Όλες οι προθεσμίες για τις δημοτικές εκλογές


Όλες τις προθεσμίες που αφορούν τους υποψήφιους και τους συνδυασμούς, τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών
Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 

14 Μαρτίου 2014

Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, σύμφωνα με τις πάγεις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 7 και 8 του ΚΔΚ (κυρωτ. Ν. 3463/ 2006), προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μεταδημοτεύσαντες στους εκλογικούς καταλόγους
1 Απριλίου 2014
Αρχίζει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΔΚ (άρθρο 10, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010)
26 Απριλίου 2014
Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15 του ΚΔΚ (άρθρο 10, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010)
27 Απριλίου 2014
Λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (άρθρο 19, παρ. 7 του ν. 3852/ 2010)
2 Μαΐου 2014
Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 14 ν. 3852/ 2010
3  Μαΐου 2014
Ενεργείται η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ από το Πρωτοδικείο (με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρθρο 20 του ν. 3852/ 2010)
10 Μαΐου 2014
Παραίτηση υποψηφίου την 8η  ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (Άρθρο 21, παρ. 2 ν. 3852/ 2010)
16 Μαΐου 2014
Δήλωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψήφιου Δημάρχου (Άρθρο 21, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010).


 Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογώντης 25ης Μαΐου 2014


22 Μαΐου 2014
Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την υποψηφιότητα Δημάρχου (άρθρο 35, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010)
23 Μαΐου 2014
Λήγει η προθεσμία επίδοσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικείου της δήλωσης νέου υποψήφιου Δημάρχου σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή (άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010)
24 Μαΐου 2014
Λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο δικαστήριο του νέου υποψήφιου Δημάρχου (άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου