ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
 ΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/7-6-2010)
2. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15-4-1957 (ΦΕΚ 60 Α΄) «Περί Αστυνομίας επί των
αρδευτικών υδάτων(ΦΕΚ 60/ τ. Α΄/1957 ) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ιχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης
προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄*28-6-2007
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009(ΦΕΚ234 τ. Α΄/28-12-2009
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ, 5 του Ν. 3966/14-5-2011 (ΦΕΚ 234-τ.Α’ /24-05-
2011
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012
7. Το άρθρο 78 «Τροποποίηση του άρθρου 17του Ν. 3870/2010» του Ν.
4257/2014(ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α΄)
8. Την αριθ. 146/2014 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας
9. Την αριθ. 33493/2307/9-5-2014 Εγκριτική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίνεται η παραπάνω 146/2014 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
10. Την από 09-05-2014 Βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του
Δήμου μας έτους 2014.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς με τους όρους που αναφέρονται
παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο από 14-05-2014 έως 20-05-2014 ημέρα Τρίτη στο Δήμο Νότιας
Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου)
1 . Αριθμός θέσεων – Τομέας Θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας με την αριθ. 146/2014 απόφαση του
καθόρισε τον αριθμό των θέσεων και τον τομέα που προορίζεται κάθε θέση ως εξής

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ: ΑΤΟΜΑ ΕΞΙ (6)
Αρδευτικό Δίκτυο ΜΑΡΣΑΛ-ΛΑΚΟΣ: ΕΝΑΣ (1) ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ
Αρδευτικό Δίκτυο ΓΟΛΕΓΟΥ –ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ: ΕΝΑΣ(1) ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ
Αρδευτικό Δίκτυο ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ – ΜΑΡΑΘΙΑΣ : ΕΝΑΣ (1) ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ
Αρδευτικό Δίκτυο ΠΛΑΤΑΝΑ-ΠΛΑΚΑ : ΕΝΑΣ (1) ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ
Αρδευτικό Δίκτυο ΣΑΛΙΑ – ΒΑΛΤΟΣ
Αρδευτικό Δίκτυο ΕΛΩΝΗΣ – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
 2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 15-05-2014 ΜΕΧΡΙ 15-11-2014 (ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Για να εκλεγεί κάποιος Υδρονομέας
α. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια
β. Να έχει συμπληρώσει το 23Ο
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
δ. Να μη έχει καταδικαστεί σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας
του διορισμού ως Δημοσίου Υπαλλήλου εφ΄ όσον διαρκεί η στέρηση
ε. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Κ. Λεωνιδίου Δ.Ε. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας
Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας
στ. να είναι κάτοχοι μοτοποδηλάτου και αντίστοιχου διπλώματος
Σημαντική προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε παλαιότερη αρδευτική περίοδο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Στην αίτηση που υποβάλλεται για το διορισμό επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
6. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης γραφής και ανάγνωσης
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση
της ικανότητας τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον διαρκεί η
στέρηση αυτή.
8. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας ιδιόκτητου μοτοποδηλάτου.
9. Ασφαλιστήριο συμβολαίου μοτοποδηλάτου σε ισχύ.
10. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε προηγούμενη αρδευτική περίοδο
 Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών,
εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των
προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να
προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας.
Άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία
αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30
ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.
 Εκλογή Υδρονομικών Οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της
εκλογής θα ελεγχθεί ως προς την νομιμότητα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Οι υδρονομείς που αποχωρούν πριν τη λήξη της σύμβασης τους αντικαθίσταναι με
άλλους αιτούντες που θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απσχοληθούν για
το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον
ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά κρατούντα έθιμα
και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως.
Β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η
επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας μέχρι της εις έκαστο αρδευόμενο
κτήμα, εκχύσεως τους.
Γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της
καλής συντήρησης τους .
Δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών
εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την
εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων
Ε. Η Βεβαίωση και καταγγελία των περί των άνω αντικείμενα αδικημάτων,
ΣΤ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε
στην αντίληψη τους
 έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60
Ζ. η φύλαξις των παρά τάς όχθας των αυλάκων ή εις μικρόν από τούτων απόσταση
κειμένων αγροτικών κτημάτων δι΄ ά κέκτηναι αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και
οι αγροφύλακες.
 Η αμοιβή των υδρονομικών οργάνων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ, 2 του Ν.
4024/2012 και την υπ΄ αριθ. 2/13917/0022/17-02-2012 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄414/2012) όπως
Δημοσίευση Πρόσκλησης
 Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες
πριν την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δημοτικού Καταστήματος.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται στο Δημαρχείο Δήμου Νότιας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας

(Γραφείο Προσωπικού)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου