Τρεις νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία ... Ύδρευσης – Άρδευσης του Δήµου Νότιας Κυνουρίας για την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2011. πρόκειται για τρεις θέσεις ΥΕ εργατών, με χρονική διάρκεια δύο μηνών. Η δαπάνη των αποδοχών των τριών ΥΕ Εργατών, θα βαρύνουν τον ΚΑ 25-6041 µε τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 41.300,00 € . Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισµένες στο σκέλος δαπανών του προϋπολογισµού έτους 2011. Για το θέμα αυτό, επισημάνθηκε, στη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου, ότι στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας υπάρχει έντονη η ανάγκη για καθαρισµό φρεατίων και ρεµάτων εν όψει της χειµερινής περιόδου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι πρέπει να προσληφθούν τρία άτοµα : Α. ένα (1) άτοµο για τον καθαρισµό φρεατίων από χώµατα, φερτά υλικά, σκουπίδια ώστε να αποφευχθεί η υπερχείλιση τον φρεατίων κατά τις βροχοπτώσεις του χειµώνα. Β. δύο(2)άτοµα για τον καθαρισµό των ρεµάτων και χειµάρρου από φερτά υλικά, σκουπίδια. Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου