Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας την Δευτέρα 22 Αυγούστου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την Δευτέρα 22 Αυγούστου και ώρα 18:00 με ημερήσια διάταξη την παρακάτω:

Θέμα 1ο: Παραίτηση μέλους Οικονομικής Επιτροπής και αναπλήρωσής του. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 2ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Μαρνέρης Ιωάννης/ Δήμαρχος)
Θέμα 3ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Μαρνέρης Ιωάννης/ Δήμαρχος)
Θέμα 4ο: Περί εγκρίσεως πιστώσεως 2.018,76 € για την εξόφληση δικηγόρου σχετικά με το κληροδότημα Αικ. Χατζηπαναγιώτη. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 5ο:Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για την μεταφορά μαθητών., (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 6ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, για την δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο "Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ" με ποσό 200 € στον ΚΑ 00-6154.005 του σκέλους των εξόδων με ισόποση αύξηση του Κ.Α.0619.002 του σκέλους των εσόδων με τίτλο "ΚΑΠ για την μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ". (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 7ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, για την δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο "Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες" με ποσό 400 € στον ΚΑ 00-6154.007 του σκέλους των εξόδων με ισόποση αύξηση του Κ.Α.1214.003 του σκέλους των εσόδων με τίτλο "έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών". (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 8ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, για την πληρωμή της 5ης εντολής πληρωμής του έργου "Ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων" με ποσό 5.166,12€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 21% σε 23% από το αποθεματικό στον ΚΑ 70-7321.001 του σκέλους των εξόδων. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 9ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, α)στον ΚΑ 0211 με τίτλο «Τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες» του σκέλους των εσόδων με συμπληρωματική πίστωση 2.500 € & β) στον ΚΑ 00-6311 με τίτλο «Φόροι Τόκων» του σκέλους των εξόδων με συμπληρωματική πίστωση 2.500 λόγω αύξηση των τόκων από την καταθέσεις Τράπεζας.(Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 10ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, στον ΚΑ 30-7333.012 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων περιοχής Γουβιές » του σκέλους των εξόδων με συμπληρωματική πίστωση 200€ λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 11ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, στον ΚΑ 30-7333.015 με τίτλο "Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδοποιίας Παραλίας Σαπ/κων" του σκέλους των εξόδων με συμπληρωματική πίστωση 533,90€ λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 12ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, στον ΚΑ 10-6021 με τίτλο "τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου" του σκέλους των εξόδων με πίστωση 17.600 € και στον ΚΑ 10-6052.001 με τίτλο "εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ" του σκέλους των εξόδων με πίστωση 4.300€ λόγω παράτασης εργασίας μετά από την δικαστική απόφαση (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 13ο: Περί διαγραφής τελών(Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 14ο: Επί εγγράφου οικονομικής υπηρεσία για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 15ο:Περί της ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.3979/2011. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 16ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων ΤΔ Λεωνιδίου" (Εισηγητής: Εμμανουήλ Δολιανίτης/ Αντιδήμαρχος)
Θέμα 17ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ασφ/σεις δρόμων κάμπου στο ΤΔ Λεωνιδίου" (Εισηγητής: Εμμανουήλ Δολιανίτης/ Αντιδήμαρχος)
Θέμα 18ο: Περί του ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. (Μαρνέρης Ιωάννης/ Δήμαρχος)
Θέμα 19ο: Περί της συγκροτήσεως "Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών" (Σ.Ε.Μ.) στο Δήμο μας.
Θέμα 20ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" σχετικά με την επιχορήγησή του με το ποσό των 5.000 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών. (Τριανταφύλλου Ιωάννης/ Αντιδήμαρχος)
Θέμα 21ο:Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Λεωνιδίου "ΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ" σχετικά με την βελτίωση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. (Μαρνέρης Ιωάννης/ Δήμαρχος)
Θέμα 22ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού & Μορφωτικού Συλλόγου "Οι Βρασιές" για την παραχώρηση του Δημοτικού γηπέδου Λεωνιδίου.
Θέμα 23ο: Επί εγγράφου Δασαρχείου Κυνουρίας σχετικά με την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κινητού καταστήματος. (Μαρνέρης Ιωάννης/ Δήμαρχος)
Θέμα 24ο: Δημιουργία εθελοντικής ομάδας εργασίας στο Δήμο μας.(Μαρνέρης Ιωάννης/ Δήμαρχος)
Θέμα 25ο: Περί της συγκροτήσεως Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού(Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 26ο: Επί αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων Δημοτικής Ενότητας Τυρού (Τ.Κ. Τυρού, Τ.Κ.Σαπουνακαιίκων, Τ.Κ. Πέρα Μελάνων), σχετικά με τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν. (Τριανταφύλλου Ιωάννης/ Αντιδήμαρχος)
Θέμα 27ο: Επί αιτήσεως Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου σχετικά με την μείωση τιμολογίου ύδρευσης.(Ξερακιάς Χρήστος / Αντιδήμαρχος)
Θέμα 28ο: Επί αιτήσεως Κτηνοτροφικού Συλλόγου Φλογέρα σχετικά με τις δημόσιες στέρνες. (Ξερακιάς Χρήστος / Αντιδήμαρχος).
Θέμα 29ο: Περί της εγκατάστασης οικογένειας Τσεμπελή στο Μετεωρολογικό Σταθμό Λεωνιδίου. (Μαρνέρης Ιωάννης/ Δήμαρχος)
Θέμα 30ο: Επί αιτήσεως Κυρίου Νικολάου σχετικά με την κοπή ευκαλύπτου έμπροσθεν οικίας Κυρίου Νικολάου προκειμένου να προβεί στην έναρξη καταστήματος στο ισόγειο. (Εισηγητής: Ξερακιάς Χρήστος / Αρμόδιος Αντιδήμαρχος).
Θέμα 31ο: Επί αποφάσεως Τοπικής Κοινότητας Σαπουνακαιϊκων σχετικά με την αίτηση του κ. Σαπουνάκη Γεωργίου για την ύπαρξη μονοπατιού στη θέση "Χάβος - Βρυτσούλι" (Τριανταφύλλου Ιωάννης/ Αντιδήμαρχος)
Θέμα 32ο: Επί αιτήσεως Συλλόγου Αλιέων Τυρού Σαπουνακαιίκων σχετικά με τη παραχώρηση χώρου εναπόθεσης αλιευτικών σκαφών. (Τριανταφύλλου Ιωάννης/ Αντιδήμαρχος)
Θέμα 33ο: Επί αιτήσεως Μάνου Ηλία του Ευαγγέλου σχετικά με την παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Βασκίνας, προκειμένου να διαμένει με την οικογένειά του.(Μαρνέρης Ιωάννης/ Δήμαρχος)
Θέμα 34ο: Επί αιτήσεως κ. Φρυδά Νικολάου σχετικά με τη παιδική χαρά - γήπεδο στη Τοπική Κοινότητα Πελετών .(Ξερακιάς Χρήστος / Αντιδήμαρχος).
Θέμα 35ο: Επί αποφάσεως Τοπικού Συμβουλίου Πέρα Μελάνων σχετικά με καταγγελία Γεωργίου Λυσικάτου για το κλείσιμο δρόμου από τον Νικόλαο Κυρίο.(Τριανταφύλλου Ιωάννης / Αντιδήμαρχος).

Απο notiakynouria.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου