Ε Κ Θ Ε Σ Η του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής κατά το έτος 2012 (Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Δ.Σ, Λεωνίδιο - 24 Νοεμβρίου 2013).
Π ρ ο ς
Το Δημοτικό Συμβούλιο, τους  Φορείς και τους Πολίτες
του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει, συνέταξα την έκθεση αυτή, η οποία αφορά τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής κατά το έτος (2012), σχετικά με την οικονομική διαχείριση & κατάσταση του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Δ.Ε Κοσμά - Λεωνιδίου & Τυρού), τη διοίκησή του και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
   Η διαχείριση του δημοτικού χρήματος, φρονούμε ότι υπήρξε συνετή και επιμελής, αφού, καθ’ όλη τη διάρκεια του οικον. έτους (2012) και για κάθε ενέργεια, λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία.
   Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ.
   1. Τα έσοδα που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά το οικον. έτος (2012), όπως προκύπτουν από τον σχετικό απολογιστικό πίνακα του ελεγκτηρίου εσόδων - εξόδων και του ταμείου του Δήμου, από τους οικείους τριμηνιαίους λογαριασμούς καθώς και από τα εισπρακτέα υπόλοιπα και τις πιστώσεις του σχετικού προϋπολογισμού.
   2. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες επιβλήθηκαν οι φόροι - οι εισφορές - τα τέλη και τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος.
   3. Το χρηματικό υπόλοιπο του οικον. έτους (2011), ύψους 1.846.768,26 €, το οποίο μεταφέρθηκε στη χρήση (2012).
   4. Τα εισπρακτέα υπόλοιπα των περασμένων οικονομικών ετών.
   5. Οι επιχορηγήσεις που αποδόθηκαν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, όπως αυτές προβλέπονται από σχετικές διατάξεις Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων καθώς και οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις.
   Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ.
   1. Τα γενικά έξοδα που προϋπολογίσθηκαν - εγκρίθηκαν - εντάλθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι την (31η) Δεκεμβρίου (2012).
   2. Ο πίνακας υποχρεωτικών εισφορών για το οικον. έτος (2012).
   3. Οι μελέτες, τα έργα, οι προμήθειες, οι εργασίες και οι μεταφορές που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους (2012), σύμφωνα με τα προγράμματα που καταρτίστηκαν με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των Συμβουλίων και των Εκπροσώπων της Δημοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Κοσμά - Τυρού - Σαπουνακαίικων - Πέρα Μελάνων - Πραγματευτή - Παλαιοχωρίου - Αγίου Βασιλείου - Πλατανακίου - Πουλίθρων - Πηγαδίου - Πελετών  - Κουνουπιάς - Μαρίου - Βλησιδιάς - Τσιταλίων.
   4. Ο πίνακας των υποχρεώσεων του Δήμου για τα παρελθόντα οικονομικά έτη.
   5. Οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου, κατά το οικον. έτος (2012).
   6. Οι τροποποιήσεις των γενικών προγραμμάτων μελετών, έργων, προμηθειών, εργασιών και μεταφορών.
   Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι:
   α. Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη κάλυψαν τα αντίστοιχα έξοδα.
   β. Πληρώθηκαν όλα τα έξοδα που προϋπολογίστηκαν, εγκρίθηκαν και εντάλθηκαν μέχρι την (31η) Δεκεμβρίου (2012). Μεταξύ αυτών μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων του έτους 2010, που με αποφάσεις δημοτικών οργάνων και συναφθείσες συμβάσεις  αναλήφθηκαν καταχρηστικά σε σχέση με τα οικεία έσοδα, σε ποσοστό 3πλάσιο+ των οικονομικών δυνατοτήτων του προϋπολογισμού - του προγράμματος δράσης και του χρηματικού υπολοίπου του έτους αυτού.
   γ. Τηρήθηκε ο πίνακας υποχρεωτικών εισφορών.
   δ. Καταβλήθηκαν οι δαπάνες για τα έργα, τις προμήθειες, τις εργασίες, τις μεταφορές και τις λοιπές υπηρεσίες που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, σύμφωνα με τα οικεία προγράμματα, που καταρτίστηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
   ε. Καταβλήθηκαν υποχρεώσεις του Δήμου, για τα παρελθόντα οικονομικά έτη. Δεν καταβλήθηκαν δημοτικές υποχρεώσεις του έτους 2010, που αναλήφθηκαν «κατά παρέκκλιση» της αυτοδιοικητικής διαδικασίας το έτος αυτό, συνεπεία της έλλειψης σχετικών οικονομικών πόρων.
   στ. Οι σχετικές δημοτικές ενέργειες για απόδοση στο Δήμο κατακυρωμένων χρηματοδοτήσεων εκτελεσθέντων (2010) έργων και πράξεων ΟΠΑΑΧ και ΕΤΕΡΠΣ καρποφόρησαν. Δεν καρποφόρησαν εισοδηματικά ως «μη επιλέξιμα έσοδα» άρα και ως «μη επιλέξιμες δαπάνες» δημοτικές ενέργειες για έργα ΘΗΣΕΑ, που συμπληρώθηκαν το έτος 2010.
   στ. Οι τροποποιήσεις του οικείου προϋπολογισμού, κινήθηκαν στα όρια των αναμορφώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των εγκρίσεων για διάθεση πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή και δεν σημειώθηκαν υπερβάσεις στις σχετικές πληρωμές.
   ζ. Οι προαιρετικές δαπάνες κινήθηκαν στα όρια των αποφάσεων σύστασης των δημοτικών νομικών προσώπων και της ισχύουσας νομοθεσίας για την επιχορήγηση των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.
   η. Το αναγραφέν, στον προϋπολογισμό της χρήσης αυτής, αποθεματικό κεφάλαιο, δεν ήταν μεγαλύτερο του ποσοστού (5%) των προβλεφθέντων τακτικών εσόδων.
   θ. Το ποσό της συσταθείσας πάγιας προκαταβολής, επιστράφηκε κανονικά από τη διαχειρίστριά του.
   ι. Δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα προπληρωμής.
   κ. Κινήθηκαν, με εντολή του Τ.Σ Κοσμά, οι διαδικασίες διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2007 - 2008 - 2009 & 2010 της Κοινότητας αυτής.
   λ. Με την 494/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υποβλήθηκε αίτημα στο Τ.Π & Δ και επιτεύχθηκαν επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων 1.062.685,51 €  των Δήμων Λεωνιδίου και Τυρού κατά 8 έτη, περίοδος χάριτος 3 ετών ως προς την καταβολή των χρεολυσίων και μείωση του ισχύοντος επιτοκίου κατά 0,5% ποσοστιαίας μονάδας. Η επιμήκυνση των δανείων αυτών δημιουργεί για το Δήμο ευνοϊκές συνθήκες για τη ρευστότητά του και τη δυνατότητα υλοποίησης των μικρών προγραμμάτων του από ιδίους δημοτικούς πόρους, που διαφορετικά δύσκολα θα υφίστατο.
   Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - εισπρακτέα υπόλοιπα και έξοδα  εμφανίζονται αναλυτικά κατά Κ.Α.Ε, στο σχετικό  ταμιακό απολογιστικό πίνακα, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως:

Α΄. Ε Σ Ο Δ Α (ανακεφαλαιωτικά). 
Β ε β α ι ω θ έ ν τ α-Ε ι σ π ρ α χ θ έ ν τ α-Εισπρ. Υπόλοιπα
                                                                                                                    
- Τακτικά   3.478.973,15         3.078.916,07               400.057,08
- ΄Έκτακτα  1.678.613,53         1.648.271,68                 30.341,85        
- Χ.Υ (2011)   1.846.768,26         1.846.768,26                               -
Σ ύ ν ο λ ο   7.004.354,94        6.573.956,01                430.398,9
 Β΄.  Ε Ξ Ο Δ Α (ανακεφαλαιωτικά).
 Ε ν τ α λ θ έ ν τ α - Π λ η ρ ω θ έ ν τ α
                                                                                      
- ΄Έξοδα                               5.334.179,14               5.331.224,24
- Χ.Υ (για χρήση 2013)        1.242.731,77               1.242.731,77
Σ ύ ν ο λ ο                            6.576.910,91               6.573.956,01
Γ΄. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
- Τακτικά                              81.788,86 €
- ΄Έκτακτα Γενικά              126.317,55 €
- ΄Έκτακτα Ειδικευμένα  1.034.625,36 €
Σ ύ ν ο λ ο                       1.242.731,77 €.
   Η οικονομική διαχείριση στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας - οι οικονομικές καταστάσεις και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως - ο ισολογισμός και το προσάρτημά του για το οικον. έτος 2012,  ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Ευθύμιο Κουτρουμπή  (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 11071), προεγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την 338/2013 απόφασή της και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 445/2013 απόφασή του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
   Με βάση τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία - τις τεράστιες περικοπές των θεσμοθετημένων κρατικών πόρων προς την Αυτοδιοίκηση, που στο Δήμο μας για το έτος του απολογισμού αυτού στοίχησαν περί το 1.000.000 €+ και θα μας ακολουθούν στα επόμενα οικονομικά έτη, την αδυναμία πολιτών μας να καταβάλλουν εφάπαξ, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που εξελίσσεται, ακόμη και τ’ ανταποδοτικά τους και τους σχετικούς δείκτες, η οικονομική κατάσταση του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ κατά το έτος (2012) χαρακτηρίζεται οριακή.
Σημείωση:
   Η απώλεια του 1.000.000 €+, από τις τεράστιες περικοπές των θεσμοθετημένων οικονομικών πόρων προς την αυτοδιοίκηση το 2012, στέρησε, για το έτος αυτό και θα στερεί για κάθε επόμενο, το δικαίωμα των πολιτών μας για αξιοπρεπές πρόγραμμα από ιδίους δημοτικούς πόρους μικρών έργων και πράξεων σε κάθε Κοινότητά μας. Στέρησε και θα στερεί στον Οργανισμό μας την εκπόνηση, από ιδίους δημοτικούς πόρους,  απαραίτητων, για το ΕΣΠΑ - το ΣΕΣ και τις ΣΔΙΤ, μελετών και φακέλων αναπτυξιακής κατεύθυνσης και προοπτικής. Μας ανάγκασε και θα μας αναγκάζει σε ετήσιο δημοτικό πρόγραμμα δράσης, που απλά εξυπηρετεί τις βασικές υποχρεώσεις του Δήμου μας και τις κύριες ανάγκες των πολιτών μας και των επισκεπτών μας.
   Παρά τις οικονομικές δυσκολίες όμως, που εκτείνονται ανάλογα σε όλους τους ΔΗΜΟΥΣ της ΧΩΡΑΣ και τις ελλείψεις σε τακτικό προσωπικό καταφέραμε ως Δημοτική Αρχή, που τα μέλη της συνεργάζονται γόνιμα και θα τα καταφέρνουμε στο μέλλον να κρατήσουμε όρθιο τον Οργανισμό μας. Τα καταφέραμε και θα τα καταφέρνουμε συνεχώς, εφ’ όσον έχουμε εξασφαλίσει την αξιόπιστη λειτουργία του ΔΗΜΟΥ που ομόθυμα στηρίζουμε - τη συνοχής της κοινωνίας μας και την αλληλεγγύη μεταξύ μας -  το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο που απαιτείται - την αποδοτική συνεργασία μας με το «Κεφάλαιο των Φίλων μας» στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και στο ΚΡΑΤΟΣ - τη συνέργειά μας με την ΕΝΠΕ / την ΚΕΔΕ / το ΙΤΑ / την ΕΕΤΑΑ Α.Ε / τις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε & ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε / τους Συμπατριώτες μας της Διασποράς / τους Συλλογικούς & Επαγγελματικούς Φορείς / τους Εθελοντές μας - τη διαδημοτική συμπόρευση -  την περιβαλλοντική αειφορία - τη συλλογικότητα στις αποφάσεις μας και στις πράξεις μας, ν’ απλώσουμε παντού στην Περιοχή μας τις  αναπτυξιακές δομές & υποδομές που χρειαζόμαστε. Θα τα καταφέρουμε ν’ απλώσουμε παντού στον Τόπο μας και έξω από αυτόν τη δημοτική ολοκλήρωσή μας!

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΡΑΣΗ (ενδεικτική αναφορά).
   1. Πραγματοποιήθηκαν, υπό τον συντονισμό των σχετικών διαδικασιών από τον οικείο Πρόεδρο και τις προτάσεις του Δημάρχου, μετά τις εισηγήσεις των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών ή των Αντιδημάρχων ή των Προέδρων & των μελών των Τοπικών Συμβουλίων ή των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, (29) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και λήφθηκαν (506) αποφάσεις για θέματα αρμοδιότητάς του, οι οποίες αντιμετώπισαν όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που τέθηκαν υπ’ όψη του συγκεκριμένου οργάνου.
   2. Πραγματοποιήθηκαν, υπό τον συντονισμό των σχετικών διαδικασιών από τον οικείο Πρόεδρο και τις προτάσεις του Δημάρχου, μετά τις εισηγήσεις των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών ή των Αντιδημάρχων ή των Προέδρων & των μελών των Τοπικών Συμβουλίων ή των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, (26) συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και λήφθηκαν (454) αποφάσεις για θέματα αρμοδιότητάς της, οι οποίες αντιμετώπισαν όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που τέθηκαν υπ’ όψη του συγκεκριμένου οργάνου.
   3. Πραγματοποιήθηκαν, υπό τον συντονισμό των σχετικών διαδικασιών και τις εισηγήσεις και επισημάνσεις του Δημάρχου, οι απαραίτητες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής για την προώθηση του δημοτικού έργου κυρίως στον τομέα των υποδομών και της ανάπτυξης
   4. Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου και των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις για θέματα αρμοδιότητάς τους, οι οποίες αντιμετώπισαν, κυρίως γνωμοδοτικά, όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που τέθηκαν υπ’ όψη τους.
   5. α. Λειτούργησαν αξιόπιστα οι παρακάτω δημοτικές υπηρεσίες:
v     Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.
v     Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού
v     Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
v      Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας - Γραφείο Δόμησης.
v      Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
v     Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
v     Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ.
v     Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (υποστηριζόμενο διοικητικά και τεχνικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης).
v     Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δ.Ε Τυρού.
v     Υπηρεσία Ειδικών Συνεργατών.
   Στις υπηρεσίες αυτές τη συντονιστική διαδικασία είχε ο Δήμαρχος, ο οποίος, παράλληλα με την υπηρέτηση των καθηκόντων του αξιώματός του κατά πλήρη ενασχόληση, παρείχε, εξαιτίας των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό και εργασία διοικητικού υπαλλήλου κατά πλήρη απασχόληση.
   β. Δεν λειτούργησαν η Νομική Υπηρεσία - η Δημοτική Αστυνομία και η Αποκεντρωμένη Υπηρεσία της Κοινότητας Κοσμά, εξ αιτίας της έλλειψης προσωπικού. Τα θέματα της Νομικής Υπηρεσίας, που αφορούσαν τη νομική κάλυψη του Δήμου, εξυπηρετήθηκαν με τον ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων. Τα θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας εξυπηρετήθηκαν από το Α.Τ Λεωνιδίου. Τα θέματα της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας της Κοινότητας Κοσμά, εξυπηρετήθηκαν κατά το δυνατό από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τ.Σ Κοσμά.
   6. Λειτούργησαν αξιόπιστα τα διοικητικά συμβούλια και οι υπηρεσίες των Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νότιας Κυνουρίας» και «Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
   7. Λειτούργησαν η  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και οι Σχολικές Επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες αντιμετώπισαν άμεσα τις ανάγκες των Σχολείων μας.
   8. Δεν επιτύχαμε, όπως και όλοι οι Δήμοι της Χώρας, να μειωθούν οι τιμές εκκίνησης των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στην περιοχή του Δήμου μας. 
   9. Επιτύχαμε την προσωρινή παραμονή της Δ.Ο.Υ Λεωνιδίου - του Παραρτήματος Ι.Κ.Α / Ε.Τ.Α.Μ  - των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Απωλέσαμε το Ειρηνοδικείο Πρασιών, για το οποίο καταφύγαμε στο ΣτΕ.
   10. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των κληροδοτημάτων του. Αναζητήθηκε τρόπος για την αξιοποίησή της. Δεν πραγματοποιήθηκε η εκμίσθωση του «Μώττειου», εξαιτίας της έλλειψης του συνόλου της απαραίτητης πίστωσης για την επισκευή του [απαιτείται να είναι εξασφαλισμένο ποσό περί το 1.000.000 € (προϋπολογισμός σχετικής προμελέτης με τιμές δημοσίων έργων), ενώ υπάρχουν διαθέσιμα μόνο 235.000 € αφού 400.000 € είναι δεσμευμένα μέχρι το 2017 σε αμοιβαία «ΔΗΛΟΣ»]. Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Οικοπέδου «Πολύτιμου» στο κέντρο του Λεωνιδίου. 
  11. Σχεδιάστηκε και οργανώθηκε η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και θεμάτων πολιτικής προστασίας, με ιδιαίτερο μόχθο για τα προβλήματα που καταγράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 6ης Φεβρουαρίου και της 18ης Απριλίου 2012.
   12. Δεν προχώρησε ο χωροταξικός σχεδιασμός της περιοχής εξαιτίας της έλλειψης πιστώσεων και πρόσφορων εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  Οι σχετικές ενέργειες και διαδικασίες κινήθηκαν το 2013. Κινήθηκαν όμως οι διαδικασίες καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή της Δ.Ε Λεωνιδίου.
   13.  Προχώρησαν με γνώση - σχέδιο και στόχο, σε υψηλό επίπεδο συναίνεσης και συστηματικής και αποδοτικής δουλειάς, σε συνεργασία με τα αρμόδια ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και την Αναπτυξιακή ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε, σημαντικές μελέτες για ένταξη και χρηματοδότηση δημοτικών έργων & υποδομών - δράσεων & πράξεων και κατατέθηκαν σχετικοί άρτιοι φάκελοι στα τρέχοντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, αφού παράλληλα συμπληρώθηκαν - επικαιροποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν όλες σχεδόν οι μελέτες που είχαν εκπονηθεί από τους Δήμους Λεωνιδίου & Τυρού και την Κοινότητα Κοσμά.
π.χ:
   Εμβληματικά έργα και υποδομές όπως το Κέντρο Προβολής της Αγροτικής και Οικονομικής Ιστορίας των Τσακώνων στο προβιομηχανικό κτίριο της Φάμπρικας, το αναρριχητικό πάρκο Λεωνιδίου, οι αναπλάσεις στον κεντρικό οδικό άξονα Τυρού & Λεωνιδίου - Πλάκας - Πουλήθρων, η Αποχέτευση και ο Βιολογικός Καθαρισμός Λεωνιδίου - Τυρού και Κοσμά, το τμήμα της οδού Ανατολικής Πελοποννήσου Φωκιανός - Κυπαρίσσι, οι εκτεταμένοι εκσυγχρονισμοί των Δικτύων Ύδρευσης Τυρού - Λεωνιδίου - Πουλήθρων, ο σχεδιασμός νέων δικτύων σε Φωκιανό - Βασκίνα & Παλιόχωρα - Αγ.Βασίλειο, το αρδευτικό δίκτυο Λεωνιδίου, τα λιμάνια Λεωνιδίου - Τυρού - Σαμπατικής, η ανάπλαση του Παλαιοχωρίου, η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου, ο Βοτανικός Σταθμός Λεωνιδίου κ.λ.π, προϋπολογισμού περίπου 40.000.000 € πήραν το δρόμο της ένταξης και χρηματοδότησής τους ή της δημοπράτησής τους, ενώ έργα, όπως η προστασία των ακτών από τη διάβρωση, που ο προϋπολογισμός τους σε σύνολο ξεπερνάει τα 15.000.000 €, τέθηκαν σε στάδιο εκπόνησης τεχνικών μελετών με χρονοδιάγραμμα παράδοσης το 1ο εξάμηνο του 2013.
   14. Συνεχίσαμε να προεδρεύουμε δια του Δημάρχου στην «Αναπτυξιακή ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε», την οποία καταστήσαμε χρησιμότερη από ποτέ στους ο.τ.α - μετόχους της. Συνεχίσαμε να συμμετέχουμε δια του Δημάρχου στην Επιτροπή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού της ΚΕΔΕ με προσοδοφόρα αποτελέσματα.
   15. Συνδιοργανώσαμε με τους Συνεταιρισμούς μας - την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε τις γιορτές μας για τα προϊόντα της περιοχής μας.
   16. Συνδιοργανώσαμε με τους Συλλόγους μας - τους Εθελοντές μας και τους Χορηγούς μας τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μας και τις εκδηλώσεις μνήμης.
   17. Ολοκληρώσαμε την 2η φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας, το οποίο αποτελεί άξονα των δράσεών μας μέχρι το 2014.
   18. Προσλήφθηκε το απαραίτητο, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, προσωπικό ι.δ.ο.χ για την περίοδο αυτή.
   19. Βελτιώθηκε το σύστημα μηχανοργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών.
   20.   Λειτούργησε ικανοποιητικά ο κανονισμός καθαριότητας. Επιδοκιμάστηκε η προσπάθεια καθαριότητας των κοινόχρηστων γενικά χώρων και το αποτέλεσμά της.    Σημειώθηκαν από το ΕΠΕΡΑΑ καθυστερήσεις στη βελτίωση του συστήματος ανακύκλωσης και της εγκατάστασης μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων στην περιοχή μας.
   21.   Λειτούργησε ικανοποιητικά ο κανονισμός ύδρευσης. Βελτιώθηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην ύδρευση και στην άρδευση.
   22. ΄Εγιναν κτήμα μας γνώσεις και εξειδικευμένες θεωρήσεις υδρογεωλογικής αναγνώρισης στην περιοχή του Δήμου, με σκοπό των εντοπισμό νέων υδροφόρων θέσεων.
   23. Καθαρίστηκαν οι υδατοσυλλεκτήρες και τα φρέατα απορροής των όμβριων και συντηρήθηκε το οικείο σύστημα.
   24. Βελτιώθηκε ο δημοτικός φωτισμός και επεκτάθηκε μερικώς το δίκτυό του.
   25. Συντηρήθηκαν τα αλσύλλια και οι χώροι αναψυχής και φυτεύτηκαν δενδρύλλια σε επιλεγμένα και προστατευόμενα σημεία της περιοχής.
   26. Εκτελέστηκαν μικρές επεμβάσεις διαμορφώσεων κοινόχρηστων γενικά χώρων.
   27. Βελτιώθηκε η όψη των ακτών.
   28. Διοργανώθηκαν με επιτυχία, ενημερωτικές ημερίδες για τις παραγωγικές τάξεις και σεμινάρια τουριστικής και αγροτουριστικής κατάρτισης.
   29. Χρηματοδοτήθηκε και προωθήθηκε από την Ε.Τ.Α η προβολή του τουριστικού προϊόντος, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της σχετικής υποδομής της περιοχής.
   30. Εκτελέστηκε το γενικό πρόγραμμα των έργων - των προμηθειών - των εργασιών - των μεταφορών και των υπηρεσιών, με χρηματοδοτήσεις εκ των ιδίων δημοτικών πόρων του Δήμου.
   31. Συνεχίστηκαν οι εργασίες συντήρησης και μικροεπισκευών στα σχολικά κτίρια - στις παιδικές χαρές και στα κοιμητήρια.
   32. Στηρίχθηκε, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας και με το Παναρκαδικό Νοσοκομείο «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», η λειτουργία των Δημοτικών Τραπεζών Αίματος.
   33. Οι αθλητικοί χώροι και οι αίθουσες γυμναστικής έγιναν προσιτές σε όλους όσους τις χρειάστηκαν.
   34. Λειτούργησε ο κανονισμός χρήσης των κοινόχρηστων γενικά χώρων.
   35. Επιχορηγήθηκαν, κατά τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι Αθλητικοί και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της περιοχής.
   36. Συμμετείχαμε στην καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή, προωθήσαμε τα σχετικά προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ και εκπονήσαμε επιχειρησιακό σχέδιο για την κοινωφελή εργασία.
   37. Αναλάβαμε τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών για τις κάθε είδους επιδοτήσεις και αποζημιώσεις του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και προωθήσαμε έγκαιρα τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες.
   38. Εξυπηρετήσαμε τους αλλοδαπούς της περιοχής.
   39. Επιμεληθήκαμε της διατύπωσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Επιτροπής, των Δ.Σ των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου και αναλάβαμε ή βοηθήσαμε στην εκτέλεσή τους.
   40. Ενεργήσαμε τη σχετική αλληλογραφία και παρακολουθήσαμε την πορεία των υποθέσεων του Δήμου.
   41. Παρακολουθήσαμε τη λειτουργία των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, κυρίως σε ότι αφορά την δραστηριοποίησή τους για την εξυπηρέτηση του  κοινού και την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχουν συσταθεί.
   42. Επιμεληθήκαμε της οργάνωσης των εθνικών και τοπικών εορτών, των τελετών και των εκθέσεων στην περιοχή.
   43. Οργανώσαμε την υποδοχή των επισήμων και των φυσικών προσώπων που καθ’  οιονδήποτε τρόπο συνέβαλλαν στην κοινωνική - την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου.
   44. Καλλιεργήσαμε πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ πολιτών και Δήμου. Πρωταρχικό μέλημά μας η άμεση εξυπηρέτησή τους και η παροχή προς αυτούς κάθε είδους χρηστικών πληροφοριών.
   45. Συνεχίστηκε η αναδημιουργία και η λειτουργία της Φιλαρμονικής του Δήμου, με τη χρηματοδότηση του Συλλόγου «ΛΕΩΝΙΔΙΟ».
κ.λ.π.

Κλείνοντας
  • Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του Δ.Σ - τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και τους Αντιδημάρχους του έτους 2012 καθώς και όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους - τους Προέδρους και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων & τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την ευδόκιμη συνεργασία μας.
  • Ευχαριστώ θερμότερα τους Πολίτες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και όλους ανεξαιρέτως τους Συλλογικούς & Επαγγελματικούς Φορείς καθώς και τους Εθελοντές - τους Συμπατριώτες μας της Διασποράς και τους Φίλους της Περιοχής μας για τη στήριξή τους και την εποικοδομητική κριτική τους.
  • Ευχαριστώ θερμότατα τους Δημότες της Κοινότητας Κοσμά, για το λόγο που όλοι πλέον γνωρίζουμε και τους διαβεβαιώνω και από αυτό το βήμα ότι τηρήσαμε απαρέγκλιτα τη συμφωνία μας και τις υποχρεώσεις μας.

Ιωάννης Η. Μαρνέρης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου