28 νέες θέσεις εργασίας στην Αρκαδία 4 στην Νότια Κυνουρία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέχρι συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ατόμων για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών προγράμματος δακοκτονίας έτους 2011 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 21 του Νόμου 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της
παρ.19 του άρθρου 1 του Νόμου 2247/97, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:
Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα Αριθμός παγιδοθετών Αριθμός Αρχιεργατών
Καλτεζών 1 0
Κολλινών - Αγ. Βαρβάρας 1 θέση παγιδοθετών
Ελαιοχωρίου - Αγίας Σοφίας 1 θέση παγιδοθετών και 1 θέση Αρχιεργατών
Αγ. Γεωργίου - Περδικόβρυσης 1 θέση παγιδοθετών
Στόλου 1 θέση παγιδοθετών
Πλατάνας 1 θέση παγιδοθετών
Δολιανών 4 θέσεις παγιδοθετών και 1 θέση Αρχιεργατών
Ξηροπηγάδου 1 θέση παγιδοθετών
Άστρους- Κ. Βερβένων 3 θέσεις παγιδοθετών και 1 θέση Αρχιεργατών
Παρ. Άστρους 1 θέση παγιδοθετών
Μελιγούς 1 θέση παγιδοθετών
Κορακοβουνίου 2 θέσεις παγιδοθετών
Χαράδρου -Πλατάνου 1 θέση παγιδοθετών
Αγ. Ανδρέα 1 θέση παγιδοθετών
Πραστού 1 θέση παγιδοθετών
Πραγματευτή 1 θέση παγιδοθετών
Λεωνιδίου 1 θέση παγιδοθετών και 1 θέση Αρχιεργατών
Πουλίθρων 1 θέση παγιδοθετών
ΣΥΝΟΛΟ 24 παγιδοθετών και 4 θέσεις Αρχιεργατών
.
Η διάρκεια συνολικής απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού δεν θα υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια και θα είναι περιοδική σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2011 έως 15/11/2011
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Γνωστοποιείται ότι το ανωτέρω εργατοτεχνικό προσωπικό θα προσληφθεί εφόσον εφαρμοστεί πρόγραμμα δακοκτονίας στις αναφερόμενες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 1 του Ν.2247/94 κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 6-15 του άρθρου 21 του Ν.2190/94, καθόσον η διάρκεια της συνολικής απασχόλησής τους δεν θα υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια αποκλειόμενης της παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, οδός Δεληγιάννη 9, Τρίπολη (αρμόδιοι Υπάλληλοι Κοσκινά Γαρυφαλιά – Τσίρτσης Λεωνίδας) και στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Άστρους και Λεωνιδίου μέχρι την 04/7/2011
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι
γραμμένοι.
3.Πιστοποιητικό μόνιμης Κατοικίας.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας καθώς επίσης και στα καταστήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, των Ενώσεων και στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Άστρους και Λεωνιδίου, όπου θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα Δακοκτονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου