Ο Δήμαρχος ανακαλεί Αντιδήμαρχο λόγω «χαμηλού βαθμού συνεννόησης»!

 
Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, Χαράλαμπος Λυσίκατος ανακαλεί τον Χρήστο Ξερακιά από τη θέση του Αντιδημάρχου, «λόγω του χαμηλού βαθμού συνεννόησης και συνεργασίας του με το Δήμαρχο» και ορίζει νέο Αντιδήμαρχο Δημήτριο Τρούμπα.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ
 
«Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος ανακαλεί τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ξερακιά Χρήστο του Γεωργίου από την θέση του Αντιδημάρχου Νότιας Κυνουρίας και τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω του χαμηλού βαθμού συνεννόησης και συνεργασίας του με το Δήμαρχο (τον οποίο κατά νόμο οφείλει να επικουρεί στο έργο του), με αποτέλεσμα να ενεργεί επιπλέον καθ΄υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του και με τη συμπεριφορά του να δημιουργεί προβλήματα και δυσλειτουργίες στο Δήμο και στις επιλογές της Διοίκησης. Επίσης στις καθ΄ύλην αρμοδιότητές του ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του στον τομέα της καθαριότητας με αποτέλεσμα ο έτερος αντιδήμαρχος να επιβαρύνεται ακόμα και με προσωπική χειρωνακτική εργασία στην αποκομιδή απορριμμάτων.
 
Ορίζει νέο άμισθο αντιδήμαρχο με θητεία από τις 14-07-2015 μέχρι 03-03-2017 τον δημοτικό σύμβουλο Τρούμπα Δημήτριο του Νικολάου ο οποίος αναλαμβάνει τις καθ΄ύλην και τις κατά τόπους αρμοδιότητες του ανακληθέντος με την παρούσα απόφασή μας αντιδημάρχου κου Ξερακιά Χρήστου του Γεωργίου όπως αυτές έχουν καθορισθεί με την υπ. αριθμό 588/02-09-2014 απόφασή μας και τις τροποποιητικές αυτής.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τρούμπας Δημήτριος του Νικολάου, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθμό 588/2014 απόφαση Δημάρχου, όπως έχει τροποποιηθεί.
Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από σήμερα 14-07-2015.»
 .kalimera-arkadia.gr
- www.kalimera-arkadia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου