Δωρεάν διανομή τροφίμων στην Αρκαδία

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €
-Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες
Ανακοινώθηκαν όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος της Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους.Η τελική ποσότητα κάθε προϊόντος, που θα διανεμηθεί στους απόρους θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες ποσότητες τροφίμων που θα προκύψουν από τους σχετικούς με το πρόγραμμα διαγωνισμούς και σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των τελικών δικαιούχων της χώρας.
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διανεμηθούν ζυμαρικά (μακαρόνια Νο 6, μακαρονάκι κοφτό και κριθαράκι μέτριο), λευκασμένο μακρύσπερμο ρύζι, τυρί ΦΕΤΑ ΠΟΠ και τυρί Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ.
Η τελική ποσότητα κάθε προϊόντος, που θα διανεμηθεί στους απόρους θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες ποσότητες τροφίμων που θα προκύψουν από τους σχετικούς με το πρόγραμμα διαγωνισμούς και σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των τελικών δικαιούχων της χώρας.
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Υπό την έννοια αυτή, κοινή συνθήκη που διέπει όλους τους τελικούς δικαιούχους είναι η απορία, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης στον οποίο υπάγονται. Η απορία αποδεικνύεται βάσει του φορολογούμενου πραγματικού ή τεκμαρτού και του απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο εισοδήματος κάθε δικαιούχου, προσαρμοσμένο με τις προσαυξήσεις.
Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €.
Το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τους σχετικούς υπολογισμούς είναι το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα του πίνακα Γ (ενδεικτικά : μισθωτές υπηρεσίες, έσοδα/ενοίκια από ακίνητα, έσοδα από γεωργικές επιχειρήσεις, κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό) του εκκαθαριστικού σημειώματος συν τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, συν τα ποσά που φορολογούνται με ειδικό τρόπο όπως οι κωδικοί 659-660 και 431-432 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.
Το εισόδημα των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 30 % για τη σύζυγο, 30% για το πρώτο και 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, ενώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά προσαυξάνεται κατά 40%.
Επιπλέον, το εισόδημα των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Για την εκτίμηση του εισοδήματος των υποψηφίων τελικών δικαιούχων λαμβάνεται υπόψη το υποβληθέν θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος, ήτοι για φέτος το αντίστοιχο του 2010.
Στην περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον, αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.
Η αίτηση συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου τελικού δικαιούχου υποβάλλεται στον οικείο φορέα υλοποίησης (Ιερές Μητροπόλεις, σύλλογοι πολυτέκνων, σύλλογοι τριτέκνων οικογενειών κλπ).
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για την παροχή των τροφίμων στους απόρους (άτομα ή οικογένειες) , οι προς διανομή ποσότητες κατανέμονται σε φορείς υλοποίησης και μέσω αυτών διανέμονται δωρεάν στους τελικούς δικαιούχους.
1. το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης ο τρόπος υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
2. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης , υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους
Ειδικά για το έτος 2011 ορίσθηκε, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης η 1η Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οι υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Διευκρινίζεται ανά κατηγορία δικαιούχων, ότι :
1. ΆΠΟΡΑ ΑΤΟΜΑ
Κάθε άπορο άτομο υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μόνο για τον εαυτό του, εφόσον δεν σιτίζεται σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα και δεν εκπροσωπεί με την αίτηση συμμετοχής του κάποια οικογένεια.
Στις περιπτώσεις έγγαμων ζευγαριών που αποτελούν άπορα μέλη του ίδιου φορέα υλοποίησης υποβάλλουν μία κοινή αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία υπογράφεται και από τα δύο μέλη.
2. ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Οι φορείς υλοποίησης που λειτουργούν συσσίτια σε απόρους υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄660) Κ.Υ.Α. δικαιολογητικά , που προσκομίζονται από τους τελικούς δικαιούχους.
3. ΆΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Στις περιπτώσεις άπορων οικογενειών, υποβάλλεται μία κοινή αίτηση των γονέων που
περιλαμβάνει τον αριθμό των γονέων και των προστατευόμενων και ανήλικων παιδιών.
Υπογράφεται από τον ένα γονέα τουλάχιστον.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει μόνο ένας γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια των παιδιών (διαζευγμένοι γονείς, χηρεία κλπ.), υποβάλλει εκείνος αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα , δηλώνοντας τον αριθμό των δικαιούχων μελών της οικογένειάς του.

Απο Αρκαδικές Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου