Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της Αρκαδίας, ως τη Δευτέρα

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας υπέγραψε απόφαση με την οποία τροποποιεί παλαιότερη απόφαση σχετικά με την «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».
Διαβάστε τι αλλάζει για το ωράριο σε ΚΕΠ, Εφορίες και την είσοδο του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και Δήμους – Περιφέρειες
Η απόφαση Ρέππα αναφέρει ότι αυξάνονται σε σαράντα (40) από τριάντα επτά και μισή (37 και ½) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών και η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, κατ΄επιλογή των υπαλλήλων, ορίζεται ως εξής:
α) Ώρα προσέλευσης: 07.00
Ώρα αποχώρησης: 15.00
β) Ώρα προσέλευσης: 07.30
Ώρα αποχώρησης: 15.30
γ) Ώρα προσέλευσης: 08.00
Ώρα αποχώρησης: 16.00
δ) Ώρα προσέλευσης: 08.30
Ώρα αποχώρησης: 16.30
ε) Ώρα προσέλευσης: 09.00
Ώρα αποχώρησης: 17.00.
Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση
Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας, έως και 8 Αυγούστου 2011. Άρα, μέχρι τη Δευτέρα, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Αρκαδία, πρέπει να δηλώσουν ποιες ώρες θέλουν να εργάζονται.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων στα οποία υπηρετούν τρεις (3) και περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή προσωπικό άλλου κλάδου ή ειδικότητας του Δήμου, ή με συμβάσεις τις οποίες εγκρίνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 8.00 μ.μ. και το
Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.
Το προσωπικό των ΚΕΠ αυτών απασχολείται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.30 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.
Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου εδαφίου γίνεται ως εξής:
Οι δύο εργάζονται σε πρωινή βάρδια από 07.30 έως 14.00.
Ο ένας, εκ περιτροπής, εργάζεται σε απογευματινή βάρδια από 13.30 έως 20.00.
Το Σάββατο εργάζεται ο ένας, εκ περιτροπής, από 08.00 έως 14.00.
Για τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία οι ώρες εργασίας κάθε ημέρα ανέρχονται σε οκτώ (8) και, συνολικά, σε σαράντα (40) την εβδομάδα. Για το προσωπικό που εξαιρείται από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες εργασίας κάθε ημέρας ορίζονται σε έξι ώρες και σαράντα λεπτά (6 ώρες και 40’) και, συνολικά, σε σαράντα (40) την εβδομάδα. Ειδικά ωράρια εργασίας που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις και ορίζουν ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού κατά παρέκκλιση εξακολουθούν να ισχύουν.»
Από την ισχύ της παρούσας απόφασης η είσοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για τις οποίες δεν ίσχυε περιορισμένο ωράριο εισόδου του κοινού (12.00 – 14.30) θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 – 15.00. Η είσοδος του κοινού στις υπηρεσίες που ίσχυε
περιορισμένο ωράριο (12.00-14.30) θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 12.00-15.00.
Ειδικότερες ρυθμίσεις που καθιερώνουν περισσότερες ώρες εισόδου του κοινού την ημέρα εξακολουθούν να ισχύουν. Ειδικά για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις δημόσιες διαχειρίσεις, το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.30, χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου του κοινού. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται από 07.30-15.30. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τα Γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών, Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων ή Διοικητών και Υποδιοικητών ΝΠΔΔ, καθώς και για την Κεντρική Υπηρεσία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, για τα οποία ισχύουν οι ειδικά καθοριζόμενες από αυτά ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου