωμή της τουριστικής προβολής Δήμου σε μηνιαίο τουριστικό περιοδικό. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 16ο: Περί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Φάμπρικας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 17ο: Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 18ο: Επί αιτήσεων πολιτών για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Πουλίθρων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 19ο: Επί αιτήσεως Γρεβενίτου Αγγελικής για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Παλαιοχωρίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 20ο: Περί της διαγραφής τέλους δικαιώματος βοσκής λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 21ο: Περί της διαγραφής τέλους ύδρευσης λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 22ο: Περί της επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως Τσουκάτου Ελεάννας για διαγραφή τέλους παρεπιδημούντων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 24ο: Επί αιτήματος «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Καούρ εκάνατε”» για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
notiakynouria.gov.gr

Επίδομα σε Πολύτεκνες Μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΓΑ


Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) υλοποιεί το έτος 2015, το πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Πολύτεκνες Μητέρες.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Το δικαίωμα ασφάλισης για περίθαλψη με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κάθε τέκνου μπορεί να προκύπτει από:
α) έμμεσο δικαίωμα ως προστατευόμενο μέλος, ανεξαρτήτως αν το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης του προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ μητέρα ή τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο.
β) άμεσο δικαίωμα ως συνταξιούχος επιζώντων μελών (ορφανική σύνταξη) ή ως συνταξιούχος αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για εργασία) ή ως επιδοματούχος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) πολύτεκνες μητέρες, συνταξιούχους του ΟΓΑ ή άμεσα ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης ασφαλιστικά ενήμερες ή που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής. Στις δικαιούχες του προγράμματος θα καταβληθεί χρηματικό ποσό που ανέρχεται στο ύψος των 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Οι πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να προσέρχονται στα ΚΕΠ όλης της χώρας για να υποβάλουν την αίτηση τους από 23/11/2015 έως και 4/12/2015.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που π̟ρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δεν προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης), από το οποίο να ̟προκύτει ο αριθμός των γεννηθέντων τέκνων.
β) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών ̟που σπουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας («̟πάσο»).
γ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται «πάσο», Βεβαίωση Σπουδών.
δ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της πολύτεκνης μητέρας (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου).
ε) Έγγραφο από το οποίο να π̟ροκύτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του πατερά /συζύγου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου) (εφόσον υπάρχει πατέρας /σύζυγος). Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση εγγάμων, το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ αναφέρει το ΑΦΜ και των δύο συζύγων.
στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να ̟προκύ̟τει ο αριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας, (ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού).
ζ) Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ. Η προσκόμιση του δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του Αριθμού Μητρώου ΟΓΑ.
η) Σε ̟περί̟πτωση ̟ που τρίτο ̟πρόσω̟πο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει και εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο ̟πρόσω̟πο θεωρείται και ο σύζυγος.
Αιτήσεις
Από τα κατα τόπους ΚΕΠ
Πληροφορίες:
ΚΕΠ Λεωνιδίου: Τηλ. 2757360215
ΚΕΠ Τυρού: Τηλ. 2757360125
 notiakynouria.gov.gr

Γιατί στήν Σπάρτη δέν εὑρέθησαν ναοί;

Γιατί στήν Σπάρτη δέν εὑρέθησαν ναοί;3
 Δέν ἀναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δέν ἔχει μείνει κάποιο ἀρχαιολογικό εὕρημα στήν Σπάρτη; Δέν εἶχε ναούς ἡ Σπάρτη; Ἀγάλματα; Μνημεῖα; Εἶχε… Ἁπλῶς «φρόντισε» ἕνας Ἑβραῖος Ἀββὰς νὰ τὰ ἐξαφανίσῃ, διαλύοντας τὰ πάντα. Ὁ ἀββὰς λοιπὸν Μισὲλ Φουρμόντ, ἀπεσταλμένος τοῦ Λοδοβίκου ΙΕ’, ὥστε νὰ συλλέξῃ βυζαντινὰ χειρόγραφα, τὸ 1729, ἔφθασε στὴν Σπάρτη. Χρειάστηκε 53 ἡμέρες γιὰ νὰ καταστρέψῃ τὰ πάντα!!! Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή του πρὸς τὸν κόμητα Maurepas…
“επί 30 μέρες και πλέον 30, 40 και 60 εργάτες εκθεμελιώνουν, καταστρέφουν, εξαφανίζουν την πόλη της Σπάρτης. Μου υπολείπονται 4 μονό πύργοι να καταστρέψω… Προς το παρόν ασχολούμαι με την καταστροφή των τελευταίων αρχαιοτήτων της Σπάρτης. Καταλαβαίνετε (αποτείνεται στο Maurepas) τι χαρά δοκιμάζω(!).
Αλλά να η Μαντινεία, η Στυμφαλία, η Τεγέα και ιδιαίτερα η Νεμέα και η Ολυμπία αξίζουν την εκ βάθους εκθεμελίωση. (!!!!!!!!!)Έκανα πολλές πορείες αναζητώντας αρχαίες πόλεις αυτής της χωράς και έχω καταστρέψει μερικές. Ανάμεσα τους την Τροιζηνα, την Ερμιόνη, την Τύρινθα (tyrins στο χειρόγραφο αντί tiryns), τη μισή ακρόπολη του Άργους, τη Φλιασιά, το φενέο…
Εισέδυσα στη Μάνη.Εδώ και έξι εβδομάδες ασχολούμαι με την ολοκληρωτική καταστροφή της Σπάρτης! Γκρεμίζοντας τα τείχη, τους ναούς της, μην αφήνοντας πέτρα στην πέτρα θα κάνω και την τοποθεσία της άγνωστη στο μέλλον, για να την ξανακάνω εγώ γνωστή. Έτσι θα δοξάσω το ταξίδι μου. Δεν είναι αυτό κάτι;”.

Και πιο κάτω: “η Σπάρτη είναι η πέμπτη πόλη που κάτεσκαψα. Δεν θέλω να αφήσω λίθο επί λίθου. Δεν ξέρω αν υπάρχει στον κόσμο πράγμα ικανό να δοξάσει μια αποστολή περισσότερο από του να σκορπίσεις στους ανέμους τη στάχτη του Αγησιλάου, από το ανακαλύψεις τα ονόματα των εφόρων, των γυμνασιαρχών, αγορανόμων, φιλοσόφων, γιατρών, ποιητών, ρητόρων, διάσημων γυναικών, ψηφίσματα της Γερουσίας, τους νόμους του Λυκούργου. Ασχολούμαι τώρα με την καταστροφή των βαθύτερων θεμελίων του ναού του Αμυκλαίου Απόλλωνα. Θα κατέστρεφα και άλλους αρχαίους τόπους το ίδιο εύκολα, αν με άφηναν. Τον πύργο τον γκρέμισα ολοκληρωτικά.”
Για την Τροιζήνα αναφέρει: “γκρέμισα ότι απέμεινε από τα οχυρά και τους ναούς της.”. Και με απίστευτη αφέλεια ομολογεί: “από τους περιηγητές που προηγήθηκαν δεν θυμάμαι να τόλμησε κανείς να κατεδαφίσει πύργους και άλλα μεγάλα κτίρια! Εγώ δεν μοιάζω με αυτούς που τρέχουν από πόλη σε πόλη για ιδούν. Πρέπει να παίρνω χρήσιμα πράγματα”.
Και πώς δικαιολογείται; Στις 20 Απριλίου 1730, ο Fourmont γράφοντας στον πρεσβευτή της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη Βιλλενεβέ, δικαιολογεί τους βανδαλισμούς του στην Σπάρτη σαν εκδίκηση, από την κακή απέναντί του συμπεριφορά των Μανιατών: ” Βρίσκομαι σε έναν φοβερό τόπο, στην περίφημη Μάνη. Κακός λαός και είμαι ευτυχής που γλίτωσα. Έφυγα από την βάρβαρη πατρίδα τους χωρίς να αποκομίσω τίποτα αξιόλογο, τίποτα για να βγουν τουλάχιστον τα έξοδά μου. Για να ξεσπάσω, για να εκδικηθώ αυτό το σκλυλολόι, ρίχτηκα πάνω στην αρχαία Σπάρτη. Δεν ήθελα να μείνει τίποτα από την πόλη που έκτισαν οι πρόγονοί τους. Την έσβησα, την ανασκάλεψα, την ξεθεμελίωσα, δεν έμεινε λίθος επί λίθου”, και συνεχίζει: ”Την ισοπέδωσα λοιπόν με κάθε επισημότητα. Και αυτό προκάλεσε το θαυμασμό των Τούρκων, ενώ οι Έλληνες λύσσαξαν και οι Εβραίοι έμειναν κατάπληκτοι. Είμαι ήσυχος,πολύ περισσότερο γιατί απόκτησα από το ταξίδι μου πράγματα ικανά να βοηθήσουν και να θαμπώσουν όλους τους σοφούς”.
Ολα τα ημερολογια, χειρογραφα και επιγραφες βρισκονται στην Βασιλικη Βιβλιοθηκη στο Παρισι.
Τετοια Ανθελληνικα καθιζηματα λυμαινονται τον πλανητη εως και σημερα. Διοτι ο Ελληνισμος ειναι μια οικουμενικη εννοια, δεν συνορευει με κανεναν και δεν φυλακιζεται απο κανεναν. Ο διεθνης Σιωνισμος λειτουργωντας παντα υπο το σκοτος προσπαθει απο αρχαιοτατων χρονων να πληγωσει την ανθρωποτητα. Αυτη ειναι και η βασικη διαφορα μεταξυ των 2 εννοιων. Ο Ελληνισμος προωθει την βελτιωση του ανθρωπου μεσω του πολιτισμου, της Γλωσσας, της Κριτικης σκεψης, της Δημοκρατιας. Ο Σιωνισμος απο την αλλη αρεσκεται στην υποδουλωση και τον αφανισμο των ανθρωπων, ετσι δημιουργησε θρησκειες, ματαιοδοξια, πολιτικες ιδεολογιες ωστε να καταφερει να διαιρεσει τον ανθρωπο σε οσες περισσοτερες υποκατηγοριες μπορει με αποτελεσμα την χειραγωγηση του.
Δυστυχως γι αυτους το Φως δεν μπορει να υποκυψει στο σκοταδι. Κλεινω με μια προταση του Αδαμαντιου Κοραη,
“Των Ιουδαίων το προς ημάς μίσος, υπερβαίνει και αυτό το τουρκικό μίσος»
 filonoi.gr

Οι παράνομες Νοσοκόμες, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και ο..ΣΥΡΙΖΑ


Τον Φεβρουάριο του 2013, τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης
Τριπόλεως της Χρυσής Αυγής, είχαν  επισκεφθεί το Νοσοκομείο Τρίπολης, μετά από επανειλημμένες και εναγώνιες καταγγελίες από μέρους του τοπικού Σωματείου αποκλειστικών Νοσοκόμων.
Συγκεκριμένα, το προεδρείο του Σωματείου, είχε επισκεφθεί τα γραφεία της Τ.Ο. Της Χ.Α. και είχε ζητήσει την πολιτική της παρέμβαση, αφού προηγουμένως  είχε απευθυνθεί και είχε
διαμαρτυρηθεί σε όλους τους Κρατικούς φορείς του Νομού ( Διοίκηση  Νοσοκομείου, Υπηρεσίες ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομία Εισαγγελείς, κ.λ.π.) για τον λόγο ότι αλλοδαπές γυναίκες ασκούσαν παράνομα μέσα στο Νοσοκομείο, το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας,( μαύρη εργασία !)τους έπαιρναν τις δουλειές και έτσι οι ίδιες είχαν φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα επιβίωσης.
Πράγματι κατά την επίσκεψη των μελών της Τ.Ο. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν μέσα στο Νοσοκομείο αλλοδαπές που ασκούσαν παράνομα το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας. Εξηγήθηκε στους συγγενείς των ασθενών και στις ίδιες ότι διέπραταν παρανομία και τους παρακάλεσαν να μην το επαναλάβουν.
Ξέσπασε τότε ένας τεράστιος θόρυβος και μία άνευ προηγουμένου επίθεση από όλα τα αυτοαποκαλούμενα κόμματα του Δημοκρατικού τόξου (με πρωτοπόρο τον ΣΥΡΙΖΑ), καθώς και όλα τα ΜΜΕ και τα παπαγαλάκια της Δημοσιογραφίας, εναντίον των μελών της Χ.Α. ,παραβλέποντας ότι είχαν προβεί σε μία ενέργεια, για την οποία το δικαίωμα το δίνει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, σε οιονδήποτε πολίτη που βλέπει να διαπράττεται μπροστά στα μάτια του ένα ποινικό αδίκημα. Παρ'όλα αυτά ο τότε Υπουργός υγείας Λυκουρέντζος αναγκάστηκε από τα πράγματα, να δημιουργήσει σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας Μητρώο αποκλειστικών Νοσοκόμων !
Ας έρθουμε όμως στο σήμερα (20/11/2015), και να δούμε ΤΙ έκανε η Κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ στις παράνομες αλλοδαπές νοσοκόμες του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας " Άγιος Παντελεήμων" ; Συνέλαβε 11 αλλοδαπές, παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες !!
Διαβάζουμε στην ειδησεογραφία της ημέρας:
"Το βράδυ της Πέμτης κλιμάκιο της Αστυνομίας Αλλοδαπών Πειραιά συνέλαβε και παρέπεμψε στον Εισαγγελέα 11 παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες: (7 Υπήκοοι Γεωργίας 3 Αλβανικής καταγωγής και 1 από το Καζακστάν) !
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η άσκηση του επαγγέλματος της αποκλειστικής νοσοκόμας, χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχει σαν αποτέλεσμα την στέρηση εσόδων από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς δεν εκδίδονται οι απαιτούμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ δεν καταβάλλονται και οι προβλεπόμενες από τον νόμο ασφαλιστικές εισφορές."
Συμπέρασμα;
Ω ! Καιροί ω! Ήθη. Η Συριζαιϊκη κολοτούμπα και υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο και.....αν η Χρυσή Αυγή δεν είχε δημιουργηθεί από παλιά, κάποιος έπρεπε να το κάνει σήμερα, σαν την πλέον απαραίτητη Πολιτική παρουσία, στην ζωή της Χώρας.

Νικόλαος Η.Σκαντζός
Πολιτευτής Αρκαδίας
του Λαϊκού Συνδέσμου
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Οι «Γιωργατζάδες» του Κοσμά και η τέχνη τους


Στην προσπάθεια τους να βρουν μια οικονομική και βιοποριστική διέξοδο, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα αγαθά σε εποχές πολύ δύσκολες, η επινοητικότητα και η ευστροφία των Κοσμιτών τους οδήγησε στη δημιουργία ενός καινούριου επαγγέλματος συνδεδεμένου με την τέχνη του αργαλειού.
Πρόκειται για τους χτενάδες οι οποίοι κατασκεύαζαν τα χτένια του αργαλειού από καλάμι. Το επάγγελμα του χτενοποιού το ασκούσαν για πολλά χρόνια, κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, οι Κοσμίτες. Αυτοί που κατασκεύαζαν χτένια του αργαλειού από καλάμι τους έλεγαν «Γιωργατζάδες». Το ίδιο γνωστά με την κατασκευή των χτενιών είναι και τα φημισμένα χειροποίητα κοσμίτικα υφαντά και τα κεντήματα που τα σχεδίαζαν και τα έφτιαχναν οι Κοσμίτισσες με τα χέρια τους στον αργαλειό.
Η απαρχή της τέχνης και ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη:
Η τέχνη του χτενά έκανε την εμφάνιση της στο Κοσμά, κατά την επικρατέστερη άποψη σύμφωνα με τον υπασπιστή του Θ. Κολοκοτρώνη «Φωτάκο» (1798-1879), από έναν συγχωριανό μας που είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη.
Η παράδοση μας μεταφέρει τη μαρτυρία, ότι κάποιος Κοσμίτης γνωρίστηκε με ένα Τούρκο τεχνίτη και του ζήτησε να του διδάξει τη τέχνη αλλά ο Τούρκος αρνήθηκε. Ο πρόγονος μας με τη χαρακτηριστική επιμονή του κατάφερε να νοικιάσει ένα δωμάτιο πλάι στο εργαστήρι του Τούρκου, τα δυο οικήματα τα χώριζε ένας ξύλινος τοίχος, που τα σανίδια είχαν χαραμάδες. Έτσι λοιπόν, ο Κοσμίτης παρακολουθούσε τον χτενά και έμαθε όλες τις λεπτομέρειες μεταφέροντάς τες κατά την επιστροφή του στο χωριό. Στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα κάνει την εμφάνιση της η λαϊκή τέχνη του χτενά στον Κοσμά.
Οι Γιωργατζάδες και ο τρόπος δουλειάς τους: 
Σύμφωνα με τα ιστορικά ντοκουμέντα, ο άνθρωπος που μετέφερε την τέχνη λεγόταν Γιωργατζάς, εξού και πολλά τοπωνύμια της περιοχής μας. Έτσι λοιπόν και οι τεχνίτες χτενάδες ονομάστηκαν «Γιωργατζάδες».
Για τους «Γιωργατζάδες» τεχνίτες, με την πείρα που διαθέτανε αλλά και το μεράκι που βάζανε πάνω στην τέχνη τους, η δουλειά τους γινόταν εύκολη. Ήταν πραγματικά αξιοπρόσεκτος ο ρυθμός και η ταχύτητα με την οποία πλέκανε, καθιστοί σ' ένα ξύλινο σκαμνί, τα χτένια. Οι καλοί τεχνίτες μπορούσαν να ετοιμάσουν μέσα σε μία ημέρα, μέχρι και οχτώ χτένια και οι συνδυασμοί χρωμάτων ήταν: κίτρινο καλάμι με κόκκινη ή άσπρη, ή μαύρη ή μπλε κλωστή για να δώσουν στο χτένι την ξεχωριστή του χάρη. Πάνω στα «κεφαλάρια» του χτενιού, ανάλογα με το κέφι τους χάραζαν ημερομηνίες και σύμβολα (σταυρούς, καρδιές, ήλιους, λουλούδια κλπ.) ονόματα και φυσικά το όνομα του χωριού τους, του Κοσμά.
Η συνθηματική διάλεκτος:
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι «Γιωργατζάδες» χαρακτηρίζονταν από ανεπτυγμένο αίσθημα ομαδικότητας και θεωρούσαν ότι η τέχνη τους ήταν μοναδική. Αυτό αποδεικνύεται απ' το γεγονός ότι μεταξύ τους είχαν αναπτύξει μία δικιά τους συνθηματική διάλεκτο, τα «Γιωργατζαίϊκα» που κατά κάποιο τρόπο τους βοηθούσε να κρατήσουν τα μυστικά του επαγγέλματος.
Η διάλεκτος φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την περίοδο της ναζιστικής κατοχής (1941-1945), καθώς οι κάτοικοι κατόρθωναν να συνεννοούνται πάνω σε θέματα ασφαλείας και αντίστασης κατά του εχθρού. Η τοπική αυτή διάλεκτος είναι της κοινής ελληνικής με μεταφορική ή συμβολική σημασία.
Το λεξιλόγιο περιλαμβάνει 30 ρήματα που αποτελούν και τη βάση του, αρκετές λέξεις προέρχονται από επώνυμα κατοίκων του χωριού, τοπωνύμια, ονόματα πλαϊνών χωριών κ.τ.λ. Π.χ. ο γιατρός λεγόταν «ρήγας» επομένως το φαρμακείο «ρηγεϊκο», και τα φάρμακα «ρηγέϊκα», ο Θεός λεγόταν «Μπερκιάς» διότι ονομάζεται κορυφή του Πάρνωνα και μια χαρακτηριστική φράση για να καταλάβουμε την ευρύτητα του «γιωργατζαίϊκου» λεξιλογίου «Γράζει μπάνικη η σαΐτα = Είναι όμορφη η κοπελιά». Επιπλέον οι «γιωργατζάδες» φρόντιζαν να ψυχαγωγούνται με τραγούδια στη δική τους ιδιότυπη διάλεκτο:
Ήταν ένας φαφάνης και μια μανιά και (Ήταν ένας γέρος και μια γρηά)
έγραζε μια σαΐτα τη στυλάγανε Σοφιά. (κι΄είχανε μια κόρη τη λέγανε Σοφιά).
Η φαφάνα της την αλατάριαζε στο Σταυραίδεϊκο (Η μητέρα της την έστελνε στο Σχολείο)
κι΄ η Σταυραϊδού στη τρεχούμενη για τρεχούμενο. (και η δασκάλα της στη βρύση για νερό)
Η εξέλιξη της τέχνης των Γιωργατζάδων:
Η «γιωργατζοσύνη» γνώρισε μεγάλη άνθηση στο χωριό μας και οι κάτοικοι παρασυρόμενοι από το επιχειρηματικό τους πνεύμα δραστηριοποιούνταν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ξεπερνώντας τα Βαλκάνια και φτάνοντας ως τη Ρωσία. Τα ταξίδια τους διαρκούσαν 6-7 μήνες και ξεκινούσαν συντροφικά κατά τη διάρκεια της Καθαρής Βδομάδας.
Η δράση και η εξέλιξη της τέχνης των «γιωργατζάδων» τους υποχρέωσε μάλιστα σε κατοχύρωση των επαγγελματικών τους συμφερόντων. Οι δραστήριοι Κοσμίτες αποφασίζουν το 1936 την πιο ουσιαστική λειτουργία και τον κεντρικό συντονισμό του επαγγέλματος με την ίδρυση σωματείου κτενοποιών με τη επωνυμία «Επαγγελματικό Σωματείο Ενώσεως Κτενοποιών - Υφαντουργίας».
Η πρωτοπόρα σκέψη των 28 ιδρυτών της συντεχνίας περιλαμβάνει καταστατικό με 32 άρθρα που χωρίζονται σε 7 κεφάλαια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευσυνειδησίας των χτενάδων είναι το άρθρο που αναφέρεται στην απαγόρευση της εκμάθησης της τέχνης σε παιδία κάτω των 14ων ετών, δίχως την άδεια του πατρός ή του κηδεμόνος.
Τι έχει μείνει από την τέχνη τους;
Αν και το επάγγελμα δεν εξασκείται πλέον -άλλωστε η εποχή του αργαλειού έχει περάσει- παραμένουν ωστόσο οι αναμνήσεις. Αυτές στεγάζονται στο Λαογραφικό Μουσείο του Κοσμά, στο δημοτικό σχολείο του χωριού. Εκεί, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου, έχει στηθεί μια γωνιά που «εικονοποιεί» τον τρόπο ζωής και τη δράση τους, παρουσιάζοντας με μεγάλη επιμέλεια τον Κοσμίτη «γιωργατζά».
Επίσης στον Κοσμά διατηρείται ακόμα και σήμερα λαογραφική συλλογή που στεγάζεται και αυτή στο σχολείο και περιέχει αντικείμενα της καθημερινής ζωής, υφαντά και κεντήματα.
 kosmasarcadia.gr

Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία !


Νοέμβριος 1973, Δικτατορία!
 Νοέμβριος 2015, Δημοκρατία;
 Τότε και σήμερα. Σε όσους έζησαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 ηχούν ακόμη στα αυτιά τους τα συνθήματα των ημερών εκείνων, με κυρίαρχο βέβαια ποιό άλλο;
Το περιβόητο : " Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία" Ήταν το σύνθημα αυτό που τότε ξεπηδούσε μέσα από τα στόματα των συγκεντρωμένων, αλλά και από τα ερτζιανά του παράνομου ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου και δονούσε την ατμόσφαιρα της Πόλης των Αθηνών απ' άκρη ως άκρη.
 Έχουν περάσει έκτοτε 42 ολόκληρα χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια και σε τόσο μεγάλη απόσταση από εκείνα τα γεγονότα, ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και χωρίς κομματικές και ιδεολογικές αγκυλώσεις, ας απαντήσουμε με ειλικρίνεια, αφού και Εθνικόν το ...αληθές.
Τότε είχαμε Δικτατορία !
Σήμερα έχουμε Δημοκρατία ;
Τότε πεινούσαμε και σήμερα είμαστε χορτάτοι;
Προσπαθώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα, ας δούμε πρώτα εκείνο το σύνθημα και ας αναρωτηθούμε:
Πότε απηχούσε την πραγματικότητα ; Τότε ή σήμερα; Ας ξεκινήσουμε από το τότε σε σχέση και με το πρώτο " αίτημα " του συνθήματος, δηλαδή το " ψωμί " Μας έλειπε τότε το ψωμί ; "Αστεία πράγματα" θα μας έλεγε ένας "χουντικός", αφού τότε δεν υπήρχε ούτε ένας άνεργος, πώς θα ήταν δυνατόν σε κάποιους να τους έλειπε το......ψωμί;
Όχι μόνο ( θα μας πεί) ότι είχαν μπόλικο ψωμί, αλλά και "έδεναν" τα σκυλιά με τα λουκάνικα ! Είναι δυνατόν να έχεις Δικτατορία και να έχεις επάρκεια ψωμιού; Είναι ! Απόδειξη το καθεστώς της 21ης Απριλίου.Είναι δυνατόν να μην έχεις ψωμί και να "υπερηφανεύεσαι" ότι έχεις Δημοκρατία; Αστεία πράγματα ! Όταν σε μία χώρα όπως στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες λαού κάτω από τα όρια της φτώχειας, όταν οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.500.000, όταν χιλιάδες στήνονται στις ουρές των συσσιτίων, ή και ψάχνουν στους σκουπιδοτενεκέδες για ένα ξεροκόμματο, όταν χιλιάδες είναι άστεγοι και κοιμούνται στα παγκάκια, όταν εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστεύουν για να ζήσουν αυτό λέγεται Δημοκρατία; Αν ναι τι να "λέει" σε όλους αυτούς, αυτή η Δημοκρατία; Ότι δηλαδή, αφού μιλάτε ελεύθερα, άρα έχετε και Δημοκρατία παρ'ότι πεινάτε; Ότι βρίστε όσο θέλετε, Δημοκρατικά ελεύθερα και δεν θα έχετε επιπτώσεις;
Όσοι συμπατριώτες μας έχουν την ατυχία να είναι και ηλικιωμένοι και πεινασμένοι, δεν έχουν, όχι μόνο το κουράγιο όχι να βρίσουν, αλλά ούτε και να μιλήσουν !
 Τώρα θα πεί κάποιος, αν βρίσουν θα βγάλουν κάτι ; Όχι βέβαια ! Το δε σύστημα με την σιωπή του, τι τους λέει ουσιαστικά; Μιλήστε, βρίστε όσο θέλετε, κι'εγώ σας έχω γραμμένους ! Πού καταλήγουμε λοιπόν ως προς το αίτημα "ψωμί" του Νοεμβρίου του 1973 ; Χωρίς αμφιβολία ήταν ένα σύνθημα που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα της εποχής εκείνης.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: πως γίνεται ένας λαός που δεν πεινάει να φωνάζει οργανωμένα, δώστε μου ψωμί και όταν πραγματικά πεινάει, να μην μιλάει και να μην το διεκδικεί ; Την απάντηση στο ερώτημα, αδυνατούμε να την δώσουμε εμείς, μέσα από αυτό το σύντομο άρθρο. Έχουμε την γνώμη ότι αυτό, είναι αρμοδιότητα της ψυχιατρικής επιστήμης και μάλιστα μέσα από μία λεπτομερή μελέτη και ανάλυση και αφού απαραίτητα συμπεριλάβει και λάβει υπ’όψιν της σ’αυτήν την μελέτη, και τα δύο πρόσφατα γεγονότα της πολιτικής ζωής της Χώρας: Το γεγονός δηλαδή, ότι ο ίδιος λαός που το 1973 που δεν πεινούσε, φώναζε ψωμί, στη συνέχεια τον μεν Ιούλιο του 2015 με το Δημοψήφισμα, ψήφισε σε ποσοστό 61,3 % κατά του μνημονίου, τον δε Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, στις Εθνικές εκλογές, ψήφισε 85% υπέρ του μνημονίου !!
Ο γράφων τελειώνοντας το παρόν σημείωμα και απευθυνόμενος προς όλους εκείνους που σήμερα δεινοπαθούν, υποφέρουν και πεινάνε, νιώθει την ανάγκη, να τους απευθύνει το παρακάτω ερώτημα:
Λαέ γιατί δεν αντιδράς;
ΑΦΟΥ ΠΕΙΝΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ;
 
Νικόλαος Η.Σκαντζός
Πολιτευτής Αρκαδίας
Του ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Βράχος μήκους 2.000 μέτρων και ύψους 300 μέτρων εμφανίστηκε ξαφνικά πάνω από το Λεωνίδιο!

Όπως μαρτυρούν οι τίτλοι των σημερινών δημοσιεύσεων που παραθέτω πιο κάτω, Αναρωτιέμαι...

Άραγε πάνω από το Λεωνίδιο ο κοκκινόβραχος, μας ήρθε χθες? 
Αναρωτιέμαι...
Αυτή η πέτρα 1.00μ και 0,40εκ (200 περίπου κιλών) που είναι 20 μήνες εκεί μας απειλεί?  ή ολόκληρος ο βράχος μήκους 2.000μετρων  και ύψους 300μετρων?
Έχει σχέση με την Αναρριχητική συνάντηση που θα γίνει τον Δεκέμβριο στο Λεωνίδιο? 
Αν είναι ετσι, τότε ο ΒΡΑΧΟΣ θα συζητηθεί πολύ. . .
Τεράστια δόση υπερβολής, αλλά ο σκοπός έχει σημασία....!  
Τα ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ θα μας σώσουν* με το αζημίωτο... και οι αναρριχητές θα πάνε προς Κυπαρίσσι... όπου έχει ασφαλές* βράχους και δωράκι-μίζα στους κραχτες*!
 
Και η δυσφήμηση καλά κρατει!
Τρόμος στο Λεωνίδιο: Βράχος που αποκολλήθηκε από κεραυνό απειλεί το χωριό της Αρκαδίας 

Τμήμα βράχου αποκολλήθηκε και "απειλεί" το Λεωνίδιο 

Τεράστιος βράχος απειλεί το Λεωνίδιο, Αποκολλήθηκε από το βουνό και κρέμεται κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων 

Προσοχή! Αυτός είναι ο βράχος που «απειλεί» το Λεωνίδιο 

Τρόμος στο Λεωνίδιο: Βράχος που αποκολλήθηκε από κεραυνό απειλεί το χωριό της Αρκαδίας 

Το σημείο που έγινε αποκόλληση βράχου στο Λεωνίδιο επισκέφθηκε ο Π. Τατούλης 

Κίνδυνος για το Λεωνίδιο από βράχο που αποκολλήθηκε 

Ο βράχος που κρέμεται πάνω από την Κυνουρία και απειλεί το χωριό 

ΠΡΟΣΟΧΗ στο Λεωνίδιο: ΑΠΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ βράχος 

Βράχος απειλεί ανθρώπινες ζωές στο Λεωνίδιο Κυνουρίας 

Λεωνίδιο: Bράχος έτοιμος να πέσει, απειλεί ένα ολόκληρο χωριό 

Τεράστιος βράχος απειλεί το Λεωνίδιο 

Κίνδυνος για το Λεωνίδιο από βράχο που αποκολλήθηκε 

Κινδυνεύει οικισμός στο Λεωνίδιο από την αποκόλληση τεράστιου βράχου

Σημερινοί τίτλοι από το Ίντερνετ...  
Τα συμπεράσματα δικά σας!

Το παραμύθι με τον (ΤΕΡΑΣΤΙΟ...) βράχο πάνω από το Λεωνίδιο!Ο τεράστιος βράχος είναι μια πέτρα 1,00χ0,40 περίπου εκατοστών όπου είναι στην θέση αυτή από τον Δεκέμβριο του 2013 και σε απόσταση 1,5χλμ από τον οικισμό!
Καμιά απειλή για κανέναν, κανένα θέμα!
Η προσπάθεια δυσφήμησης του Λεωνιδίου και των βράχων του λόγο της αναρρίχησης καλά κρατεί!

Λυπάμαι γιατί και κάποιοι συνδράμουν ίσως άθελα τους να παρουσιάζουν τραγικά ένα τόσο ασήμαντο θάμα..
Στο Λεωνίδιο τα βράχια είναι στην θέση τους, καμιά απειλή για κανέναν... ηρεμήστε!
Μέχρι και ο Τατούλης (Περιφερειάρχης Πελοποννήσου) Επισκέφθηκε επιτόπου την (Τεράστια πέτρα..!) και ανακοίνωσε ότι θα φροντίσει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από την αποκόλληση του βράχου
Τα αρπακτικά καραδοκούσαν δίπλα του για να αρπάξουν τις πιστώσεις και να σώσουν την πόλη μας από τον κίνδυνο....!
Γιατί Θυμήθηκαν τώρα τον βράχο? 20 μήνες είναι εκεί στην θέση του! (Από τα Χριστούγεννα του 2013)
Πως ένας βράχος 150-200 κιλών 300 μέτρα πάνω απ το βράχο και 1,5χλμ μακριά από τον οικισμό, 2 χρόνια μετά από κάποιον κεραυνό έγινε πρώτο θέμα?
Μέχρι και ο Περιφερειάρχης έφτασε...
Έχει καμιά σχέση με την αναρριχητική συνάντηση που θα γίνει φέτος το χειμώνα?
Μήπως κάποιοι θέλουν να το τορπιλίσουν? 

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ


0 ΠΛΑΤΩΝ έγραψε, ότι τα προβλήματα του κόσμου, δε μπορούν να επιλυθούν, παρά μόνο αν κυβερνήσουν οι φιλόσοφοι, επειδή μόνο αυτοί, όταν είναι ολόπλευρα μορφωμένοι και εκπαιδευμένοι, έχουν την ικανότητα να εναρμονίσουν όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης ζωής υπό «την κυριαρχία της σοφίας».
Ακολουθώντας τον ΣΩΚΡΑΤΗ, ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ πίστευε ότι «η γνώση είναι αρετή, η γνώση του φιλοσόφου, που έχει κατακτηθεί με προσπάθεια είναι αυτό που δικαιώνει την καταλληλότητα του να κυβερνήσει. Η ικανότητά του να ρυθμίζει τα πράγματα με τον πιο πλεονεκτικό τρόπο δείχνει ότι η αρχή του πολιτεύματος πρέπει να είναι η αρχή της πεφωτισμένης δεσποτείας. Μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε ΄Ελληνα Φιλόσοφο, με διεθνές κύρος. Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που πήρε, μέσα σε μία εβδομάδα έφερε τα πάνω κάτω στην Ελλάδα.
ΔΕΥΤΕΡΑ: Ζήτησε από την Τράπεζα της Ελλάδος να του δώσουν μέχρι το μεσημέρι, κατάσταση των Ελλήνων που έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό (διαδικασία ολίγων ωρών από τους υπολογιστές της) , για να επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες…..(Οι λίστες Λαγκάρντ κ.λ.π. λειτουργούσαν και λειτουργούν αποπροσανατολιστικά και μόνο…)
ΤΡΙΤΗ: Καταργεί κάθε νόμο που καλύπτει πολιτικά πρόσωπα και δεν υπάρχει παραγραφή για κανέναν, όσο χρονικό διάστημα και αν περάσει….. για να τα φέρουν πίσω όσα έφαγαν πολιτικοί και όχι μόνο (μίζες κ.λ.π.)
ΤΕΤΑΡΤΗ: Επαναφέρει το ΦΠΑ στο 13 % σε τσάι, χαμομήλι κ.λ.π., γλυκά, κομπόστες, ζάχαρη, φρυγανιές και ότι άλλο παράγει η Ελλάδα και σαν ισοδύναμο μέτρο ανεβάζει από 23% στο 33% το ΦΠΑ σε πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη, γιατί αυτοί που θα τα πάρουν έχουν να πληρώσουν…..
ΠΕΜΠΤΗ: Δίνει κίνητρα για οικοδομές για να δουλέψουν καμιά 20αριά επαγγέλματα…..
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ψηφίζεται νόμος για τον επαναπατρισμό Επιχειρήσεων, με κίνητρο να πληρώνουν τα ίδια και στην Ελλάδα, με αυτά που πληρώνουν στις ξένες χώρες, που ευρίσκονται τώρα και αυτό το μέτρο, να ισχύσει και για τις λιγοστές επιχειρήσεις, που υπάρχουν στη Ελλάδα, αφού το κράτος θα εισπράξει τα ίδια, με μικρότερους συντελεστές, από πολύ περισσότερες επιχειρήσεις και με μεγάλο κέρδος την μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων.
ΣΑΒΒΑΤΟ: α) Κίνητρα στους εφοπλιστές για επαναπατρισμό ναυτιλιακών εταιρειών και πρόσληψη Ελληνικών πληρωμάτων. β) Απόφαση για παραλαβή των λαθρομεταναστών (μετά το σχετικό «ξεσκαρτάρισμα»), από την Τουρκία, αντί τα πλοία να τους μεταφέρουν από τα νησιά στον Πειραιά, να τους μεταφέρουν από την Τουρκία στον Πειραιά, με πολλαπλό κέρδος: 1) δεν θα υπάρχουν πνιγμοί, 2) δεν θα υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπηρεσιών και κατοίκων με τεράστια έξοδα (εργατοώρες ,καύσιμα, φιλοξενία κ.λ.π.), 3) Τα χρήματα που θα έδιναν στους λαθρέμπορους,800-1000 ευρώ, να τα δίνουν για 2-3 μήνες παραμονή στην Ελλάδα η για εισιτήρια, για την Ευρώπη…..
ΚΥΡΙΑΚΗ: Σύσκεψη με την Ιερά Σύνοδο για να συνδράμει η Εκκλησία στην απόσβεση του χρέους, από την περιουσία της κλπ., για να συνεχίσει το κράτος να πληρώνει μισθούς κλπ.
 ΝΤΡΙΝ ΝΤΡΙΝ ΝΤΡΙΝ χτυπάει το Ξυπνητήρι, κοιτάω το ρολόι, η ώρα 07.30 ώρα για δουλειά, λάθος είναι Κυριακή ώρα για να πάω στην Εκκλησία, κρίμα που ο φιλόσοφος πρωθυπουργός δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του, έστω και στο όνειρό μου, γιατί η πραγματικότητα είναι άλλη, ας μην την περιγράψω, γιατί σε μικρό ποσοστό την ξέρουμε όλοι και σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα την καταλάβουμε περισσότερο, πλήρως αν την καταλάβουμε δεν ξέρω, αλλά μάλλον όχι, γιατί είναι και αυτή, ένα από τα καλά κρυμμένα μυστικά….
Υ.Γ. Σκέφτομαι στην Εκκλησία να πείσω τον παπά, να κάνει κάνα διάβασμα, κάνα ευχέλαιο, ότι μπορεί, μήπως και γίνει κάτι…….
Ο ΘΕΟΣ ΜΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ…….

 Ανδρέας Η. Κόκκορης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Λεωνίδιο με 17 θέματα στις 10-11-2015


19η Συνεδρίαση Δ.Σ.
Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 19/2015 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 10η Νοεμβρίου 2015 – ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
Θέμα 1ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την δημιουργία νέου απαραίτητου κωδικού ΚΑ 30-7326.011 με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πέρνα Μελάνων ΔΕ Τυρού» ποσού 6.000,0 € και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών με τίτλους: α) ΚΑ. 25-7326.202 «Δημιουργία (2) φρεατίων αποστράγγισης ομβρίων υδάτων κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Πουλίθρων», β) ΚΑ 30-7323.011 «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση Μετόχι», γ) 30-6262,006 «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015: Α) για την ενίσχυση των παρακάτω κωδικών εξόδων : α) ΚΑ: 00-6331.002 με τίτλο «Φόρος εισοδήματος Δήμου», β) «Φόρος ακίνητης περιουσίας Δήμου (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) γ) ΚΑ: 20-6414.002 με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών», δ) ΚΑ: 20-6414.004 με τίτλο «Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων Δ.Ε. Τυρού», ε) ΚΑ: 25-6262.008 με τίτλο «Δοκιμαστική άντληση υφιστάμενης γεώτρησης στη θέση Κοκκάνι Τ.Κ. Λεωνιδίου», και Β) για τη δημιουργία νέου ΚΑ με στοιχεία: 8117.024 και τίτλο «Τουριστική Προβολή του Δήμου σε μηνιαίο τουριστικό περιοδικό». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 4ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 18.160,00€ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2015. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)
Θέμα 5ο: Περί της αποβολής – έξωσης του κ. Νικολάου Λάτση από το δημοτικό ακίνητο στη θέση «Πλάκα» Λεωνιδίου, εντός του οποίου λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 6ο: Περί της αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου από την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι (5.869,41) €. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 7ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 8ο: Περί της αναπροσαρμογής των τελών υδρεύσεως Δήμου Νότιας Κυνουρίας από 1/1/2016 και εφεξής. (Εισηγητής: Κολινιώτης Δημήτριος)
Θέμα 9ο: Περί της έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το οικονομικό έτος 2014. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 10ο: Περί του καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 11ο: Περί του ορισμού, εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Λακωνίας “Πάρνωνα – Ταυγέτου” Α.Ε.». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 12ο: Περί της εκποίησης του δημοτικού αγροτεμαχίου επιφάνειας 373,59 τ.μ. στη θέση «Επάνω Επισκοπή» της Περιοχής Πελιάς της Δ.Κ. Λεωνιδίου (εκτός οικισμού). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 13ο: Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 14ο: Επί αιτήματος «Αρχείου της Τσακωνιάς» για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 15ο: Περί της διαγραφής τέλους δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 16ο: Περί της επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως Σαπουνάκη Κωνσταντίνου του Ηλία για διαγραφή τελών ύδρευσης. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
 notiakynouria.gov.gr

Παραιτήθηκε από τον Συνδυασμό Δημάρχου ο Ξερακιάς


Σε επιστολή του προς το Δημοτικό συμβούλιο αναφέρει το λόγο.
Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα, θέλω να ανακοινώσω σε εσάς και στα μέλη του Δ.Σ. την αμετάκλητη απόφασή μου να αποχωρήσω από τη δύναμη του πλειοψηφούντος συνδυασμού και να παραμείνω ανεξάρτητο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφασή μου αυτή υπαγορεύεται δυστυχώς από την κάθετη και απόλυτη διαφωνία μου για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης από πλευράς του κ. Δημάρχου και λοιπών παραγόντων της εκτελεστικής εξουσίας στο Δήμο μας.
Παρόλες τις επανειλημμένες προσπάθειές μου να αποτρέψω και σε άλλες περιπτώσεις να προλάβω διοικητικές και διαχειριστικές ενέργειες, οι οποίες κατά την άποψη μου δεν συνάδουν με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του πλειοψηφούντος συνδυασμού αλλά και με τον ορθό και σωστό τρόπο τον οποίο πρέπει να μετέρχεται η κάθε διοίκηση στον λειτουργικό και διαχειριστικό τομέα, αυτό δεν κατέστει δυνατόν.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε για την τυπική διαδικασία αποχώρησής μου από τον πλειοψηφούντα συνδυασμό και την γνωστοποίηση με βάση τα όσα ο νόμος προβλέπει της ανεξαρτητοποίησής μου από σήμερα 02 Νοεμβρίου 2015.
Με εκτίμηση,
Ξερακιάς Χρήστος

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών "Οι Άγιοι Απόστολοι"


Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, στην Αθήνα οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών "Οι Άγιοι Απόστολοι".
Το νέο Δ.Σ. που αναδείχτηκε από τις εκλογές έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Πήλιουρας Γεώργιος - Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Τσεμπελής Θεόδωρος του Ιωάννη
Γραμματέας: Μπότσιου Μαργαρίτα του Σταύρου
Ταμίας: Μπότσιου Αγγελική του Σταύρου
Μέλος: Ζουμπούκος Χρυσόστομος του Νεάρχου
Μέλος: Σπανός Νικόλαος του Γεωργίου
Μέλος: Βουδούρης Αθανάσιος του Αλεξάνδρου

Έξωση της δασκάλας από το οίκημα του Δημοτικού Σχολείου Πελετών.


Θέμα: Έξωση της δασκάλας κας. Κωνσταντίνας Καθαροπούλου από το οίκημα του Δημοτικού Σχολείου Πελετών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» πληροφορήθηκε με μεγάλη λύπη του την απόφαση έξωσης της δασκάλας κας. Κωνσταντίνας Καθαροπούλου από το οίκημα του Δημοτικού Σχολείου Πελετών, έπειτα από αίτηση που υποβλήθηκε.
Με ευδιάκριτα σε όλους μας τα ελλείμματα στον τομέα της δημόσιας παιδείας, με τα χιλιάδες οργανικά κενά στις πρωτοβάθμιες αλλά και δευτεροβάθμιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, το γεγονός πως το Δημοτικό Σχολείο Πελετών διαθέτει τη δική του δασκάλα, αποτελεί ευτύχημα. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που η συγκεκριμένη δασκάλα έχει να επιδείξει ένα άξιο λόγου και επαίνου έργο. Το χαρακτηρισμένο από την επίσημη πολιτεία Δημοτικό Σχολείο Πελετών, ως δυσπρόσιτο, προσφέρει διπλάσια μόρια στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτό, εξαιτίας της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της περιοχής στην οποία βρίσκεται καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες όχι μόνο της Κοινότητας Πελετών, αλλά και των παρακείμενων σε αυτήν χωριών. Ως εκ τούτου, χρέος όλων μας, κρατικών και ιδιωτικών φορέων καθώς και των απλών πολιτών, είναι να βοηθήσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου και να συνδράμουμε στην προσπάθεια των πέντε μαθητών που φοιτούν σε αυτό διατηρώντας το πνεύμα της μάθησης στο χωριό μας.
Σε καμία περίπτωση προσωπικές διαφορές και αντεγκλήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βάρος ενός εκ των κυριότερων φορέων πνευματικής ανύψωσης των νέων της χώρας, του δημόσιου σχολείου. Το συμφέρον του τόπου δεν επιτάσσει τη στείρα εφαρμογή αυστηρών διατάξεων του νόμου, αλλά την προσπάθεια και την καλή θέληση όλων μας να βρεθεί μία αμοιβαία κοινώς αποδεκτή λύση.
Με το σκεπτικό αυτό άλλωστε οικοδομήθηκε το Δημοτικό Σχολείο Πελετών, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Την αδυναμία της επίσημης τότε πολιτείας κάλυψε ο πατριωτισμός, η θέληση και το μεράκι των απόδημων Πελετιωτών αλλά και των κατοίκων να μορφωθούν τα παιδιά τους αποκτώντας πρόσβαση στη γνώση.
Το οίκημα που εφάπτεται του Δημοτικού Σχολείου κατασκευάστηκε εξαρχής για να στεγαστούν και να διευκολυνθούν οι εκάστοτε δάσκαλοι των Πελετών. Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από την έκθεση που συνέταξε ο αξιομνημόνευτος Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Μαντινείας και Κυνουρίας Κοσμάς Μιχαηλίδης και δημοσιεύτηκε στο φύλλο 9 στην Εφημερίδα «Κυνουρία» στις 15/3/1928, ένα χρόνο μόλις μετά από την οικοδόμηση του Δημοτικού Σχολείου Πελετών. Στο εν λόγω, λοιπόν, απόσπασμα διαβάζουμε τα εξής:
«[...] Μετέβημεν εις Πελετά, ίνα ενεργήσωμεν τα δέοντα εκ του σύνεγγυς. Εύρομεν εν απλούν σχέδιον διδακτηρίου – άνευ σχεδιαγράμματος προσανατολισμού κ.λ.π. ούτε όμως καί το γήπεδον ήτο έτοιμον. Ο εκ Πουλήθρων καταγόμενος κ. Δημήτριος Ι. Κολιόπουλος προσεφέρθη να δωρήση δύο στρέμματα εκ των εν Πελετοίς κτημάτων του, εξετάσαμεν την περιοχήν και εξελέξαμεν χώρον δύο στρεμμάτων – όσον μας εδώρει ο κ. Κολιόπουλος. Συνεπληρώσαμεν το σχέδιον προσθέσαντες εις αυτό και κατοικίαν Διδασκάλων. (3 δωμάτια και αποθήκη) – Ζήτημα ζωτικότατον, το της κατοικίας, δια τους διδασκάλους των αποκέντρων εκείνων μερών της ορεινής Κυνουρίας! Εκανονίσαμεν τον προσανατολισμόν και εχαράξαμεν αμέσως τα θέμελια. [...]».
Όπως συνάγεται εκ των ανωτέρω, στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου ανοικοδομήθηκε η οικία των δασκάλων για να διευκολυνθεί η διαμονή τους και συνάμα η απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού τους έργου. Πιστοί στο πνεύμα των προγόνων μας, λοιπόν, αιτούμαστε τη δωρεάν παραμονή της δασκάλας του χωριού μας, όπως συνέβαινε καθ' όλη τη διάρκεια της ενενηντάχρονης λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Πελετών.
Κλείνοντας, εκφράζουμε την πίστη και τη πεποίθησή μας ότι θα δοθεί λύση στο ανακυφθέν πρόβλημα, ούτως ώστε η κα. Κωνσταντίνα Καθαροπούλου να συνεχίσει να διαμένει στο οίκημα που κατασκευάστηκε για να χρησιμοποιείται ως κατοικία των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου Πελετών. Ο Σύλλογος Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τους μαθητές και τη δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Πελετών, ενώ παράλληλα κοινοποιεί την πρόθεσή του στους επίσημους φορείς να συνδράμει για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο τηλεφωνικά: 690 9873838
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Συλλόγου
                                                           Γεώργιος - Κωνσταντίνος Πήλιουρας
                                                                            Πρόεδρος ΔΣ

Ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου "ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ"Πρόσκληση (Σύλλογος Λεωνίδιο από το 1890)
Καλούμε τα μέλη του συλλόγου "ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ" σε ετήσια γενική συνέλευση στις 14 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην ιδιόκτητη αίθουσα του Συλλόγου μας, Λεωχάρους 1, στον Πειραιά.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, στις  18 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοινώσεις
2. Λογοδοσία Δ.Σ.επί πεπραγμένων χρήσεως 2014
3. Απολογισμός χρήσεως 2014
4. Έκθεση εξελικτικής επιτροπής και έγκριση  απολογισμού χρήσεως 2014
5. Κατάθεση και έγκριση προϋπολογισμού Χρήσεως 2015

Ο Προεδρος 
Βασίλειος Ευσταθίου 

Ο Γεν. Γραμματέας
Μιχαήλ Κουρμπέλης 

Το Μελιτζάzz του Λεωνιδίου στα καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης

Το Μελιτζάzz του Λεωνιδίου στα καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης

Στον κατάλογο των εκλεκτών φεστιβάλ της Ευρώπης  εντάχθηκε το Μελιτζάzz του Λεωνιδίου  το οποίο τιμήθηκε με τη διάκριση EFFE 2015-2016 του EFA – European Festivals Association. Απρόβλεπτο και μοναδικό το Melitzazz  αναφέρει  το EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe είναι ένα πολύχρωμο πολυεθνική συνάντηση των πολιτισμών.

Στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, τις πλατείες και τα ιστορικά κτίρια του Λεωνιδίου, την “πατρίδα” της τσακώνικης μελιτζάνας  φιλοξενούνται για 5 μέρες τον Ιούλιο  σειρά εκδηλώσεων και happenings. Μια συλλογή των εθνο-τζαζ και έθνικ μουσική, χορό, εκθέσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς και ένα γευστικό συνδυασμό τοπικών και διεθνούς γαστρονομίας.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ)

 
Τα καλύτερα   πανεπιστήμια και ινστιτούτα του κόσμου (Χάρβαρντ
Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας,  Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 
Μασαχουσέτης, πανεπιστήμια  Στάνφορντ, Πρίνστον, Κέιμπριτζ, Οξφόρδης….), 
αποφάσισαν να κάνουν ψυχιατρική έρευνα στους Έλληνες, 
για την αλλοπρόσαλλη  συμπεριφορά τους, πολιτικά,  κοινωνικά κ.λ.π.…
Πρόσφατα με το δημοψήφισμα, για τα μέτρα του 3ου μνημονίου, 61,3% του  
Ελληνικού λαού είπε  ΟΧΙ  στα μέτρα και αμέσως μετά την ανακοίνωση του
αποτελέσματος, πάνω από 70% των Ελλήνων,  παρακάλαγαν να υπογραφεί
το 3ο μνημόνιο με οποιαδήποτε μέτρα, ¨τάχαμου¨  για να παραμείνουμε στο 
ευρώ.
     Κατά την ψήφιση των μέτρων του νέου  μνημονίου, υπήρχαν
διαφοροποιήσεις από τους βουλευτές της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να 
ιδρύσουν  οι  διαφωνούντες νέο κόμμα, στοχεύοντας  στους ψηφοφόρους του
61,3% του OXI,  η συνέχεια,  το κόμμα αυτό πήρε ποσοστό λιγότερο από 3%. 
στις πρόσφατες εκλογές (20-9-2015) και έμεινε εκτός κοινοβουλίου  και από
την άλλη, τα μνημονιακά κόμματα, πήραν  ποσοστό 78%!!!! 
      Ψήφισε  στις 25-1-2015, ένα αντιμνημονιακό  κόμμα να τον κυβερνήσει και
στις 20-9-2015, ένα μνημονιακό κόμμα να τον κυβερνήσει,  που είναι το ίδιο κόμμα,  που είχε ψηφίσει σαν αντιμνημονιακό.
       Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  χάνουν τα ποσοστά τους ή παθαίνουν πανωλεθρίες  και πανηγυρίζουν και αυτά.
       Ψηφοφόροι ψηφίζουν το ένα κόμμα ή τον ένα υποψήφιο και πανηγυρίζουν με το άλλο κόμμα ή τον άλλο υποψήφιο δήμαρχο, νομάρχη, περιφερειάρχη, βουλευτή  και πάει λέγοντας, κατόπιν εκλογής, με τον εκλεγμένο, διαχρονική συμπεριφορά αυτή……..
      Πρέπει να διορθωθούν τα οικονομικά του κράτους, αλλά  να πληρώσουν πάντα οι άλλοι.
      Οι  εκάστοτε κυβερνώντες, καταπολεμούν την διαφθορά, όπως λένε, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς, περνάνε στο απέναντι στρατόπεδο, μάλλον για συμπαράσταση,  αντί για καταπολέμηση…….
      Τρώμε συνέχεια σφαλιάρες, από τους ευρωπαίους  και μυαλό δεν βάζουμε, μας φτύνουν, μας μεταχειρίζονται σαν τριτοκοσμικούς  και εμείς σε κατάσταση αναισθησίας  δεν παίρνουμε  ¨χαμπάρι¨, αλλά αν μας στραβοκοιτάξει ο γείτονας, που δεν έχουμε καλές σχέσεις, αυτό είναι ¨αιτία πολέμου¨, όπως λένε και οι γείτονες μας οι Τούρκοι  και καθόμαστε ¨κότες¨  και σε αυτούς για πολλά εθνικά μας θέματα (υφαλοκρηπίδα κ.λ.π.) .
      Τον εγωισμό και την περηφάνια την έχουμε, στο πολυτελές αυτοκίνητο στο ντύσιμο, στη διασκέδαση, στην επίδειξη, να μην μας θίξει ο κατώτερος και το φτύσιμο από τους από  πάνω  το εκλαμβάνουμε σαν δρόσισμα….. ή ψιχάλες της βροχής.
      Ο ΄Ελληνας δεν ζητάει από τον θεό κάτι για τον εαυτό του αλλά αυτό που ζητάει είναι να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
     Δουλεύει πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους, κάνει το σ....  του παξιμάδι, παίρνει αλλοδαπούς για τις δουλειές του  και όταν γυρίσει στο σπίτι τα ¨σκάει¨ στο παιδί του, που προφανώς μόλις είχε ξυπνήσει, για να πάει να την αράξει με την φραπεδιά ή το φρέντο, μέχρι να ξαναπάει στο ξενυχτάδικο……
     Αυτά είναι λίγα από τα πολλά αλλοπρόσαλλά μας, για τα οποία θα κάνουν την ψυχιατρική έρευνα, που προανέφερα,  για να βγάλουν το συμπέρασμα  για το τι σκ….   μυαλά κουβαλάμε, σε μια χώρα που θα μπορούσε να παράγει τα πάντα  τόσο από τη γη και τη θάλασσα όσο και τεχνολογικά ….
    Οι επιχειρήσεις μας μεταφέρθηκαν σε γείτονες χώρες, γιατί εδώ όλα είναι αρνητικά, για να επιβιώσει μια επιχείρηση, τόσο για την ίδρυσή της, που εδώ χρειάζονται μήνες, ίσως και χρόνια, για να ιδρυθεί μια επιχείρηση, μέχρι να μαζέψει και  να προσκομίσει, ο ενδιαφερόμενος τα δικαιολογητικά και να καταθέσει τα ¨γρηγορόσημα¨  και λίγο πριν πάρει την έγκριση, του γνωρίζει ο υπάλληλος την αλλαγή του νόμου, και πρέπει να ξεκινήσει ο ενδιαφερόμενος διαφορετική διαδικασία και να προσκομίσει άλλα δικαιολογητικά, οπότε αναγκάζεται ο ενδιαφερόμενος και πάει την άλλη μέρα στη Βουλγαρία, και σε μερικές ώρες παίρνει άδεια για την επιχείρησή  του……..
     Αν δεν βάλουμε το κεφάλι κάτω, αν δεν μονιάσουμε, αν δεν κοιτάξουμε μπροστά, θα είμαστε οι επόμενοι λαθρομετανάστες….  για άλλες  πολιτείες μακρινές ……γι αυτό θέλουμε την σχετική ψυχιατρική έρευνα……
      Παρακάτω σας παραθέτω την άποψη για τον ΄Ελληνα πριν 70 περίπου χρόνια….
Το πορτραίτο του Έλληνα, μέσα από τα μάτια του εντιμότατου δικαστή Ν. Κέλλυ
Πριν περίπου 70 χρόνια, ο Αμερικανός δικαστής Ν. Κέλλυ, έδωσε το ακόλουθο πορτραίτο του νεοέλληνα, πορτραίτο που βραβεύτηκε σε διεθνή διαγωνισμό της εποχής και δημοσιεύθηκε στην ''Εφημερίδα της Ουάσιγκτων'':
Προ του δικαστηρίου της αδεκάστου Ιστορίας ο Έλλην απεκαλύφθη ανέκαθεν κατώτερος των περιστάσεων, καίτοι από απόψεως διανοητικής κατείχε πάντοτε τα πρωτεία.
Ο Έλλην είναι ευφυέστατος, αλλά και αισθηματίας, δραστήριος αλλά και αμέθοδος, φιλότιμος αλλά πλήρης προλήψεων, θερμόαιμος, ανυπόμονος, αλλά και πολεμιστής.
Έκτισε τον Παρθενώνα και μεθυσθείς εκ της αίγλης του αφήκε βραδύτερον να γίνει στόχος οβίδων.
Ανέδειξε τον Σωκράτη δια να τον δηλητηριάσει.
Εθαύμασε τον Θεμιστοκλέα δια να τον αποπέμψει.
Υπηρέτησε τον Αριστοτέλη δια να τον καταδιώξει.
Έκτισε το Βυζάντιον δια να το εκτουρκεύσει.
Έφερε το '21 δια να το διακυβεύσει.
Εδημιούργησε το 1909 δια να το λησμονήσει.
Ετριπλασίασε την Ελλάδα και παρ' ολίγον να την κηδεύσει.
Κόπτεται την μίαν στιγμήν δια την αλήθειαν και την άλλην μισεί τον αρνούμενον να υπηρετήσει το ψεύδος.
Παράδοξον πλάσμα, ατίθασσον, περίεργον, ημίκαλον, ημίκακον, ασταθές, αβέβαιων διαθέσεων, εγωπαθές και σοφόμωρον ο Έλλην.
Οικτήρετέ τον, θαυμάσατέ τον αν θέλετε, ταξινομήσατέ τον αν ημπορείτε
.

ΑΝΔΡΕΑΣ  Η.  ΚΟΚΚΟΡΗΣ

Η σύνθεση της νέας βουλής. Οι 300 Βολευτές

 
Επικρατείας

ΣΥΡΙΖΑ
Γιάννης Δραγασάκης
Θεανώ Φωτίου
Νίκος Κοτζιάς
Τασία Χριστοδουλοπούλου
Κώστας Γαβρόγλου

Νέα Δημοκρατία
Θεόδωρος Φορτσάκης
Δημήτρης Σταμάτης
Νίκη Κεραμέως
Βασίλης Οικονόμου

Χρυσή Αυγή
Χρήστος Παππάς

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Θανάσης Θεοχαρόπουλος

ΚΚΕ
Αλέκα Παπαρήγα

Α’ Αθηνών


ΣΥΡΙΖΑ
Αλέκος Φλαμπουράρης
Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Νίκος Βούτσης
Νίκος Φίλης

Νέα Δημοκρατία
Όλγα Κεφαλογιάννη
Βασίλης Κικίλιας
Ντόρα Μπακογιάννη
Νικήτας Κακλαμάνης

Χρυσή Αυγή
Νίκος Μιχαλολιάκος

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Κώστας Σκανδαλίδης

ΚΚΕ
Λιάνα Κανέλλη

Το Ποτάμι
Σπύρος Λυκούδης

Ένωση Κεντρώων
Μάριος Γεωργιάδης

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Έλενα Κουντουρά

Β’ Αθηνών


ΣΥΡΙΖΑ
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Νίκος Παππάς
Γιάννης Μπαλάφας
Πάνος Σκουρλέτης
Νίκος Ξυδάκης
Νίκος Τόσκας
Χριστόφορος Παπαδόπουλος
Γιώργος Δημαράς
Γιάννης Θεωνάς
Χρήστος Σπίρτζης
Βασιλική Κατριβάνου
Χαρά Καφαντάρη
Γιάννης Τσιρώνης
Ελένη Αυλωνίτου
Αννέτα Καββαδία
Στάθης Παναγούλης

Νέα Δημοκρατία
Βαγγέλης Μεϊμαράκης (αυτή έχει δηλώσει πως θα κρατήσει)
Νίκος Δένδιας
Κυριάκος Μητσοτάκης
Άδωνις Γεωργιάδης
Κωστής Χατζηδάκης
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
Γιώργος Κουμουτσάκος
Άννα Καραμανλή
Σοφία Βούλτεψη
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου
Γεράσιμος Γιακουμάτος
Κατερίνα Παπακώστα

ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας
Θανάσης Παφίλης
Χρήστος Κατσώτης

Χρυσή Αυγή
Γεώργιος Γερμενής
Ηλίας Παναγιώταρος
Ελένη Ζαρούλια
 
Το Ποτάμι
Γρηγόρης Ψαριανός
Χάρης Θεοχάρης
Γιώργος Αμυράς

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Φώφη Γεννηματά
Ανδρέας Λοβέρδος

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Πάνος Καμμένος (αν κρατήσει την έδρα του Ηρακλείου θα μπει στη Βουλή ο Τέρενς Κουίκ)
Θανάσης Παπαχριστόπουλος

Ένωση Κεντρώων
Βασίλης Λεβέντης
Γεώργιος-Δημήτριος Καρράς


Α’ Πειραιά


ΣΥΡΙΖΑ
Θοδωρής Δρίτσας
Ελένη Σταματάκη
Κώστας Δουζίνας
Γεωργία Γεννια

Νέα Δημοκρατία
Κώστας Κατσαφάδος

Χρυσή Αυγή
Νίκος Κούζηλος

Β’ Πειραιά


ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρης Βίτσας
Νίνα Κασιμάτη
Εύη Καρακώστα

Νέα Δημοκρατία
Γιάννης Τραγάκης

Χρυσή Αυγή
Γιάννης Λαγός

ΚΚΕ
Διαμάντω Μανωλάκου

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Δημήτρης Καμμένος

Ένωση Κεντρώων
Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου

Αττικής


ΣΥΡΙΖΑ
Αριστείδης Μπαλτάς
Νάσος Αθανασίου
Πάνος Σκουρολιάκος
Γιώργος Πάντζας
Γιάννης Δέδες

Νέα Δημοκρατία
Μάκης Βορίδης
Γεωργία Μαρτίνου
Γιώργος Βλάχος
Θανάσης Μπούρας

Χρυσή Αυγή
Ηλίας Κασιδιάρης

ΚΚΕ
Γιάννης Γκιόκας

Το Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Κώστας Κατσίκης

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Ένωση Κεντρώων
Δημήτρης Καβαδέλλας

Αιτωλοακαρνανίας


ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Βαρεμένος
Μαρία Τριανταφύλλου

Νέα Δημοκρατία
Μάριος Σαλμάς
Κώστας Καραγκούνης

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Χρυσή Αυγή
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης

ΚΚΕ
Νίκος Μωραΐτης

Αργολίδας


Νέα Δημοκρατία
Γιάννης Ανδριανός

ΣΥΡΙΖΑ
Γιάννης Γκιόλας

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Γιάννης Μανιάτης

Αρκαδίας


Νέα Δημοκρατία
Κώστας Βλάσης

ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Παπαηλιού

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Άρτας


ΣΥΡΙΖΑ
Όλγα Γεροβασίλη
Βασίλης Τσίρκας

Νέα Δημοκρατία
Γιώργος Στύλιος

Αχαΐας


ΣΥΡΙΖΑ
Σία Αναγνωστοπούλου
Κώστας Σπαρτίνος
Ανδρέας Ριζούλης

Νέα Δημοκρατία
Ανδρέας Κατσανιώτης

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Φώφη Γεννηματά (αν κρατήσει την έδρα στη Β’ Αθήνας θα μπει στη Βουλή ο Θόδωρος Παπαθεοδώρου)

ΚΚΕ
Νίκος Καραθανασόπουλος

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Νίκος Νικολόπουλος

Το Ποτάμι
Ιάσωνας Φωτήλας

Βοιωτίας


ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Θηβαίος

Νέα Δημοκρατία
Βαγγέλης Μπασιάκος

Χρυσή Αυγή
Βαγγέλης Καρακώστας

Γρεβενών


ΣΥΡΙΖΑ
Χρήστος Μπγιάλας

Δράμας


Νέα Δημοκρατία

Δημήτρης Κυριαζίδης

ΣΥΡΙΖΑ
Χρήστος Καραγιαννίδης

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Χαρά Κεφαλίδου

Δωδεκανήσου


ΣΥΡΙΖΑ
Νεκτάριος Σαντορινιός
Δημήτρης Γάκης
Ηλίας Kαματερός

Νέα Δημοκρατία
Μάνος Κόνσολας

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Δημήτρης Κρεμαστινός

Έβρου


Νέα Δημοκρατία
Τάσος Δημοσχάκης

ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Καΐσας
Αναστασία Γκαρά
Δημήτρης Ρίζος

Εύβοιας


ΣΥΡΙΖΑ
Βαγγέλης Αποστόλου
Γιώργος Ακριώτης
Τάσος Πρατσόλης

Νέα Δημοκρατία
Σίμος Κεδίκογλου

Χρυσή Αυγή
Νίκος Μίχος

ΚΚΕ
Γιώργος Μαρίνος

Ευρυτανίας


Νέα Δημοκρατία
Κώστας Κοντογεώργος

Ζακύνθου


ΣΥΡΙΖΑ
Σταύρος Κοντονής

Ηλείας


ΣΥΡΙΖΑ
Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη
Δημήτρης Μπαξεβανάκης
Μάκης Μπαλαούρας

Νέα Δημοκρατία
Κώστας Τζαβάρας

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Γιάννης Κουτσούκος

Ημαθίας


ΣΥΡΙΖΑ
Φρόσω Καρασαρλίδου
Γιώργος Ουρσουζίδης
Χρήστος Αντωνίου

Νέα Δημοκρατία
Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ηρακλείου


ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας
Γιάννης Μιχελογιαννάκης
Σωκράτης Βαρδάκης
Νίκος Ηγουμενίδης

Νέα Δημοκρατία
Βαγγέλης Μεϊμαράκης (θα κρατήσει την έδρα στη Β’ Αθήνας άρα μπαίνει ο Λευτέρης Αυγενάκης)

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Βασίλης Κεγκέρογλου

ΚΚΕ
Μανώλης Συντυχάκης

Το Ποτάμι
Σπύρος Δανέλλης

Θεσπρωτίας


ΣΥΡΙΖΑ
Μάριος Κάτσης

Νέα Δημοκρατία
Βασίλης Γιόγιακας


Α’ Θεσσαλονίκης


ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Παρασκευόπουλος
Γιάννης Αμανατίδης
Τάσος Κουράκης
Μάρκος Μπόλαρης
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Νέα Δημοκρατία
Κώστας Καραμανλής
Κώστας Γκιουλέκας
Σταύρος Καλαφάτης
Έλενα Ράπτη

Χρυσή Αυγή
Αντώνης Γρέγος

Ένωση Κεντρώων
Βασίλης Λεβέντης (αν επιλέξει την έδρα)

ΚΚΕ
Γιάννης Δελής

Το Ποτάμι
Σταύρος Θεοδωράκης

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Βαγγέλης Βενιζέλος

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Κώστας Ζουράρις

Β’ Θεσσαλονίκης


ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτης Φάμελλος
Δημήτρης Μάρδας

Νέα Δημοκρατία
Θεόδωρος Καράογλου
Σάββας Αναστασιάδης

Ένωση Κεντρώων
Αριστείδης Φωκάς

ΚΚΕ
Θανάσης Βαρδαλής

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Γιώργος Αρβανιτίδης

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Γιώργος Λαζαρίδης

Το Ποτάμι
Κατερίνα Μάρκου

Ιωαννίνων


ΣΥΡΙΖΑ
Χρήστος Μαντάς
Γιάννης Στέφος
Μερόπη Τζούφη
Γιάννης Καραγιάννης

Νέα Δημοκρατία
Κώστας Τασούλας

Καβάλας


ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρης Εμμανουηλίδης
Κώστας Μορφίδης
Γιώργος Παπαφιλίππου

Νέα Δημοκρατία
Νίκος Παναγιωτόπουλος

Καρδίτσας


ΣΥΡΙΖΑ
Σπύρος Λάππας
Χρυσούλα Κατσαβρία-Σιωροπούλου
Παναγιώτα Βράντζα

Νέα Δημοκρατία
Κώστας Τσιάρας

Καστοριάς


Νέα Δημοκρατία
Μαρία Αντωνίου


ΣΥΡΙΖΑ
Ολυμπία Τελιγιορίδου

Κέρκυρας


ΣΥΡΙΖΑ
Φωτεινή Βάκη
Κώστας Παυλίδης

Χρυσή Αυγή
Ιωάννης Αϊβατίδης

Κεφαλλονιάς


ΣΥΡΙΖΑ
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου


Κιλκίς


Νέα Δημοκρατία
Γιώργος Γεωργαντάς

ΣΥΡΙΖΑ
Θεόδωρος Παραστατίδης

Χρυσή Αυγή
Χρήστος Χατζησάββας

Κοζάνης


ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρης Δημητριάδης
Θεμιστοκλής Μουμουλίδης
Γιάννης Θεοφύλακτος
Γιώργος Ντζιμάνης

Νέα Δημοκρατία
Γιώργος Κασαπίδης

Κορινθίας


ΣΥΡΙΖΑ
Μαρία Θελερίτη
Γιώργος Ψυχογιός
Γιώργος Τσόγκας

Νέα Δημοκρατία
Χρίστος Δήμας

Κυκλάδων


ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Συρμαλένιος
Αντώνης Συρίγος
Νίκος Μανιός

Νέα Δημοκρατία
Γιάννης Βρούτσης

Λακωνίας


Νέα Δημοκρατία
Θανάσης Δαβάκης

ΣΥΡΙΖΑ
Σταύρος Αραχωβίτης

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Λεωνίδας Γρηγοράκος

Λάρισας


ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας (Αν δεν κρατήσει την έδρα, θα εκλεγεί ο Νίκος Παπαδόπουλος)
Άννα Βαγενά

Νέα Δημοκρατία
Μάξιμος Χαρακόπουλος
Χρήστος Κέλλας

ΚΚΕ
Γιώργος Λαμπρούλης

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Βασίλης Κόκκαλης

Το Ποτάμι
Κώστας Μπαργιώτας

Ένωση Κεντρώων
Γιώργος Κατσιαντώνης

Λασιθίου


ΣΥΡΙΖΑ
Μανώλης Θραψανιώτης

Νέα Δημοκρατία
Γιάννης Πλακιωτάκης

Λέσβου


ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Πάλλης

Νέα Δημοκρατία
Χαράλαμπος Αθανασίου

ΚΚΕ
Σταύρος Τάσσος

Λευκάδας


Νέα Δημοκρατία
Θανάσης Καββαδάς

Μαγνησίας


ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
Κατερίνη Παπανάτσιου
Συμεών Μπαλλής
Δήμητρα Μανώλη

Νέα Δημοκρατία
Χρήστος Μπουκώρος

Χρυσή Αυγή
Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Μεσσηνίας


Νέα Δημοκρατία
Αντώνης Σαμαράς

ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Κατρούγκαλος
Παναγιώτα Κοζομπόλη-Αμανατίδη
Πέτρος Κωνσταντινέας

Χρυσή Αυγή
Δημήτρης Κουκούτσης

Ξάνθης


ΣΥΡΙΖΑ

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ
Στάθης Γιαννακίδης
Γρηγόριος Στογιαννίδης

Πέλλας


ΣΥΡΙΖΑ
Θεοδώρα Τζάκρη
Γιάννης Σηφάκης
Χρήστος Σμίας

Νέα Δημοκρατία
Γιώργος Καρασμάνης

Χρυσή Αυγή
Γιάννης Σαχινίδης

Πιερίας


Νέα Δημοκρατία
Κώστας Κουκοδήμος

ΣΥΡΙΖΑ
Ελισσάβετ Σκουφά
Χαρίλαος Τζαμακλής
Αστέρης Καστόρης

Πρέβεζας


ΣΥΡΙΖΑ
Κώστας Μπάρκας

Νέα Δημοκρατία
Στέργιος Γιαννάκης

Ρεθύμνου


ΣΥΡΙΖΑ
Ανδρέας Ξανθός

Νέα Δημοκρατία
Γιάννης Κεφαλογιάννης

Ροδόπης


ΣΥΡΙΖΑ
Μουσταφά Μουσταφά
Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Το Ποτάμι
Ιλχάν Αχμέτ

Σάμου


ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρης Σεβαστάκης

Σερρών


Νέα Δημοκρατία
Κώστας Αχ. Καραμανλής
Φωτεινή Αραμπατζή

ΣΥΡΙΖΑ
Αφροδίτη Σταμπουλή

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Μιχάλης Τζελέπης

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά

Ένωση Κεντρώων
Αναστάσιος Μεγαλομύστακας

Τρικάλων


ΣΥΡΙΖΑ
Θανάσης Παπαδόπουλος
Παναγιώτα Δριτσέλη
Χρήστος Σιμορέλης

Νέα Δημοκρατία
Κώστας Σκρέκας

Φθιώτιδας


ΣΥΡΙΖΑ
Απόστολος Καραναστάσης
Δημήτρης Βέττας
Θανάσης Μιχελής
Γιάννης Σαρακιώτης

Νέα Δημοκρατία
Χρήστος Σταϊκούρας

Φλώρινας


ΣΥΡΙΖΑ
Κώστας Σέλτσας

Νέα Δημοκρατία
Γιάννης Αντωνιάδης

Φωκίδας


ΣΥΡΙΖΑ
Ηλίας Κωστοπαναγιώτου

Χαλκιδικής


Νέα Δημοκρατία

Γιώργος Βαγιωνάς

ΣΥΡΙΖΑ
Κατερίνη Ιγγλέζη

Χρυσή Αυγή
Σωτηρία Βλάχου

Χανίων


ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Σταθάκης
Παύλος Πολάκης
Βάλια Βαγιωνάκη
Αντώνης Μπαλωμενάκης

Χίου

Νέα Δημοκρατία
Νότης Μηταράκης

ΣΥΡΙΖΑ
Ανδρέας Μιχαηλίδης