Μια θέση εργασίας για εργάτη Πυρασφάλειας προκηρύσσει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την
άμεση κάλυψη μίας (1) θέσης εργάτη πυρασφάλειας (ειδική κατηγορία),
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 169 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α ́/28-6-2007)
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σε συνδυασμό με
περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.
4. Την με αριθ. 162/2014 (ΑΔΑ: Ψ92ΥΩΚΝ-ΠΨ6) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί προσλήψεως δύο εργατών
πυρασφάλειας Υ.Ε. για το έτος 2014.
5. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου Ένατου του Ν. 4057/12 (ΦΕΚ 54/τ.Α
2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α ́/11-4-2012.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ/Α ́/2010) όπως
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α ́/14-
4-2014).
7. Την υπ ́ αριθ. 56028/3656/15-7-2014 (ΑΔΑ: Ω5Λ8ΟΡ1Φ-Σ3Ν) απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
8. Την υπ’ αριθ. 19/2014 (αριθ. πρωτ. 16326/23-4-2014) εγκύκλιο του Υπουργείου
εσωτερικών σχετικά με την αναστολή των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω
περιφερειακών και δημοτικών Εκλογών.
9. Το αριθ. 18969/9-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την
πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας, των κατασκηνώσεων και της
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.
10. Την υπ’ αριθ. 9807/8-7-2014 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών για την εξασφάλιση πίστωση προς αντιμετώπιση μισθολογικών
αναγκών και εργοδοτικών εισφορών του προς πρόσληψη προσωπικού.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Ο.Ε.Υ.
(ΦΕΚ 1911/τ. Β ́/30-8-2011).
12. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της αρχικής ανακοίνωσής μας με αριθμό πρωτοκόλλου
10254/16-7-2014 για την πρόσληψη δύο θέσεων εργατών πυρασφάλειας, προσελήφθη
μόνον ένας υπάλληλος.
13. Το γεγονός ότι υποχρεούμαστε να ενεργήσουμε με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, για την άμεση κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας και
πυροπροστασίας, την πρόληψη του ενδεχόμενου εκδήλωσης πυρκαγιάς και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2)
συνολικά μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), για την κάλυψη
κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νότιας
Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο, για την παρακάτω, ανά υπηρεσία και
έδρα, ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) ΕΔΩ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου