Δωρεάν διανομή τροφίμων σε πολύτεκνους της Αρκαδίας

Εν όψει «του προγράμματος της δωρεάν διανομής τροφίμων», μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Πολυτέκνων Αρκαδίας, που δικαιούνται ( με βάση το εισόδημα τους ) να ενταχθούν σε αυτό, να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου μας ( οδός Βάρβογλη 7, Τρίπολη, ώρες 08.00 – 14.00, τηλ : 2710-225134 ), μέχρι και τις 5 Αυγούστου 2011, τα κάτωθι δικαιολογητικά :
Αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα ζητείται μέσω ενός φορέα ( δηλαδή, ενός συλλόγου ).
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( 2011 ).
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
Θεωρημένο αντίγραφο Εκκαθαριστικό Σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του Οικονομικού Έτους 2010 ή αντίγραφο της φορολογικής Δήλωσης που παρελήφθη από τη Δ.Ο.Υ., ή , Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση απορίας από Αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Σημείωση : Τα ανωτέρω εάν προσκομίζονται σε απλές φωτοτυπίες, θα συμπληρώνεται η Υπεύθυνη Δήλωση του στοιχείου «2» με τη φράση : « και ότι τα προσκομιζόμενα είναι ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων».

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΣ

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου