16η Πρόσκληση Συνεδρίασης Ο.Ε. 29-09-2014

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ημερήσια διάταξη

Θέμα 1: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Θέμα 2: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της αγωγής της κας Μαρίας Γεωργίου του Κίμωνα, σύζυγος Κων/νου Χριστόπουλου, κατά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και κατά του κ. Γεωργίου Φακλή.
Θέμα 3: Περί του αιτήματος του κ. Γεωργίου Νικολακάκη του Πέτρου για τη ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Ν. Κυνουρίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014
Θέμα 4: Περί της εγκρίσεως δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, ποσού 58.420,26 € για την πληρωμή του 2ου Λογαριασμού του υποέργου (4) του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου – εγκατάσταση μονάδας καύσης βιομάζας [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη] Δ.Ε. Λεωνιδίου», ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, του ΚΑΕ: 15-7326.002 του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014.
Θέμα 5: Περί της εγκρίσεως δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, ποσού 54.120,00 € για την πληρωμή της συνολικής δαπάνης του υποέργου (5) του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου – εγκατάσταση μονάδας καύσης βιομάζας [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη] Δ.Ε. Λεωνιδίου», ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, του ΚΑΕ: 15-7326.002 του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014.
Θέμα 6: Περί της απευθείας ανάθεσης του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς Χατζηπουλέικα Τ.Κ. Τσιταλίων». Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 5.000,0 € σε βάρος του ΚΑΕ: 30-7323.008 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.
Θέμα 7: Περί της απευθείας ανάθεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις σε διάφορα σημεία της Τ.Κ. Τσιταλίων». Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 3.500,0 € σε βάρος του ΚΑΕ: 30-7333.016 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.
Θέμα 8: Εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας οικ. Έτους 2014, για την αντιμετώπιση αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί ως εξής:
• Μεταφορά ποσού 5.000,0 € από το αποθεματικό για τη δημιουργία πίστωσης με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Δικηγόρος με έμμισθη εντολή)».
• Μεταφορά ποσού 1.000,0 € από το αποθεματικό για τη δημιουργία πίστωσης με τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ταμείο Νομικών)».
Θέμα 9: Εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Κυνουρίας οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέων κωδικών ως εξής:
• Εγγραφή εσόδου ύψους 35.000,0 € στον νέο ΚΑ: 1214.004 με τίτλο: «Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού ΟΑΕΔ».
• Μεταφορά ποσού 35.000,0 €, μέσω του αποθεματικού για την ενίσχυση του ΚΑ: 70-6055.001 με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΟΑΕΔ».
Θέμα 10: Εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Κυνουρίας οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέων κωδικών ως εξής:
• Εγγραφή ποσού 9.800,0 € στο νέο ΚΑ: 25-7135.003 με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση αντλητικού μηχανήματος Πουλίθρων».
• Εγγραφή ποσού 7.800,0 € στον νέο ΚΑ: 25-7135.006 με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση υλικών πλήρωσης αποσιδερωτή γεώτρησης Τ.Κ. Πουλίθρων».
Θέμα 11: Εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου κωδικού ως εξής:
• Εγγραφή ποσού 4.232,00 € στον νέο ΚΑ: 25-7135.008 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση Γυμνασίου ΔΕ Λεωνιδίου».
Θέμα 12: Εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου κωδικού ως εξής:
• Μεταφορά ποσού 7.000,0 € από το αποθεματικό στο νέο ΚΑ: 15-6262.011 με τίτλο: «Διαμορφώσεις – καθαρισμοί δημοτικών αρχαιολογικών χώρων».
Θέμα 13: Εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου κωδικού ως εξής:
Μεταφορά ποσού 8.500,0 € από το αποθεματικό στο νέο ΚΑ: 00-6331.002 με τίτλο: «Φόρος Εισοδήματος Δήμου».
Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας &
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Λυσίκατος Χαράλαμπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου