Πρόσληψη προσωπικού στη Νότια Κυνουρία για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας

Ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας για την περίοδο Ιούλιος - Αύγουστος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό µέρος, και συγκεκριµένα: 2 Εργάτες γενικών καθηκόντων (πυρασφάλεια-πυροπροστασία) για δύο μήνες.
Η δαπάνη των αποδοχών των δύο εργατών , θα βαρύνουν κωδικό µε το ποσό των 3.000 € για τακτικές αποδοχές και κωδικό µε ποσό 1.000 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ.
Στην εισήγηση επισημάνθηκε ότι: «Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής: «1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες
µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εµφανίζονται σε" περίπτωση απουσίας τακτικού,
µοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και µητρότητας, αργίας ή διαθεσιµότητας και για το χρονικό διάστηµα διάρκειας του κωλύµατος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α1), όπως ισχύει.»
Επίσης σύµφωνα µε την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών, Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα απτό ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή
µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που
διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και
όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της
παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
Παρά ταύτα την περίοδο Ιουλίου -Αυγούστου τα φαινόµενα των πυρκαγιών είναι έντονα και επειδή ο ∆ήµος µας έχει ένα πολύ µεγάλο ορεινό όγκο θα πρέπει να τον προστατεύσουµε.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου