Προκηρύχτηκε 1 θέση εργασίας για τα ΕΛΤΑ Λεωνιδίου

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη ενός (1) ατόμου (Δ. Ε. Διανομέας), µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του Καταστήματος Λεωνιδίου.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 2. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α' (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφτούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) Το ανωτέρω κύριο προσόν με αριθ.1 και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Δείτε ολες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου