Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας με 34 θέματα.

Στο Δημαρχείο Λεωνιδίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00(Αίθουσα βιβλιοθήκης)

Θέμα 1ο: Περί της παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Αναγνωριστική υδρογεωλογική έκθεση ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 2ο: Περί της παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λεωνιδίου». (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 3ο: Περί της παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποτύπωσης Ε.Ε.Λ. Κοσμά και διάνοιξη οδού σε δασική έκταση». (Εισηγητής: Τζοβάνης Δημήτριος)
 Θέμα 4ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συνέχιση προστατευτικών τοιχίων Λάκκου». (Εισηγητής: Δήμαρχος)
Θέμα 5ο: Περί εξουσιοδοτήσεως του Δημοτικού Ταμία σχετικά με την ανάληψη ποσού 9.300,00€ από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Θέμα 6ο: Περί εξουσιοδοτήσεως του Δημοτικού Ταμία σχετικά με την ανάληψη ποσού 18.450,00€ από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΔ Α.Ε Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής στήριξης». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 7ο: Περί του ορισμού εκ νέου εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων στο πλαίσιο της τεχνικής στήριξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία O.T.A. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
Θέμα 8ο: Περί της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης της ΔΗΚΕΝΚ για το οικονομικό έτος 2013. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 9ο: Περί της έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το οικονομικό έτος 2013. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 10ο: Περί του ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 11ο: Περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 12ο: Περί του ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Θέμα 13ο: Περί του ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τυρού. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 14ο: Περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 15ο: Περί της εκλογής αντιπροσώπου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Δ.Σ. του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
Θέμα 16ο: Περί του ορισμού Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 17ο: Περί του ορισμού, για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, ενός δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωτή του Δημάρχου στην επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 18ο: Περί του ορισμού, για το ημερολογιακό έτος (1-9-2014 έως 30-8-2014) δημοτικών συμβούλων, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι (5.869,41) €. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 19ο: Περί του ορισμού για το ημερολογιακό έτος (1-9-2014 έως 30-8-2014), δημοτικού συμβούλου ως μέλος της επιτροπής παραλαβής εργασιών, μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Θέμα 20ο: Περί της ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της περιοχής. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 21ο: Περί της ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Γεωργίου Χείλαρη του Σταύρου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 22ο: Περί της ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Βερβεσού Ευστράτιου του Παναγιώτη. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 23ο: Περί της ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Κυρίου Βασιλείου του Γεωργίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 24ο: Περί της χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Ξερακιά Χρήστου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 25ο: Περί της χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Καττή Δημητρίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 26ο: Περί της χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Νικήτα Εγγλέζου του Γεωργίου. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης)
Θέμα 27ο:Περί της αποδοχής παραχωρούμενης - μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Πέρα Μελάνων, εντός ορίων οικισμού) και σε κοινή χρήση, οικοπεδικής λωρίδας επιφάνειας (24,00) τ.μ από τον κ. Παναγιώτη Λυσίκατο του Ηλία προκειμένου το εν λόγω οικόπεδο να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης)
Θέμα 28ο: Περί της αποδοχής παραχωρούμενης - μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου, εντός ορίων οικισμού) και σε κοινή χρήση, οικοπεδικής λωρίδας επιφάνειας (3,37) τ.μ από τον κα. Μπούζα – Παπαδουλάκη Αφροδίτη προκειμένου το εν λόγω οικόπεδο να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο. (Εισηγητής: Ξερακιάς Χρήστος)
Θέμα 29ο: Περί της παροχής εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπο Λυσίκατο για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής παραχωρούμενων – μεταβιβαζόμενων οικοπεδικών λωρίδων από τους Κληρονόμους Χρήστου Χρόνη. (Εισηγητής: Ξερακιάς Χρήστος)
Θέμα 30ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την αποδοχή, εγγραφή και διάθεση της ειδικής επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ., ύψους 6.779,00€ για την κάλυψη της δαπάνης εκλογικής αποζημίωσης δημοτικών υπαλλήλων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 31ο: Περί της επαύξησης ισχύος από 25kva σε 85 kva της παροχής με αρ. 32424870 (κτίριο Φάμπρικας) στη Δ.Κ. Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
Θέμα 32ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Σωματίου «Ολυμπιακός Λεωνιδίου» για παραχώρηση αθλητικών χώρων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 33ο: Επί αιτήσεως Γυμναστικού Συλλόγου Τυρού για παραχώρηση του αθλητικού χώρου του κλειστού Γυμναστηρίου Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης)
Θέμα 34ο: Επί αιτήσεως Α.Σ. Απόλλων Τυρού για παραχώρηση αθλητικού χώρου γηπέδου Τυρού. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης)

Ενημέρωση κυνηγών από το Δασαρχείο Κυνουρίας


Το Δασαρχείο Κυνουρίας,  με αφορμή την έναρξη  της νέας κυνηγετικής περιόδου 2014-2015 ενημερώνουμε όλους  τους κυνηγούς της περιοχής μας για τις  διατάξεις που ισχύουν για τα κυνηγετικά σκυλιά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή  το διαβατήριο του σκύλου του, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο εμβολιασμός της λύσσας, η ημερομηνία, το σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί, η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου που έκανε το εμβόλιο.  Επίσης θα έχει τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του κυνηγετικού σκύλου μεταλλική κονκάρδα με τα στοιχεία του ζώου, η οποία παρέχεται από τους κτηνίατρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του.
Τα παραπάνω θα ζητούνται κατά τους ελέγχους που θα διενεργούν τα όργανα της υπηρεσίας μας και σε όσους κυνηγούς δεν τα έχουν θα επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 astrosnews.gr

Εξελέγει το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας στο Δημαρχείο Λεωνιδίου!


Σε μια συνεδρίαση που κράτησε 5 ώρες....!!
Εξελέγη ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας ο Σωτηρόπουλος Μιχάλης από τον Τυρό!
Αντιπρόεδρος ο Τσουκάτος Αντώνης από τον Τυρό!
Γραμματέας ο Ψαρολόγος Γεώργιος από τον Τυρό!

Στην Οικονομική επιτροπή εξελέγησαν οι:  
Τρούμπας Δημήτριος,  
Καρδάσης Δημήτριος, 
Πήλιουρας Ηλίας, 
Μάνος Ηλίας, 
Μάρκος Νικόλαος,  
Αθανασόπουλος Δημήτριος.

Αυτοκτονία 77χρονου χθες βράδυ στο Λεωνίδιο


Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Λεωνιδίου η αυτοκτονία του 77χρονου Θεόδωρου Τ. χθες βράδυ κατά τις 10 περίπου στο σπίτι του στο Λεωνίδιο.
Τα πραγματικά αίτια της πράξης παραμένουν άγνωστα.
(.)
Η μέθοδος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν με κυνηγετική καραμπίνα!
Ο 77χρονος συνταξιούχος ζούσε στο Λεωνίδιο με την οικογένεια του (3 παιδιά) και την σύζυγο του και σε καμία περίπτωση η ζωή του δεν είχε απασχολήσει την πολη.
Το Α.Τ. Λεωνιδίου διενεργεί έρευνα για τα αίτια.
Η κηδεία του θα γίνει αύριο.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπτήρια στην οικογένεια του. 

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, στην αίθουσα Βιβλιοθήκης, στο Λεωνίδιο, στις 10.00 το πρωί.
Με τα παρακάτω θέματα
1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3.Eκλογή εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου του στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. 

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν από το Δήμαρχο.

Με απόφαση του ο Δημάρχος Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος, ορίζει Αντιδημάρχους στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας με θητεία από 3/9/2014 μέχρι 3/3/2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας:
Τζοβάνης Δημήτριος του Εμμανουήλ, (άμισθος αντιδήμαρχος),
Τριανταφύλλου Ιωάννης του Θεοδώρου (έμμισθος αντιδήμαρχος),
 Ξερακιάς Χρήστος του Γεωργίου (έμμισθος αντιδήμαρχος)
Διαμαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (άμισθος αντιδήμαρχος)
Μεταβιβάζει σε αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τζοβάνης Δημήτριος του Εμμανουήλ (άμισθος αντιδήμαρχος) Κατά τόπο αρμοδιότητες στη: Δημοτική Ενότητα Κοσμά (Τοπική Κοινότητα Κοσμά).
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κοσμά για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης του Θεοδώρου (έμμισθος αντιδήμαρχος) Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Τυρού (Τοπική Κοινότητα Πέρα Μελάνων, Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίικων, Τοπική Κοινότητα Τυρού). Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Τυρού (Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, Δημοτικής Κατάστασης, και γραφείο ΚΕΠ). Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων, που εκδίδονται από τις συγκεκριμένες αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου. Εποπτεία - Συντονισμός Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Τεχνικών Έργων , Γραφείο Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Ύδρευσης - Αποχέτευσης) κατά το μέρος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Τυρού. Εποπτεία - Συντονισμός Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Τυρού. Εποπτεία - Συντονισμός Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου κατά το μέρος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Τυρού. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα Τυρού.
Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Τυρού. Υπογράφει, εξουσιοδοτούμενος γι' αυτό, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα Τυρού. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
3. Ξερακιάς Χρήστος του Γεωργίου (έμμισθος αντιδήμαρχος) Καθ' ύλην αρμοδιότητες: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός του Γραφείου Δόμησης. Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός του Γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας, μόνο στις αρμοδιότητες του Γραφείου που αφορούν σε θέματα διαφάνειας, στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ. Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. Διοίκηση Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.
Διοίκηση Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου. Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. Κατά τόπο αρμοδιότητες Εποπτεία - Συντονισμός Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου. Εποπτεία - Συντονισμός Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου κατά το μέρος που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου ως εξής: Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς, Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς, Τοπική Κοινότητα Μαρίου, Τοπική Κοινότητα Πελετών, Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου, Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων, Τοπική Κοινότητα Πραγματευτή, Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου ως εξής: Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς, Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς, Τοπική Κοινότητα Μαρίου, Τοπική Κοινότητα Πελετών, Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου, Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων, Τοπική Κοινότητα Πραγματευτή, Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων.
Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου ως εξής: Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς, Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς, Τοπική Κοινότητα Μαρίου, Τοπική Κοινότητα Πελετών, Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου, Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων, Τοπική Κοινότητα Πραγματευτή, Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων.
 4. Διαμαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (άμισθος αντιδήμαρχος)
Καθ' ύλην αρμοδιότητες:
Αναλαμβάνει καθήκοντα διατάκτη ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου. Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης (Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού).
Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ.
Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. Διοίκηση Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Ύδρευσης - Αποχέτευσης). Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. Κατά τόπο αρμοδιότητες: Εποπτεία - Συντονισμός Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Τεχνικών Έργων , Γραφείο Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Ύδρευσης - Αποχέτευσης) κατά το μέρος που αφορά στις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου ως εξής: Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου, Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις περιοχές της κατά τόπους αρμοδιότητάς του στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου ως εξής: Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου, Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου.
Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου ως εξής: Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου, Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου.
Α. Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι οφείλουν:
Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοτικού και δημοσίου συμφέροντος.
Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου.
Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και της λειτουργίας του Δήμου.
 Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ξερακιάς Χρήστος του Γεωργίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Νέα Δημοτική αρχή από Σήμερα στο Λεωνίδιο!

Από σήμερα 01 Σεπτεμβρίου 2014 αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Λυσίκατος Χαράλαμπος του Νικολάου!
Μετά από μια εκλογική νίκη στο νήμα για μόλις 40 ψηφοδέλτια, Είναι ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας για τα επόμενα 5 χρόνια.
Μαζί με τους συνεργάτες του, εκλεγμένους και μη, μαζί με τους υπάλληλους Του Δήμου θα  υπηρετήσει το Δήμο και τους πολίτες του.
Σε μια περίοδο μπροστά μας, όπου οι Δήμαρχοι μόνο ευθύνες και υποχρεώσεις έχουν, οι Δήμοι μόνο χρήματα μαζεύουν και απλά συντηρούν την ύπαρξη τους, είναι και τυχερός.
Παραλαμβάνει Δήμο Νοικοκυρεμένο, χωρίς υποχρεώσεις, με οργάνωση και ταμείο. Χάρης στον προκάτοχο του κ Μαρνέρη. (ο οποίος δεν παρέλαβε το Δήμο ποτέ από τον κ Τσιγκούνη...)
Χρέος και υποχρέωση του Νέου Δημάρχου είναι να τιμήσει, να σεβαστεί και να συνεργαστεί με τον Κ Μαρνέρη για το καλό του τόπου, όπως έκανε και αυτός όλα του τα χρόνια στο Δήμο από την θέση του υπαλλήλου αλλά και του Δημάρχου!
Επιλογή του νέου Δημάρχου είναι αν θα συνεχίσει με το 50,02% ή με όλους μαζί!
Τα χρόνια που έρχονται είναι δύσκολα για τον Δήμο μας αλλά και κάθε Δήμο της χώρας, Ο Δήμαρχος ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος πρέπει να επιλέξει, με τον Πολίτη ή με το κράτος... !
Με τα αρπακτικά που κυκλοφορούν σε κάθε Δήμο ή με τον Πολίτη?

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

 
Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για τον Ελληνικό Εθνικισμό όπου η Χρυσή Αυγή έχει δυο πλέον ορκισμένους Περιφερειακούς Συμβούλους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όπου έγινε η Τελετή Ορκωμοσίας.
  Αγαπητοί Πελοποννήσιοι ο Συνδυασμός μας αναλαμβάνει από σήμερα Έργο για την Πρόοδο και Ανάπτυξη της Πελοποννήσου από το χαράκωμα της αντιπολιτεύσεως. Τούτες τις ώρες η σκέψη μας είναι στον έγκλειστο Αρχηγό μας και τους Συναγωνιστές μας που αδίκως στερούνται της Ελευθερίας τους.
Κατά την τελετή ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος τόνισε '' την ανάγκη Εθνικής Ενότητας για να βγούμε από την κρίση'' Εμείς προσθέτουμε ότι Εθνική Ενότητα θα επιτευχθεί μόνο όταν αρθεί η εις βάρος του Αρχηγού και των άλλων Συναγωνιστών μας η άδικη φυλάκιση και δίωξη. Η αποφυλάκιση θα αποσοβήσει έναν εθνικό διχασμό και θα βοηθήσει στο θέμα της Εθνικής Ενότητας.
Ο Συνδυασμός μας ξεκινά το έργο του με γνώμονα πάντα το κοινό συμφέρον της Πελοποννήσου οπού είναι γνωστά τα μεγάλα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ

Δ.Α.ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ

Καλύβι στο Κοκάνι = μεζονέτα στο Κολονάκι;

Επιστολή Σκαντζού Νικολάου του Ηλία συνταξιούχου κατοίκου Κορακοβουνίου Κυνουρίας

Προς: τον Υπουργό Οικονομίας και συμπατριώτη Γκίκα Χαρδούβελη

Κύριε Υπουργέ και αγαπητέ Συμπατριώτη
 
Είστε Υπουργός Οικονομίας και είμαι ένας απλός πολίτης. Έχουμε όμως κάτι κοινό.
Κατάγεστε από από την Κυνουρία όπως και εγώ. Εσείς από μικρό  παραλιακό χωριό  τα Πούληθρα, εγώ από έναν ορεινό  αγροτοκτηνοτροφικό συνοικισμό το Κοκάνι, αποτελούμενο από 8 καλύβες.
Εγώ γνωρίζω τα Πούληθρα και τα έχω επισκεφθεί. Εσείς κύριε Υπουργέ πιθανότατα δεν γνωρίζετε το Κοκάνι.
Και πώς να το γνωρίζετε άλλωστε αφού είναι στη μέση του πουθενά και τι δουλειά μπορεί να είχατε για  να πάτε εκεί.
Δεν θα σας κατηγορήσω που πιθανότατα να μην το γνωρίζετε, αλλά και πώς θα μπορούσα άλλωστε.
Το 
Kοκάνι κύριε Υπουργέ κάποτε ήταν " ζωντανό ",τηρουμένων των αναλογιών, αφού το κατοικούσαν 8 αγροτοκτηνοτρόφοι με τις οικογένειές τους, τα κοπάδια τους και τα σταροχώραφά τους ( ο θεός να τα κάνει).
Είχαν κτίσει τα σπίτια τους (καλύβια) ,τα περισσότερα  με ξερότοιχους, που σημαίνει με σκέτη πέτρα και χωρίς ίχνος λάσπης δηλαδή.
Σήμερα δεν κατοικεί κανείς εκεί. Οι παλαιοί έχουν πεθάνει και από τα παιδιά τους οι περισσότεροι  είναι πλέον γέροι συνταξιούχοι και ζουν με μία σύνταξη πείνας του ΟΓΑ.
Εκεί γεννήθηκα και εγώ κύριε Υπουργέ, εκεί μεγάλωσα σε πολύ φτωχικές συνθήκες. Σε μία μικρή καλύβα 20 τετραγωνικών, με φωτισμό το λυχνάρι,  και θέρμανση τη φωτιά στο φωτογώνι όπως το λέγαμε. Ο ύπνος; Στρωματσάδα !
Για να πήγαινα στο σχολείο μαζί με τα άλλα παιδιά του συνοικισμού, έπρεπε κάθε μέρα (χιόνιζε ή έβρεχε) να διανύσουμε με τα πόδια μία απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων.
Παλιές εποχές ,με πρωινό και απογευματινό σχολείο και  ένα ξεροκόμματο ψωμί για μεσημεριανό.
Πέρασαν τα χρόνια και κάποια στιγμή ο 95χρονος πατέρας μου (μακαρίτης πλέον) πριν μου  μεταβιβάσει την καλύβα, μου ζήτησε να  βάλω ηλεκτρικό ρεύμα, με το επιχείρημα  ότι η δαπάνη ήταν πολύ μικρή. Και πράγματι έτσι ήταν. Η μικρή δαπάνη ήταν όμως και μία παγίδα, μία φάκα θα έλεγα ( όπως απεδείχθη εκ των υστέρων) με τυρί, την οποία τότε δεν είδαμε, γιατί δεν φαινόταν.
 Είδαμε μόνο το τυρί και "τσιμπήσαμε".
 Εγώ  βέβαια είχα τις αντιρρήσεις μου (και δικαιολογημένα) αφού πλέον η καλύβα ήταν ακατοίκητη και μισορημαγμένη και τι νόημα θα είχε (έλεγα,),να ήταν.......ηλεκτροφωτισμένη' αφού δεν επρόκειτο να κατοικίσει κανείς εκεί.
Μου είχε δε κάνει τότε μεγάλη κατάπληξη για το πως η ΔΕΗ αποφάσισε τόσο εύκολα, να δαπανήσει και να "φυτέψει" σειρά από κολώνες με γραμμές μεταφοράς ρεύματος για να φτάσει μέχρι το απομεμακρυσμένο Κοκάνι που είχε 8 καλύβες ακατοίκητες, όλες κι' όλες, για  τις οποίες βεβαίως δεν γνώριζε και πόσοι από τους ιδιοκτήτες θα αποφάσιζαν τελικά, να συνδέσουν με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 Να γίνουν συνδρομητές της δηλαδή  και να εισπράττει και έσοδα.
Σημειώστε ότι από τις 8 καλύβες εντέλει μόνο 2 συνδέθηκαν και ηλεκτροφωτίστηκαν.
Εν πάση περιπτώσει για να μην  χαλάσω το χατίρι του πατέρα μου ( υπερήλικας γαρ), συναίνεσα και συνέδεσα την καλύβα με ρεύμα.
Και όταν λέμε σύνδεση μη φανταστείτε τίποτε σπουδαίο!  3 λάμπες των 40 wat ( 2 μέσα 1 έξω) και 1 πρίζα !!
Όπως ήταν φυσικό ξεκίνησαν να έρχονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ οι οποίοι αφού δεν υπήρχε κατανάλωση περιείχαν μόνο το πάγιο.
Περιείχαν βέβαια και Δημοτικά τέλη και Δημοτικό φόρο,  κρατήσεις υπέρ ΕΡΤ καθώς και μία κράτηση  της οποίας το όνομα δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο ότι πήγαινε υπέρ των Τελωνειακών σε αντικατάσταση των ΔΕΤΕ που έπαιρναν παλαιότερα από το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο ανήκουν ,και τους τα έκοψαν μεν, αλλά συνέχισαν να τους τα δίνουν μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Φόρτωσαν δηλαδή  το βάρος στους καταναλωτές της. !! Αυτό λίγοι τον γνωρίζουν.
Εξωφρενικό !! Μία ετοιμόρροπη καλύβα στο Κοκάνι πλήρωνε τους τελωνειακούς του..... Πειραιά και των άλλων λιμανιών της Ελλάδος, ενώ οι κάτοικοί της δεν είχαν δεί ποτέ τους  θάλασσα !!
Περιττό να πούμε ότι ο τοπικός Δήμος(χιλιόμετρα μακριά) που εισέπραττε τα ανταποδοτικά τέλη όχι μόνο δεν είχε ανταποδώσει ποτέ και τίποτε, αλλά δεν ήξερε και κατά πού έπεφτε το Κοκάνι.
Σημειώστε κύριε υπουργέ ότι η χαρά του φωτισμού της καλύβας στο Κοκάνι κράτησε μόλις πέντε λεπτά, για μία και μοναδική φορά όταν ο ιδιοκτήτης έστριψε τον διακόπτη για να δει άν είχε πάει το ρεύμα όταν το συνέδεσαν.
 Ας είναι.
Όλα τα παραπάνω κύριε Υπουργέ  ήταν σχετικά υποφερτά για την καλύβα στο Κοκάνι και τον ιδιοκτήτη της, μέχρι τη στιγμή που ο προκάτοχός σας Στουρνάρας κάλεσε την καλύβα και τον  ιδιοκτήτη  να πληρώνει" λέει " και....... ΕΤΗΔΗΕ.!! Ήτοι:  500 Ευρώ το χρόνο παρακαλώ !!
Θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι με 500 Ευρώ αγοράζεις πέντε τέτοιες καλύβες. Βεβαίως δεν υπάρχουν ηλίθιοι την σήμερον ημέρα να τις αγοράσουν, την στιγμή που πουλιούνται παλάτια σε εξευτελιστικές τιμές  και κανείς δεν τα αγοράζει.
Συγχωρέστεμε για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω αλλά δεν είναι δική μου. Το παλιό ΕΤΗΔΗΕ, που σήμερα το λέτε ΕΝΦΙΑ, ο Λαός το λέει ΧΑΡΑΤΣΙ. Χρησιμοποιεί δηλαδή  την Τούρκικη λέξη και δικαίως ,αφού μόνον Τούρκος θα τολμούσε να βάλει ΧΑΡΑΤΣΙ, στην ετοιμόρροπη καλύβα των 20 τετραγωνικών στο Κοκάνι.
Το λυπηρό ήταν ότι ο Χαρατζής, δυστυχώς δεν ήταν Τούρκος, ήταν Έλληνας και άκουγε στο όνομα Στουρνάρας.
Η καλύβα πλήρωσε υποχρεωτικά τον πρώτο χρόνο το χαράτσι, αφού δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αλλά ως τόσο, έκοψε το ρεύμα και περίμενε.
Και τώρα που ήρθατε εσείς κύριε Υπουργέ σε αντικατάσταση του Στουρνάρα τι λέτε στην καλύβα απ'το Κοκάνι και στον ιδιοκτήτη της;
Τους λέτε συνέχισε να πληρώνεις και ας μην έχεις ρεύμα. Σκάσε και πλήρωνε δηλαδή.
 Γιατί;
Μάλλον  επειδή   είχε την "τύχη" εκεί στην ερημιά που βρίσκεται να φωτιστεί για μόλις 5 λεπτά με ηλεκτρικό φως κάποια στιγμή. Είναι αυτός λόγος κύριε Υπουργέ για να πληρώνει 500 ευρώ το χρόνο, χαράτσι;
Επί ποίας αντικειμενικής αξίας υπολογίζετε το χαράτσι ;
Απ'όσο γνωρίζω δεν έχει πουληθεί ποτέ καλύβα στο Κοκάνι για να έχετε συγκριτικά στοιχεία.
Τελικά, τι αξία μπορούν να έχουν οι 500 πέτρες από τις οποίες αποτελείται και τα 100 κεραμίδια;
Εκτός και υπολογίζετε ότι τα δύο μικρά παράθυρα και η μία πόρτα που έχει, είναι τα στοιχεία εκείνα που δίνουν υψηλή αντικειμενική "αξία" στην καλύβα.
Για να μην σας κουράσω άλλο κύριε Υπουργέ θέλω να σας καταστήσω σαφές ότι σαν ιδιοκτήτης αδυνατώ να ανταποκριθώ και να πληρώσω το χαράτσι γιατί πλέον δεν έχω. Και δεν έχω, διότι την σύνταξη μου, το μοναδικό μου έσοδο( με το κόψε-κόψε) μού την καταντήσατε ποσό ελεημοσύνης ή και φιλοδώρημα.
Από το να πληρώσω, προτιμώ να επιβιώσω !
Κατά συνέπειαν σας λέω αυτό: ΟΥΚ ΑΝ ΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ
Θα μου πείτε τι μένει;
Μένουν δύο τινά. Το πρώτο είναι να μεταβιβάσω στο Υπουργείο σας την "βίλα μου" και στην περίπτωση που δεν τη θέλετε, θα ακολουθήσει υποχρεωτικά το δεύτερο.
Ποιό είναι αυτό.

Μα να της βάλω φουρνέλο ή να την κάψω κύριε Υπουργέ.
Και θα το κάνω, παρ'όλο που όταν την κοιτάζω μετράω επάνω της,  τους κόπους και τα βάσανα των γονέων μου,αλλά και τις ατελείωτες παιδικές μου αναμνήσεις. 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
και με τιμή
Νικόλαος Η. Σκαντζός

Εθελοντική Αιμοδοσία

O ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
 Καλεί όσους εκ των συμπολιτών μας μπορούν να δώσουν αίμα, να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
Την ΠΕΜΠΤΗ 28/08/2014 πρωί 9.30 - 13.00 απόγευμα 17.30 - 20.30
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/08/2014 πρωί 9.30 - 13.00
 Όπως η ανάγκη σε αίμα αφορά σχεδόν όλους τους ανθρώπους σε κάποια φάση της ζωής τους, έτσι και η αιμοδοτική προσφορά πρέπει να είναι υποχρέωση όλων.
Η αιμοδοσία είναι ανώδυνη, ακίνδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας.
Ο αιμοδότης εξετάζεται από τον ιατρό της αιμοδοσίας και μπορεί να γνωρίζει για την κατάσταση της υγείας του.
Το αίμα που προσφέρει κάθε αιμοδότης αναπληρώνεται στον οργανισμό σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αιμοδοσία και ελέγχεται για ηπατίτιδα Β και C, σύφιλη και AIDS.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ Ή Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ.
ΔΩΣΤΕ: ΑΙΜΑ, ΖΩΗ, ΑΓΑΠΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Παρακαλούμε λοιπόν να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αιμοδότες γιατί ο σκοπός είναι ΙΕΡΟΣ.
Ο Δήμαρχος Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ιωάννης H. Μαρνέρης

Για την οργάνωση λαϊκής αγοράς στο Λεωνίδιο

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι το Σάββατο 30-8-2014 και ώρα 19.00 στην καφετέρια του Ποτη για να εκλέξουν αντιπροσωπία και υπεύθυνους για την λαϊκή αγορά Λεωνίδιου. Πληροφορίες 6932404785 Γολεγος Γ.

Τα Θαύματα που συμβαίνουν δίπλα μας. Μια αληθινή ιστορία.

Παραμονή της Παναγίας ο Δημήτρης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πάει στην Παναγία Έλωνα να ανάψει ενα κερί έτσι για το καλό.  Τα οικονομικά του δεν είναι καλά. 
Έχει μαζί του 30€ πάει στον Τροχάνη (Βενζινάδικο) και βάζει 5€ στο μηχανάκι του και ξεκινά για το Μοναστήρι. Φτάνει και παει κατευθείαν στην εκκλησία. Εχει τώρα μαζί του 25€. Υπολογίζει να ρίξει τα 5€ στην Παναγία και με τα αλλα 20€ να πιει μια μπύρα, να φάει δύο σουβλάκια εξω να κεράσει και κάνα φίλο όπως κάνει πάντα.  Πάει λοιπόν στην Παναγία κάνει το σταυρό του γ αυτον και τα παιδιά του. Ρίχνει όμως κατα λάθος στο παγκάρι τα 20€. Βγαίνει απο το Μοναστήρι και κάθεται για τη μπύρα του έξω στον Τάσο (καντίνα). Παραγγέλνει δύο σουβλάκια και μια μπύρα, κερνάει και δύο φίλους σε δίπλα τραπέζι. Είναι ώρα να φύγει και ζητάει το λογαριασμό,18€. Βγάζει να πληρώσει, εχει τα 5€! Άμεσος κατάλαβε ότι απο λάθος έριξε το 20ευρώ στο παγκάρι.  Δεν στεναχωρίθηκε,  είπε μέσα του χαλάλι της Παναγίας. Θα πω στο μαγαζί δεν εχω, θα σου τα φέρω αύριο! Εκείνη τη στιγμή κάτι γνωστοί του πέρασαν δίπλα του. Ενα ζευγάρι γνωστό και μαζί τους μια κυρία άγνωστη γ αυτον. Καθήσαν μαζί του 5 λεπτά να πούν τα γνωστά. Χαιρέτησαν και έφυγαν.  Η άγνωστη κύρια παρέμεινε όμως στο τραπέζι. Σα να μην ήταν παρέα τους. Άλλωστε δεν φάνηκε αυτά τα 5 λεπτά να τής δίνουν την παραμικρή σημασία.  Λέει στο Δημήτρη "Επειδή σε συμπάθησα πάρε αυτό να πιεις μία μπύρα " και του βάζει μες το χέρι κάτι. Σηκώνεται και φεύγει. Ανοίγει λοιπόν το χέρι του ο Δημήτρης και βλέπει του είχε δώσει ενα 50€. Μία κοιτάει το χέρι του, μια την άγνωστη κυρία, είχε εξαφανίσει. Πληρώνει με το 50€ το λογαριασμό, παίρνει τα ρέστα,  το μηχανάκι του και επιστρέφει σπίτι του.  Διστάζει να πει τι του συνέβη γιατί κανένας σάς δεν θα το πιστέψει. Αποφάσισε να μου το πει και εγω σε όλους εσάς. Η ιστορία είναι πραγματική. Τα πρόσωπα γνωστά. Ίσως ήταν ενα τυχαίο γεγονός.  Ίσως όχι.








Το Σάββατο 16 Αυγούστου το πανηγύρι στον Κοσμά!


Η τοπική Κοινότητα Κοσμά Αρκαδίας διοργανώνει και φέτος την καθιερωμένη εκδήλωση το Σάββατο 16 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία Κοσμά!
Ζωντανή μουσική με το συγκρότημα του Ξυδιά! ( Στο κλαρίνο ο Λάτσης, Τραγούδι η Κάρλα!)
Την εκδήλωση θα ξεκινήσει με το χορευτικό της νεολαίας Κοσμά με παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας!
Είσοδος, χορός, ΔΩΡΕΑΝ!

Το Λεωνίδιο Υποδέχτηκε της παγκόσμιες πρωταθλήτριες!


Σε μια άκρος συγκινητική υποδοχή ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, οι γονείς, οι συναθλητές και οι κάτοικοι του Λεωνιδίου υποδέχτηκαν της δυο Παγκόσμιες πρωταθλήτριες και τον προπονητή τους!

Η Ευγενία Σαρρή και η Σταματίνα Γεωργίτση κατέκτησαν την πρώτη και δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα taekwon-do ITF 2014 στο Tajikistan.
Ο Αρης Βελισσαροπουλος προπονητής των δυο πρωταθλητριών έφερε στο Λεωνίδιο ακόμα δυο μετάλλια μετά από αρκετά ευρωπαϊκά τώρα και τα παγκόσμια!
Με την ευχή μας να σηκώσουν την Ελληνική Σημαία και στην Βραζιλία!

Το Λεωνίδιο υποδέχεται τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες!


Την Τρίτη 12 Αυγούστου 2014 και ώρα 21:00, Μπροστά απο το Δημαρχείο Λεωνιδίου θα υποδεχθούμε και θα συγχαρούμε τις αθλήτριες του «Αθλητικού Συλλόγου TAEKWON DO Λεωνιδίου» και της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων: Ευγενία Σαρρή του Νικολάου, και Σταματίνα Γεωργίτση του Θεοδώρου,οι οποίες κατέκτησαν το Χρυσό και Ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του αθλήματος, που διεξήχθη στην πόλη Dushande του Τατζικιστάν.
Στην εκδήλωση θα παρευρίσκονται και τα υπόλοιπα μέλη του αγωνιστικού τμήματος
TAEKWON DO Λεωνιδίου!

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Ιωάννης Μαρνέρης

Οι δυο αθλήτριες από το Λεωνίδιο παγκόσμιες πρωταθλήτριες!


Χρυσό Μετάλλιο για την Σαρρή Ευγενία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Μετά από αρκετή προσπάθεια η αθλήτρια Σαρρή Ευγενία κατέλαβε την 1η θέση έναντι της Ρωσίδας πρωταθλήτριας στην κατηγορία -70kg μάχες (sparring) Νεανίδων.  Προς το τέλος της δεύτερης μέρας και μετά από τέσσερα μετάλλια η Ελληνική Αποστολή κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο και αναμένει τα αποτελέσματα των αθλητών που απομένουν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους για τη δεύτερη μέρα.

Δεύτερη η Γεωργίτση Σταματίνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων, μετά από νικηφόρους αγώνες η Γεωργίτση Σταματίνα έφτασε στον τελικό και κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία -46kg μάχες (sparring) Νεανίδων έναντι της Κορεάτισσας πρωταθλήτριας. Με αγωνία αναμένουμε τον τελικό της αθλήτρια Μανωλούδης Παρθένας με αντίπαλο τη Ρωσίδα αθλήτρια στην κατηγορία +70kg μάχες (sparring) Νεανίδων.

tkd-itf.gr

Τη Δευτέρα 11-08-14 και ώρα 20.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας με 8 θέματα.

Θέμα 1ο: Περί εγκρίσεως εσόδων - εξόδων Α' Τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 2ο: Περί εγκρίσεως εσόδων - εξόδων Β' Τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 3ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Τσιταλίων».
Θέμα 4ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δ.Ε. Κοσμά».
Θέμα 5ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση Δικτύου Άρδευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου».
 Θέμα 6ο: Περί της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Λεωνιδίου.
Θέμα 7ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 9.758,30€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014.
Θέμα 8ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 13.857,79€ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2014.

Σε ότι αφορά τα δύο (2) πρώτα θέματα δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 που αναφέρεται στους περιορισμούς αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών (σχετικό το υπ' αρ. πρωτ. 27161/4-7-2014 έγγραφο του ΥΠ. ΟΙΚ.).
Τα 3,4,5 θέματα της πρόσκλησης εξαιρούνται των περιορισμών λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς αφορούν σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την απρόσκοπτη υλοποίηση έργων του Δήμου μας.
Το 6° θέμα επίσης εξαιρείται των περιορισμών διότι αφορά σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης προκειμένου να ιδρυθεί, και να στελεχωθεί έγκαιρα (ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους) με εκπαιδευτικό δυναμικό το Τμήμα Ένταξης στο Γυμνάσιο Λεωνιδίου.
 Τα δύο τελευταία θέματα εξαιρούνται των περιορισμών λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κάλυψη δαπανών)

Τουρνουά basket 3on3 στον Τυρό



Πιστός στο ραντεβού του με τις καλοκαιρινές αθλητικές εκδηλώσεις ο Γυμναστικός Σύλλογος Τυρού διοργανώνει και φέτος το Καλοκαιρινό Τουρνουά basket 3on3 στις 8-9-10/8/2014 στο ανοιχτό γήπεδο basket Του Γυμνασίου Τυρού.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 28/7/2014 μέχρι και Πέμπτη 7/8/2014, στο τηλ. 697 922 5362, Τσουκάτος Δημήτρης.
Στο τουρνουά υπάρχουν τρεις κατηγορίες :
Δημοτικού (μέχρι 12 ετών)
Γυμνασίου (12 εως 15)
Μεγάλων (16 ετών και πάνω)
Με όλους τους αγώνες να είναι knock-out.
Επίσης θα υπάρχει και διαγωνισμός τριπόντων.

Με 3 θέματα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 4 Αυγούστου.

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 14/2014 συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο αίθουσα Βιβλιοθήκης την 4η Αυγούστου 2014 – ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, με θέματα
της ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:
Θέμα 1: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση ιστορικού
κέντρου οικισμού Παλαιοχωρίου».
Θέμα 2: Περί εξουσιοδοτήσεως του Ειδικού Ταμεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ.
Ρεντούλη Εμμανουήλ σχετικά με την ανάληψη ποσού 106.792,88€ (τριών φύλλων επιταγής)
από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου και
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων».
Θέμα 3: Περί της σύνταξης συμβολαίου αγοράς, από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας,
του ακινήτου στη θέση Άνω Τσουμιάς, όπου θα τοποθετηθεί η μονάδα Ε.Ε.Λ. του
έργου «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων» και της
εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του.
Στα ανωτέρω θέματα δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/
2010 που αναφέρεται στους περιορισμούς αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα
πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών καθώς
αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από ευρωπαϊκά προγράμματα.

31η Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

Μια Θέση ναυαγοσώστη προκηρύσσει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την
άμεση κάλυψη μίας (1) θέσης εργάτη πυρασφάλειας (ειδική κατηγορία),
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 169 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α ́/28-6-2007)
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σε συνδυασμό με
περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.
4. Την με αριθ. 162/2014 (ΑΔΑ: Ψ92ΥΩΚΝ-ΠΨ6) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί προσλήψεως δύο εργατών
πυρασφάλειας Υ.Ε. για το έτος 2014.
5. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου Ένατου του Ν. 4057/12 (ΦΕΚ 54/τ.Α ́/12-3-

2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α ́/11-4-2012.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ/Α ́/2010) όπως
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α ́/14-
7. Την υπ ́ αριθ. 56028/3656/15-7-2014 (ΑΔΑ: Ω5Λ8ΟΡ1Φ-Σ3Ν) απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
8. Την υπ’ αριθ. 19/2014 (αριθ. πρωτ. 16326/23-4-2014) εγκύκλιο του Υπουργείου
εσωτερικών σχετικά με την αναστολή των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω
περιφερειακών και δημοτικών Εκλογών.
9. Το αριθ. 18969/9-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την
πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας, των κατασκηνώσεων και της
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.
10. Την υπ’ αριθ. 9807/8-7-2014 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών για την εξασφάλιση πίστωση προς αντιμετώπιση μισθολογικών
αναγκών και εργοδοτικών εισφορών του προς πρόσληψη προσωπικού.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Ο.Ε.Υ.
(ΦΕΚ 1911/τ. Β ́/30-8-2011).
12. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της αρχικής ανακοίνωσής μας με αριθμό πρωτοκόλλου
10254/16-7-2014 για την πρόσληψη δύο θέσεων εργατών πυρασφάλειας, προσελήφθη
μόνον ένας υπάλληλος.
13. Το γεγονός ότι υποχρεούμαστε να ενεργήσουμε με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, για την άμεση κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας και
πυροπροστασίας, την πρόληψη του ενδεχόμενου εκδήλωσης πυρκαγιάς και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2)
συνολικά μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), για την κάλυψη
κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νότιας
Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο, για την παρακάτω, ανά υπηρεσία και
έδρα, ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Μια θέση εργασίας για εργάτη Πυρασφάλειας προκηρύσσει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την
άμεση κάλυψη μίας (1) θέσης εργάτη πυρασφάλειας (ειδική κατηγορία),
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 169 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α ́/28-6-2007)
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σε συνδυασμό με
περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.
4. Την με αριθ. 162/2014 (ΑΔΑ: Ψ92ΥΩΚΝ-ΠΨ6) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί προσλήψεως δύο εργατών
πυρασφάλειας Υ.Ε. για το έτος 2014.
5. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου Ένατου του Ν. 4057/12 (ΦΕΚ 54/τ.Α
2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α ́/11-4-2012.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ/Α ́/2010) όπως
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α ́/14-
4-2014).
7. Την υπ ́ αριθ. 56028/3656/15-7-2014 (ΑΔΑ: Ω5Λ8ΟΡ1Φ-Σ3Ν) απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
8. Την υπ’ αριθ. 19/2014 (αριθ. πρωτ. 16326/23-4-2014) εγκύκλιο του Υπουργείου
εσωτερικών σχετικά με την αναστολή των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω
περιφερειακών και δημοτικών Εκλογών.
9. Το αριθ. 18969/9-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την
πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας, των κατασκηνώσεων και της
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.
10. Την υπ’ αριθ. 9807/8-7-2014 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών για την εξασφάλιση πίστωση προς αντιμετώπιση μισθολογικών
αναγκών και εργοδοτικών εισφορών του προς πρόσληψη προσωπικού.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Ο.Ε.Υ.
(ΦΕΚ 1911/τ. Β ́/30-8-2011).
12. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της αρχικής ανακοίνωσής μας με αριθμό πρωτοκόλλου
10254/16-7-2014 για την πρόσληψη δύο θέσεων εργατών πυρασφάλειας, προσελήφθη
μόνον ένας υπάλληλος.
13. Το γεγονός ότι υποχρεούμαστε να ενεργήσουμε με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, για την άμεση κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας και
πυροπροστασίας, την πρόληψη του ενδεχόμενου εκδήλωσης πυρκαγιάς και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2)
συνολικά μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), για την κάλυψη
κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νότιας
Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο, για την παρακάτω, ανά υπηρεσία και
έδρα, ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) ΕΔΩ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 12 θέματα στις 30-07-2014

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (13/2014) συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο
(αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 30η Ιουλίου 2014 – ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Θέμα 1: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Ά Τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για
τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 2: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για
τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 3: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή
αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Τσιταλίων».
Θέμα 4: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου
5*5 Δ.Ε. Κοσμά».
Θέμα 5: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση ιστορικού
κέντρου οικισμού Παλαιοχωρίου».
Θέμα 6: Περί της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση
Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Λεωνιδίου.
Θέμα 7: Περί εξουσιοδοτήσεως του Ειδικού Ταμεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ.
Ρεντούλη Εμμανουήλ σχετικά με την ανάληψη ποσού 106.792,88€ (τριών φύλλων επιταγής)
από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου
και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων».
Θέμα 8: Περί της ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Ηλία Σταθούση του Γεωργίου (θέση Πλάκα).
Θέμα 9: Περί της ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Ηλία Βλάμη του Δημητρίου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου (θέση Πλάκα).
Θέμα 10: Περί της ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Νικολάου Λάτση του Ηλία στη Δ.Κ. Λεωνιδίου (οικισμός
Πλάκα).
Θέμα 11: Περί της ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Ευάγγελου Κατσικαδά του Στεφάνου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου
(οικισμός Πλάκα).
Θέμα 12: Περί της ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Δημητρίου Κατσικαδά του Στεφάνου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου (εντός
οικισμού Λεωνιδίου)

Σε ότι αφορά τα δύο (2) πρώτα θέματα δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ.
5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 που αναφέρεται στους περιορισμούς αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την
εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών (σχετικό το υπ ́ αρ. πρωτ. 27161/4-7-2014
έγγραφο του ΥΠ. ΟΙΚ.).
Τα 3,4 και 5 θέματα της πρόσκλησης εξαιρούνται των περιορισμών λήψης αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την
εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 καθώς αφορούν σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για
την απρόσκοπτη υλοποίηση έργων του Δήμου μας. Ειδικά το 5ο
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Το 6ο θέμα επίσης εξαιρείται των περιορισμών διότι αφορά σε περίπτωση εξαιρετικά
επείγουσας ανάγκης προκειμένου να ιδρυθεί, και να στελεχωθεί έγκαιρα (ενόψει της
έναρξης του νέου σχολικού έτους) με εκπαιδευτικό δυναμικό το Τμήμα Ένταξης στο
Γυμνάσιο Λεωνιδίου.
Το 7οθέμα εξαιρείται των περιορισμών καθώς αφορά στην υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Τα θέματα 8, 9, 10, 11, 12 βάση της ισχύουσας νομοθεσίας απαιτούν άμεσες ενέργειες εκ
μέρους της Δημοτικής αρχής.

24η Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

Δημ.Χείλαρης από το Λεωνίδιο στο Ρέθυμνο και στην Α1


Την διαδρομή Λεωνίδιο-Αθήνα-Ρέθυμνο έκανε ο νεαρός μπασκετμπολίστας Δημήτρης Χείλαρης.
Ο Χειλαρης κατάγεται από το Λεωνίδιο,από την τοπική ομάδα ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ,στα 16 του έφυγε για την Αθήνα,έπαιξε μια χρονιά και ξαναγύρισε στο Λεωνίδιο για να τελειώσει το Λύκειο.
Μόλις τελείωσε το Λύκειο επέστρεψε στην Αθήνα,πέρυσι έκανε μια καταπληκτική χρονιά με τον Φιλαθλητικό στην Α2 εθνική κατηγορία,το ταξίδι όμως του 23χρονου πλέον Λεωνιδιώτη στον μπασκετικό χάρτη συνεχίζεται αφού τώρα πάει στο Ρέθυμνο,πήρε μεταγραφή,υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και πλέον θα αγωνίζεται στην Α1 εθνική κατηγορία του μπάσκετ.
 sfinakianews

Ο αγώνας «ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΑΣΜΑ» ένωσε τα χωριά του Πάρνωνα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο αγώνας υπεραπόστασης Κρόνιον Πέρασμα που
πραγματοποιήθηκε για πρώτη χρονιά στον Πάρνωνα, με 117 συμμετέχοντες δρομείς από όλη
την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο αγώνας διεξήχθη το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 με αφετηρία και
τερματισμό στον Αγ. Πέτρο Αρκαδίας, καλύπτοντας μια κυκλική απόσταση 70 χλμ. μέσα από τα
χωριά Βαμβακού, Βαρβίτσα, Καρυές και Βούρβουρα.
Το Κρόνιον Πέρασμα «Τρέξιμο στο ιερό βουνό του Κρόνου, του πατέρα των θεών» διοργανώθηκε
από το Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, τον Οργανισμό Νεολαίας
και Άθλησης του Δήμου Σπάρτης, το Δήμο Σπάρτης, το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, την τοπική
κοινότητα Αγ. Πέτρου και τους τοπικούς φορείς, τον ιστότοπο www.ultrarunning.gr, τον Αθλητικό
Σύλλογο Καρυών «Ο Καρυάτης», τον Α.Σ. Βουρβούρων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περιστερίου
Λακωνίας, με την ευγενική συμμετοχή του Συλλόγου Α.Π.Σ. Απόλλων Δυτ. Αττικής ως τεχνικός
σύμβουλος του αγώνα.
Κατά την εκδήλωση έναρξης του αγώνα, τα δύο βουνά του Πάρνωνα και του Παρνασσού
ενώθηκαν συμβολικά με το άναμμα ενός μικρού αυτοσχέδιου βωμού με την ιερή φλόγα των
Δελφών. Στη συνέχεια, οι δρομείς ξεκίνησαν υπό τις επευφημίες και τα χειροκροτήματα κατοίκων
και επισκεπτών του Αγίου Πέτρου. Ο βροχερός καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας αποτέλεσε
ευχάριστη έκπληξη για τους αθλητές καθώς τους βοήθησε να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Ο
αγώνας ολοκληρώθηκε ύστερα από περίπου δέκα ώρες, με μια συγκινητική τελετή για τους εννέα
πρώτους αθλητές στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών, καθώς και την απονομή βραβείων και
αναμνηστικών σε όλους τους συμμετέχοντες. Ο Φορέας Διαχείρισης έλαβε τιμητική διάκριση από
την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα για τη συνδρομή του στη διοργάνωση.
Ευχαριστούμε θερμά, όλους τους εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φορέα
Διαχείρισης για την οργάνωση και τη στελέχωση τριών σταθμών ανεφοδιασμού των αθλητών
καθώς και την ομάδα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού (Παράρτημα Τρίπολης) για την υγειονομική κάλυψη του αγώνα.

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας

Την Παρασκευή 25-07 η χοροεσπερίδα του Συλλόγου απανταχού Βασκινιωτών!

Την Παρασκευή 25 Ιουλίου στη Βασκίνα όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος απανταχού Βασκινιωτών διοργανώνει την καθιερωμένη ετήσια χοροεσπερίδα του!
Ένα αντάμωμα που κάθε χρόνο μας φέρνει κοντά στο ποιο παραδοσιακό γλέντι του τόπου μας!
Τηλ. κρατήσεων 2757031287 6936270458 
Παραδοσιακή ταβέρνα Κοκότας!
(Μεγάλη κλήρωση με πολλά παραδοσιακά δώρα)

8Ήμερη Εκδρομή στην Κεντρική Ευρώπη διοργανώνετε στις 24-08-2014



ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  ΒΙΕΝΝΗ - MONAXO - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - BENETIA
8 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ :   24/08/14
1η  ΜΕΡΑ : ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  Συγκέντρωση και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη, περιήγηση πόλης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.
2η  ΜΕΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -   ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό και διέλευση συνόρων και αναχώρηση για Βουδαπέστη .  Στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό. Διελεύσεις συνόρων και άφιξη στην πανέμορφη πόλη της Βουδαπέστης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΙΕΝΝΗ
     Πρόγευμα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την ξενάγηση από την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, την λεωφόρο της Δημοκρατίας με την ΟΠΕΡΑ και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν την Βούδα με την Πέστη. Αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του ΑΓ. ΜΑΤΤΙΑ (όπου εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στον λόφο ΓΚΕΛΛΕΡΤ, από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της ΒΟΥΔΑΣ και της ΠΕΣΤΗΣ με τον Δούναβη. και αναχώρηση για τη Βιέννη. 'Aφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης του μπαρόκ και του βαλς. Θα δούμε τη Ρινγκστράσσε με το εξαίρετο πάρκο, την Όπερα, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο και το Θέατρο. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το αριστούργημα του Σένμπρουν με τα 1400 δωμάτια..  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο, διαν/ση.
4η ΜΕΡΑ : ΒΙΕΝΝΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΟΝΑΧΟ
     Πρωινό και αναχώρηση για Μόναχο, μέσω  του Σαλτσμπουργκ. Στην περιήγηση μας θα θαυμάσουμε το παλάτι και τους κήπους Μιραμπέλ, το σπίτι του Μότσαρτ, τον Καθεδρικό Ναό, την πλατεία των Ανακτόρων και τον πιο γραφικό δρόμο την Γκεντραιντεγκασσε με το παλιό Δημαρχείο.  Συνεχίζουμε για το Μόναχο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  
5η ΜΕΡΑ : ΜΟΝΑΧΟ
Πρωινό και περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας. Θα δούμε το θαυμάσιο νεογοτθικό δημαρχείο, την αυστηρή Μητρόπολη Φραουνκίρχε, την Όπερα, το Δικαστικό Μέγαρο, την Πινακοθήκη, το Ολυμπιακό χωριό, την γοητευτική Μαριενπλατς. Στον ελεύθερο σας χρόνο απολαύστε το πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο, τα εντυπωσιακά μέγαρα. Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση στην φημισμένη μπυραρία Hofbrauhaus από τις πιο γνωστές του Μονάχου, όπου και θα απολαύσετε παραδοσιακές κλασικές λιχουδιές της γερμανικής κουζίνας με μουσικό πρόγραμμα και διασκέδαση. Διαν/ση.
6η ΜΕΡΑ : ΜΟΝΑΧΟ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το  Μέστρε, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη .  Μεταφορά στο λιμάνι από όπου ξεκινάνε τα ιδιωτικά καραβάκια   ( έξτρα χρέωση ) τα οποία θα μας μεταφέρουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Θα θαυμάσουμε την εκκλησία και την πλατεία του Αγίου Μάρκου, το παλάτι των Δόγηδων, τη γέφυρα των στεναγμών, τον πύργο των καμπάνων και του Ωρολογίου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.
  ΜΕΡΑ : ΒΕΝΕΤΙΑ – AΓΙΟΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ - ΑΓΚΩΝΑ
 Πρωινό και αναχώρηση για την Αγκώνα, με ενδιάμεση στάση, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το μικρό κρατίδιο του Αγίου Μαρίνου. Η ομώνυμη πρωτεύουσα είναι κτισμένη στην απότομη πλαγιά του όρους Τιτάνας και προσφέρει μια ανεπανάληπτη θέα προς τις ιταλικές πεδιάδες . Συνεχίζουμε για Αγκώνα.  Επιβίβαση στο πλοίο. Διαν/ση εν πλω.
  ΜΕΡΑ : ΠΑΤΡΑ -ΛΕΩΝΙΔΙΟ
Άφιξη στην Πάτρα και αναχ/ση για το Λεωνίδιο. Άφιξη.

TIMH  KAT΄  ATOMO

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ
430,00 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ
580,00 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
Ø       Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται
Ø       Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* ή  4* με πρωινό
Ø       5 δείπνα ή γεύματα στο ξενοδοχείο ή σε τοπικά εστιατόρια ( οχι 1 φαγητό στο Μόναχο & όχι στο πλοίο )
Ø       Έλληνες τοπικοί ξεναγοί (Βουδαπέστη, Βιέννη)
Ø       εισιτήριο σε ΑΒ4 καμπίνα Αγκώνα - Πάτρα
Ø       Αρχηγός / Συνοδός
Ø       Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
Ø       Δημοτικοί φόροι, είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι  αναφέρεται ως προαιρετικό.
Ø       Έξτρα ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών κ.α. (€10) (δείτε στους όρους συμμετοχής του γραφείου). 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ  ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ  ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
2.     Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.
3.   Οι προαιρετικές εκδρομές πληρώνονται μόνο στο γραφείο κατά την εξόφληση σας και απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 25 άτομα
4.   η τιμή έχει υπολογισθεί στα 40 πληρωτέα άτομα

Πληροφορίες Ανδρέας Κόκκορης  6936833722

Γενική διακοπή ρεύματος αύριο 22 Ιουλίου στον Κοσμά!

Η ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί γενική διακοπή ρεύματος την Τρίτη 22 Ιουλίου, από 08:00 έως 11:00 το πρωί στον KOΣΜΑ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι  βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
Ζητούμε την κατανόηση του Κοινού για την παραπάνω διακοπή.

Την δευτέρα 21-07-2014 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 6 θέματα.

 Θέμα 1ο: Περί εγκρίσεως εσόδων - εξόδων Ά Τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 2ο: Περί εγκρίσεως εσόδων - εξόδων Β Τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 3ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Τσιταλίων».
Θέμα 4ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου οικισμού Παλαιοχωρίου».
Θέμα 5ο: Περί της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Λεωνιδίου.
Θέμα 6ο: Περί εξουσιοδοτήσεως του Ειδικού Ταμεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Ρεντούλη Εμμανουήλ σχετικά με την ανάληψη ποσού 106.792,88€ (τριών φύλλων επιταγής) από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων».

Σε ότι αφορά τα δύο (2) πρώτα θέματα δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 που αναφέρεται στους περιορισμούς αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών (σχετικό το υπ΄ αρ. πρωτ. 27161/4-7-2014 έγγραφο του ΥΠ. ΟΙΚ.).
 Τα 3 και 4 θέματα της πρόσκλησης εξαιρούνται των περιορισμών λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς αφορούν σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την απρόσκοπτη υλοποίηση έργων του Δήμου μας.
Ειδικά το 4ο θέμα αφορά και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Το 5ο θέμα επίσης εξαιρείται των περιορισμών διότι αφορά σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης προκειμένου να ιδρυθεί, και να στελεχωθεί έγκαιρα (ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους) με εκπαιδευτικό δυναμικό το Τμήμα Ένταξης στο Γυμνάσιο Λεωνιδίου.
Το 6ο θέμα εξαιρείται των περιορισμών καθώς αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.