«Πράσινο φως» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων για έργα στα Τυροσαπουνακαίικα!

Σε έγγραφό της, η 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, έχοντας αναφέρει ότι δεν έχει, κατ’ αρχήν, αντίρρηση για την εκτέλεση των αιτούμενων εργασιών διαπλάτυνσης υφιστάμενων μονοπατιών και διάνοιξης νέου αγροτικού δρόμου στη θέση «Μύλοι-Λυγαριά» Τ.Κ. Σαπουνακαίικων, Δ.Ε. Τυρού, Δήμου Ν. Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, σύμφωνα με τα συνημμένα και θεωρημένα υποβληθέντα στοιχεία (τεχνική έκθεση και οριζοντιογραφία κλ. 1:1.000, που περιλαμβάνει απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλ. 1:5.000), δεδομένου ότι στο άμεσο περιβάλλον του προτεινόμενου έργου δεν εντοπίζονται ορατές αρχαιότητες ή κηρυγμένα μνημεία αρμοδιότητάς μας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου αποτελεί η πιστή τήρηση των ακόλουθων όρων:
1. Τις εργασίες θα παρακολουθήσει ο αρμόδιος φύλακας αρχαιοτήτων της
Εφορείας, ο οποίος θα πρέπει να ειδοποιηθεί έγκαιρα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη των εργασιών. Τα συνεργεία οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας ως προς τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής.
2. Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών, αυτές θα διακοπούν άμεσα και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών. Τη δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας θα αναλάβει ο φορέας του έργου.
3. Κατά τη διάρκεια της ενδεχόμενης ανασκαφικής έρευνας θα ληφθεί μέριμνα από τους κυρίους του έργου για την αντιστήριξη πρανών και παρακείμενων οδών, την ασφάλεια των διερχομένων και την προστασία των αρχαιοτήτων.
4. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να είναι δυνατή η εποπτεία των έργων από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προηγηθεί η έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση της Εφορείας και η σύμφωνη γνώμη της.
Για την πραγματοποίηση του εν λόγω έργου απαραίτητη είναι η γνωμοδότηση των συναρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ΛΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Υ.ΝΕ.Μ.Τ.Ε.Δ.Ε.
Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άδεια απαιτείται από άλλη Δημόσια Αρχή.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου