Ξεκίνησε η διαδικασία για να προκηρυχθούν 800 νέες θέσεις εργασίας στην Αρκαδία!

Μέχρι τις 11 Ιουλίου πρέπει να έχουν υποβληθεί οι προτάσεις από τοπικούς φορείς, για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Στην Πελοπόννησο, ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος ανέρχεται σε 13.781.250 ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 4.200, εκ των οποίων οι 800 στην Αρκαδία 800. Όποιοι επιλεγούν τελικά, θα απασχοληθούν στις θέσεις αυτές, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε ...
φορείς της αυτοδιοίκησης και κοινωνικούς φορείς, λαμβάνοντας το βασικό μισθό και με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς (κοινωφελείς) τομείς και επιλέγονται με προκαθορισμένα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.
Το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη καλέσει Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Για το ίδιο θέμα, ευρεία σύσκεψη οργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων και εκπροσώπων φορέων από την Πελοπόννησο, με αντικείμενο την προώθηση του προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας.
Όπως επισημάνθηκε τόσο από τους αντιπεριφερειάρχες όσο και από τους δημάρχους το πρόγραμμα στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται ο τόπος, δεν λύνει το οξυμένο πρόβλημα ανεργίας στην Πελοπόννησο, ούτε αποτελεί πανάκεια. Δίνει όμως διέξοδο σε σημαντικό αριθμό μακροχρόνια ανέργων, κυρίως νέων, τους εντάσσει στην εργασία παρέχοντάς τους πλήρη ασφάλιση.
Ως τις 11 Ιουλίου, θα πρέπει να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον συμμετοχής των φορέων της Πελοποννήσου με υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και στην συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες προκειμένου το Σεπτέμβριο να αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος με την απορρόφηση ανέργων.

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και
μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και
φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία
και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων
περιοχών, καθαρισμούς και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων
κλπ
υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ
κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση
χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και
παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών
περιοχών,
δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α
Οι τελικοί αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να ωφελούνται ταυτόχρονα
από άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση του ΕΚΤ.

Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται
δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το
οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-
12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν
σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι
ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη
χώρα μας.
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση
των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά
και δίνουν προτεραιότητα:
σε μακροχρόνια ανέργους
σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας
σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων

Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση αυτών , συνδυαστικά, είναι τα εξής:
Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολόγηση
1. Κατάσταση Ανέργου
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20
Νέος άνεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία 25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας 15
Αγρότες 10
2. Οικογενειακή Κατάσταση
Μονογονεϊκή Οικογένεια 15
Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8
Με προστατευόμενα Μέλη 5 (για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα
από 0,00€ έως 6.900,00€ 15
από 6.901,00€ έως 12.000,00€ 10
από 12.001,00 έως 16.000,00 € 8
από 16.001,00 € έως 22.000,00€ 6
Από 22.001,00 και άνω 0
4. Κατάσταση Υγείας
ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6
ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8
5. Εντοπιότητα
Μόνιμος Κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού) που υλοποιείται η πράξη 10

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο
ποσό των 25,00€ €.
Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής
εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται
από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως
άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως.
Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, οι
δικαιούχοι φορείς, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα
πρόσωπα.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν την εγκεκριμένη πράξη κοινωφελούς
χαρακτήρα σύμφωνα με τον προσδιορισμένο σε αυτήν αριθμό επιχορηγούμενων
θέσεων εργασίας και να διατηρήσουν τις θέσεις αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της
υλοποίησής της.
Σε περίπτωση που μειωθούν οι επιχορηγούμενες θέσεις απασχόλησης και εφόσον ο
Δικαιούχος δεν τις αντικαταστήσει μέσα σε διάστημα 30 ημερών, ο π/ϋ της
εγκεκριμένης πράξης θα μειώνεται κατά αναλογία των θέσεων εργασίας που
μειώθηκαν χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον Δικαιούχο.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου