Νέα αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή του Λεωνιδίου!

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παύλος Γερουλάνος, υπέγραψε απόφαση, σύμφωνα με την οποία χορηγεί άδεια για το έτος 2011 διενέργειας νέας αρχαιολογικής έρευνας από τον Τομέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην περιοχή Λεωνιδίου, της νότιας Κυνουρίας.
Η απόφαση κοινοποιείται στον Τομέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης, στη ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Τρίπολη), στην 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Αρχαία Κόρινθος), καθώς και στη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβούλιου.
Για να πάρει την απόφαση του, ο Υπουργός Πολιτισμού, έλαβε υπόψη του, μία σειρά από στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε ομόφωνα στην υπ’ αρ. 10/22.3.2011 Συνεδρία του.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
«Χορηγούμε στον Τομέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών άδεια για έναρξη νέας αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή Λεωνιδίου της νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με την ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά το 2011 υπό τη διεύθυνση των κ.κ. Γ. Παπαδάτου, λέκτορος προϊστορικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γ. Γρηγορακάκη, αρχαιολόγου με βαθμό Α΄ της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ και σύμφωνα με το υποβληθέν πενταετές πρόγραμμα (2011-2015).
Συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα θα είναι ο κ. Α. Τσάτσαρης, επίκουρος
καθηγητής Χαρτογραφίας και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Τμήμα
Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας ως επικεφαλής της ομάδας τοπογράφησης και τεκμηρίωσης των ερευνών με χρήση GIS.
ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι εργασίες θα διεξαχθούν τον Ιούλιο του 2011 και θα περιλάβουν:
1. καθαρισμό, λεπτομερή αποτύπωση και τεκμηρίωση μέσω GIS του αρχαίου τείχους
στην Πλάκα
2. ηλεκτρομαγνητική διασκόπηση υπεδάφους με γεωραντάρ (GPR) στις θέσεις «Ευριάς»
και «Μάκρος»
3. δοκιμαστικές τομές στη θέση «Ευριάς», στο απαλλοτριωμένο ακίνητο του ΥΠΠΟΤ
και στο ακίνητο Ζόργια, και στη θέση «Μάκρος»
4. περισυλλογή υλικού (επιφανειακά) από τις θέσεις «Βάλτος» Πουλίθρων, «Παλαιόκαστρο-Λούτσες».
5. τοπογράφηση των ιστάμενων αρχαίων στη θέση «Ευριάς».
ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Η άδεια χορηγείται με τους εξής όρους:
1. Οι εργασίες να διενεργηθούν με την εποπτεία της 25ης Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, δια της αρχαιολόγου κ. Α. Βασιλείου, μετά από έγκαιρη και έγγραφη
ενημέρωσή της για την έναρξή τους.
2. Όλα τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής να μεταφέρονται καθημερινά στον Πύργο
Τσικαλιώτη ή/και στο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Λεωνιδίου όπου θα γίνεται ο
πρώτος καθαρισμός, φωτογράφηση και καταγραφή των ευρημάτων ύστερα και από
συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή. Η κυρίως φύλαξη των αρχαίων να γίνεται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους, ενώ αν απαιτηθεί προσωρινή φύλαξη σε ειδικό
χώρο του Δημαρχείου Λεωνιδίου να προηγηθεί συνεννόηση με την αρμόδια ΔΜΕΕΠ.
3. Σε περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή των ερευνών εντοπισθούν αρχαιότητες
παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών ή μεταβυζαντινών χρόνων, να ενημερωθεί αμέσως
και εγγράφως η 25η ΕΒΑ από την ΛΘ΄ ΕΠΚΑ.
4. Μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών να ληφθεί μέριμνα για τον
ευπρεπισμό του χώρου, καθώς και για την ασφάλεια των διερχομένων από το χώρο.
5. Τα πρωτότυπα-σφραγισμένα ημερολόγια της ανασκαφής να φυλάσσονται στο σχετικό
αρχείο που τηρείται στην ΛΘ΄ ΕΠΚΑ, ενώ αντίγραφα αυτών σε ηλεκτρονική μορφή
να χορηγούνται και στους λοιπούς φορείς. Τα σχέδια και οι φωτογραφίες να
καταχωρούνται στο σχετικό Αρχείο της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ, ενώ οι βάσεις δεδομένων,
ευρημάτων και GIS, να διατηρούνται και στον ειδικό υπολογιστή της Εφορείας.
6. Μετά το πέρας των ερευνών να κατατεθεί στην 25η ΕΒΑ και στη ΔΒΜΑ αναλυτική
έκθεση αποτελεσμάτων των εργασιών, η οποία να συνοδεύεται από φωτογραφική και
σχεδιαστική τεκμηρίωση, ενώ σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων αρμοδιότητας
ΔΒΜΑ να υποβληθεί, επιπλέον, λεπτομερής κατάλογος των σχετικών ευρημάτων.
7. Να κατατεθεί στις Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΛΘ΄ ΕΠΚΑ και 25η ΕΒΑ), όσο και στις
αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ (ΔΙΠΚΑ και ΔΒΜΑ)
από ένα αντίγραφο οποιασδήποτε δημοσίευσης των ερευνών στο χώρο.
8. Να τηρηθεί η υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α3/Φ30/70868/2539/27.11.2002
εγκύκλιος και τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 36-39 του Ν.3028/02 «Για την
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
9. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο
αποτελεσμάτων της έρευνας, να προηγηθεί γραπτή ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συνοδευόμενη από ενδεικτικό εποπτικό υλικό.»
Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου