18η Συνεδρίαση Ο.Ε. 07-Σεπ-2015

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 7 του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ημερήσια διάταξη
Θέμα 1: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 135.300,0 € σε βάρος του ΚΑ: 15-7135.002, με τίτλο: «Χώρος αθλοπαιδιών και αναψυχής στην Πλάκα Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» από πιστώσεις του προγράμματος leader, άξονας 4, ΠΑΑ 2007-2013. Καθορισμός όρων, σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών της μελέτης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.
Θέμα 2: Έλεγχος οικονομικών στοιχείων (εσόδων- εξόδων) Β΄ τριμήνου 2015 και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικής έκθεσης ελέγχου υλοποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού.
Θέμα 3: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015, για την ενίσχυση του υπάρχοντος κωδικού 00-6111 με τίτλο: «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων».
Θέμα 4: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 για την ενίσχυση του υπάρχοντος κωδικού αριθμού 30-6262.020 με τίτλο: «Συντήρηση Δασοαγροτικής οδοποιίας (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και ανάκληση αντίστοιχης δέσμευσης του ΚΑ 20-7135.004 (σχετική απόφαση Ο.Ε. 31/2015).
Θέμα 5: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 3.850,0 € σε βάρος του ΚΑ: 25-7336.012, με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Λεωνιδίου Δ.Κ. Λεωνιδίου», καθώς και περί της εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου με αυτεπιστασία.
Θέμα 6: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 7.200,0 € σε βάρος του ΚΑ: 20-7336.010, με τίτλο: «Συντήρηση κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε. Λεωνιδίου», καθώς και περί της εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου με αυτεπιστασία.
Θέμα 7: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 12.117,60 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7326.004 για την εξόφληση του 2ου και του 3ου λογαριασμών του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» της πράξης με τίτλο: «Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόμων της θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο», με δικαιούχο την ανάδοχο εταιρεία «ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Θέμα 8: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 1.500,02 € σε βάρος του ΚΑ: 30-7413.011, για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη δασικής οδού σύνδεσης αγροτικής οδού θέσης εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Κοσμά Δήμου Νότιας Κυνουρίας», με δικαιούχο την εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
Θέμα 9: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 3.500,00 € σε βάρος του ΚΑ: 25-7413.103, για την εξόφληση της 1ης και τελικής εντολής πληρωμής του αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «Έκθεση γεωλογικής αναγνώρισης για την άρδευση του κάμπου των Πελετών, Τ.Κ. Πελετών Δήμου Νότιας Κυνουρίας», με δικαιούχο τον μελετητή κ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Λυσίκατος Χαράλαμπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου