Τη Δευτέρα 11-08-14 και ώρα 20.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας με 8 θέματα.

Θέμα 1ο: Περί εγκρίσεως εσόδων - εξόδων Α' Τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 2ο: Περί εγκρίσεως εσόδων - εξόδων Β' Τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 3ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Τσιταλίων».
Θέμα 4ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δ.Ε. Κοσμά».
Θέμα 5ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση Δικτύου Άρδευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου».
 Θέμα 6ο: Περί της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Λεωνιδίου.
Θέμα 7ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 9.758,30€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014.
Θέμα 8ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 13.857,79€ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2014.

Σε ότι αφορά τα δύο (2) πρώτα θέματα δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 που αναφέρεται στους περιορισμούς αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών (σχετικό το υπ' αρ. πρωτ. 27161/4-7-2014 έγγραφο του ΥΠ. ΟΙΚ.).
Τα 3,4,5 θέματα της πρόσκλησης εξαιρούνται των περιορισμών λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς αφορούν σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την απρόσκοπτη υλοποίηση έργων του Δήμου μας.
Το 6° θέμα επίσης εξαιρείται των περιορισμών διότι αφορά σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης προκειμένου να ιδρυθεί, και να στελεχωθεί έγκαιρα (ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους) με εκπαιδευτικό δυναμικό το Τμήμα Ένταξης στο Γυμνάσιο Λεωνιδίου.
 Τα δύο τελευταία θέματα εξαιρούνται των περιορισμών λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κάλυψη δαπανών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου