Αρχαιολογικές έρευνες ξεκινούν στη Νότια Κυνουρία!

Η ΛΘ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων απέστειλε στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, σχέδιο προγραμματικής σύμβασης το οποίο είναι ελεγμένο από το Νομικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και αφορά την αρχαιολογική έρευνα στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στις θέσεις «Ευριάς» και «Βίγλα».
Θα πραγματοποιηθούν αρχαιολογικές σωστικές έρευνες και αρχαιολογική διερεύνηση της
περιοχής μεταξύ των δύο ακροπόλεων στα Πούλιθρα και την Πλάκα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας καθώς και η συνακόλουθη ανάδειξη του πολιτιστικού – αρχαιολογικού αποθέματος της περιοχής.
Για το θέμα αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή αυτής της προγραμματικής σύμβασης.
Στόχος του προγράμματος είναι η διενέργεια έρευνας στην περιοχή του Λεωνιδίου. Η έρευνα επικεντρώνεται στην περιοχή μεταξύ των δύο ακροπόλεων στα Πούλιθρα και την Πλάκα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Τελικός σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού -αρχαιολογικού αποθέματος της περιοχής και συγκεκριμένα:
α) Διενεργεί, ανασκαφικής έρευνας στην περιοχή της Πλάκας του Λεωνιδίου, στις
θέσεις "Ευριάς" και "Μάκρος".
β) Καθαρισμός από τη βλάστηση των ισταμένων αρχαίων στις θέσεις «Βίγλα» και
«Ευριάς».
γ) Επιφανειακή περισυλλογή κεραμικής,
δ) Εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την ανάδειξη των ανωτέρω θέσεων κατά
τρόπο ήπιο και με σκοπό να καταστούν προσβάσιμα στο κοινό.
Πριν από την έναρξη, αλλά και κατά τη διάρκεια της έρευνας θα διενεργηθεί καθαρισμός από τη βλάστηση των ισταμένων αρχαίων στις θέσεις «Ευριάς» στην Πλάκα Λεωνιδίου και «Βίγλα» στα Πούλιθρα προκειμένου να διευκολυνθεί τόσο η έρευνα εντός των συγκεκριμένων θέσεων, όσο και να τοπογραφηθούν και να αποτυπωθούν οι ιστάμενες αρχαιότητες. Η αποτύπωση και εν γένει τεκμηρίωση της υφισταμένης κατάστασης συνιστά εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση τόσο για την μελέτη των αρχαιοτήτων της περιοχής, όσο και για την τελική ανάδειξη των χώρων.
Η ανασκαφική έρευνα θα είναι στοχευμένη και θα συνδυαστεί με περισυλλογή οστράκων από συγκεκριμένες θέσεις, που χρονολογούνται από επιφανειακές ενδείξεις τόσο στους ιστορικούς, όσο και στους προϊστορικούς χρόνους. Σκοπός είναι η τεκμηρίωση, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της στρωματογραφίας των εν λόγω αρχαιολογικών θέσεων, η ασφαλής χρονολόγηση και ερμηνεία των ισταμένων αρχαίων και η επίλυση επιστημονικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά καιρούς.
Τελικό στάδιο του όλου προγράμματος είναι η ανάδειξη κατά τρόπο ήπιο και διδακτικό, των αρχαίων ακροπόλεων στις θέσεις "Βίγλα" και "Ευριάς", και η πρόσβαση του κοινού σε αυτές. Προς τούτο, θα εκπονηθούν μελέτες ήπιας ανάδειξης των ισταμένων αρχαίων και διαδρομών επισκεπτών. Με επίκεντρο τις θέσεις αυτές πλησίον της κωμόπολης του Λεωνιδίου, θα καταστεί εφικτή και η προβολή και άλλων σημαντικών θέσεων στα ενδότερα του Δήμου και συγκεκριμένα στη Γλυππία, το Μαρί, το Παλαιοχώρι και τη Βασκίνα.
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι πενταετής (5ετής) . Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλόμενων μελών και εφόσον εξασφαλιστούν από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας οι σχετικές πιστώσεις.
Η διατιθέμενη πίστωση από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας (ΚΑΕ ) για την υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος, ανέρχεται σε πρώτη φάση στις 28.000 € και καλύπτει την προεκτιμώμενη δαπάνη για τα δύο πρώτα έτη. Η διάθεση των πιστώσεων, σε αυτήν τη φάση, θα γίνεται από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας ύστερα από υπόδειξη της ΛΘ' ΕΠΚΑ. Οι δαπάνες στην περίπτωση αυτή θα αφορούν στις προσλήψεις εργατικού προσωπικού, καθώς και στην αγορά υλικών.
Να σημειωθεί ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος τυρού Αντώνης Καρδάρας πρότεινε να γίνει επέκταση των αρχαιολογικών σωστικών ερευνών και στον ευρύτερο χώρο του πρώην Δήμου Τυρού, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ρουσάλης τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα με αρχαιολογικούς χώρους και οι πολίτες δεν μπορούν να οικοδομήσουν.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου