Οι τέσσερις ειδικοί συνεργάτες του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έστειλε στο Εθνική Τυπογραφείο, για να γίνουν ΦΕΚ, τέσσερις αποφάσεις, στις οποίες προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις ειδικών συνεργατών του Δημάρχου Νότιας, Κυνουρίας, Γιάννη Μαρνέρη. Οι συνεργάτες αυτοί είναι: Ο Βαρνάβας Δημήτριος του Χριστόφορου, κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ο οποίος προσλαμβάνεται ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της παρούσας δημοτικής περιόδου. Κύριο έργο του ανωτέρω θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με τον τομέα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων –Εγκαταστάσεων και Μελετών του Δήμου. Ο Ντάσκας Γρηγόριος του Αποστόλου κατηγορίας ΤΕ Τοπογράφων , ο οποίος προσλαμβάνεται ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της παρούσας δημοτικής περιόδου. Κύριο έργο του ανωτέρω θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με τους τομείς Αξιοποίησης Ακινήτων -Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου. Ο Κριμήτσος Κωνσταντίνος του Ιωάννη κατηγορίας ΠΕ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας , ο οποίος προσλαμβάνεται ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της παρούσας δημοτικής περιόδου. Κύριο έργο του ανωτέρω θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με τους τομείς Διοικητικής Τεχνολογίας και Διοίκησης Υπηρεσιών του Δήμου. Ο Μένης Χρήστος του Σπυρίδωνα κατηγορίας ΠΕ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ο οποίος προσλαμβάνεται ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της παρούσας δημοτικής περιόδου. Κύριο έργο του ανωτέρω θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με τους τομείς Τεχνικών Έργων – Υποδομών και Μελετών, Τοπογραφίας του Δήμου. Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου