Με 3 θέματα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 4 Αυγούστου.

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 14/2014 συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο αίθουσα Βιβλιοθήκης την 4η Αυγούστου 2014 – ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, με θέματα
της ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:
Θέμα 1: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση ιστορικού
κέντρου οικισμού Παλαιοχωρίου».
Θέμα 2: Περί εξουσιοδοτήσεως του Ειδικού Ταμεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ.
Ρεντούλη Εμμανουήλ σχετικά με την ανάληψη ποσού 106.792,88€ (τριών φύλλων επιταγής)
από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου και
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων».
Θέμα 3: Περί της σύνταξης συμβολαίου αγοράς, από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας,
του ακινήτου στη θέση Άνω Τσουμιάς, όπου θα τοποθετηθεί η μονάδα Ε.Ε.Λ. του
έργου «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων» και της
εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του.
Στα ανωτέρω θέματα δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/
2010 που αναφέρεται στους περιορισμούς αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα
πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών καθώς
αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από ευρωπαϊκά προγράμματα.

31η Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου